Электронный
методический кабинет

Випуск товарів у вільний обіг з попереднім розміщенням на митні ліцензійні склади

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Практика розміщення на митних ліцензійних складах товарів, як умови для подальшого проведення сертифікації вантажу, набула найширшого застосування серед учасників зовнішньоекономічної діяльності України. Розгляд вимог "Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів", затвердженого наказом Державної митної служби України від 31.12.96 р. № 592 дозволяє зробити висновок, що митні ліцензійні склади створюють усі необхідні умови для проведення сертифікації ввезених в Україну товарів (продукції). Цим положенням встановлено, що в разі розміщення товарів у режимі "митний склад", ввезені з-за митної території України товари:

— зберігаються під митним контролем без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень в період їх зберігання на митному ліцензійному складі;

— розміщуються без подання до митних органів сертифікатів, якщо такі товари підлягають при імпорті сертифікації, можуть випускатися з митного ліцензійного складу тимчасово, з наступним поверненням, у якості зразків для проведення сертифікації.

Тобто, митні ліцензійні склади забезпечують зберігання товарів під митним контролем на період їх сертифікації, дають можливість відокремити зразки товару для їх надання до органів сертифікації, дозволяють провести митне оформлення товарів у вільне використання на території України за умови надання до митниці документів, що свідчать про якість та безпеку ввезених товарів. Крім того, використання митного ліцензійного складу, як умови для проведення сертифікації вантажу, дозволяє звільнити транспортний засіб від вантажу, провести митне оформлення частини вантажу, яка не підлягає сертифікації, вивезти товари за межі митної території України у разі, якщо товар не відповідає встановленим в Україні вимогам щодо якості та безпеки, звільнити товар від справляння зборів за перебування під митним контролем на час проведення випробувальних робіт в органах сертифікації.

Основним документом, який визначає порядок митного оформлення таких товарів з використанням митних ліцензійних складів, є Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.97 р. № 1211 "Про затвердження порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні".

Умови застосування цього порядку при митному оформленні імпортних товарів, що підлягають сертифікації, з їх попереднім розміщенням на митні ліцензійні склади полягають у такому:

— після ввезення товарів в Україну, імпортер — український суб'єкт господарської діяльності вступає в договірні відносини з митним ліцензійним складом та уповноваженим органом сертифікації, який буде сертифікувати ввезені товари, шляхом укладання договору на зберігання товарів на митному ліцензійному складі та договору на проведення сертифікаційних робіт;

— на підставі вантажної митної декларації, укладеної відповідно до режиму "митний склад" (ІМ-74), зовнішньоекономічного договору, договору на зберігання товарів на митному ліцензійному складі, транспортних та інших документів, вантаж розміщується на митний ліцензійний склад;

— зразки товару для їх представлення до уповноваженого органу сертифікації видаються імпортерові на підставі договору на проведення сертифікаційних робіт. Положенням передбачено можливість надання замість договору на проведення сертифікації довідки органу сертифікації про наявність такого договору.

Посадова особа митниці на підставі такого договору (або довідки) визначає кількість зразків, необхідних для сертифікації, неруйнівні або руйнівні (без повернення зразків) та термін проведення випробувань.

Оскільки за виїзд інспектора, що контролює роботу даного митного ліцензійного складу, сплачується збір за проведення митного огляду вантажу (ПКМУ від 27.01.97 р. № 65 "Про ставки митних зборів"), договір з відповідним органом сертифікації пропонується складати заздалегідь, до моменту розміщення імпортних товарів на митний ліцензійний склад. Наявність такого договору на момент розміщення товарів на склад (або довідки про наявність такого договору) дозволить, одночасно із розміщенням товару на митний ліцензійний склад, відокремити зразки товару для представлення їх в орган сертифікації та імпортерові — зменшити витрати коштів та часу на отримання таких зразків.

У разі проведення сертифікації неруйнівними методами, після проведення сертифікації зразки товарів повертаються на митний ліцензійний склад. Якщо сертифікація проводилась руйнівними методами, до митного органу представляється відповідний документ органу сертифікації про знищення цих зразків.

Підставою для декларування товарів, які підлягають обов'язковій сертифікації, у вільне використання на митній території України буде сертифікат відповідності (або свідоцтво про визнання) товару або його копії, видані Держстандартом чи уповноваженим ним органом на конкретну партію товару. При цьому, слід брати до уваги, що при випуску у вільний обіг товарів з митного ліцензійного складу, митні платежі у разі проведення випробувань руйнівним методом сплачуються у повному обсязі, з урахуванням виданих та знищених зразків.

Відмова уповноваженого органу сертифікації у видачі сертифіката відповідності товару або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката означає, що товар має бути вивезений за межі України шляхом оформлення вантажної митної декларації типу "транзит" (ТР-80). Слід зазначити, що під час укладання зовнішньоекономічних договорів на поставку товарів доцільно оговорити умови якості та безпеки товарів, які імпортуються.

Наявність таких застережень у зовнішньоекономічному договорі захистить суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України з питань повернення неякісного товару, який не пройшов сертифікацію або державний контроль уповноважених державних органів України експортером вантажу.

Таким чином, митні ліцензійні склади як умова для проведення сертифікації вантажу, переважно використовуються для сертифікації товарів, що класифікуються за групами 25-— 9" згідно з УКТЗЕД. Разом з тим, з метою спрощення процедури митного оформлення сільськогосподарської продукції Державною митною службою України запроваджено механізм її ввезення в Україну без представлення сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката на пункті пропуску через митний кордон України.

Відповідно до листа Держмитслужби від 27.05.98 р. № 11/1-5298 пропуск через митний кордон такої продукції може бути проведено виключно у випадках, коли митниці призначення подають до прикордонних митниць підтвердження про наявність у зоні їхньої діяльності митних ліцензійних складів, що мають обладнання для відповідних умов зберігання кожної конкретної партії ввезеної продукції. Підтвердження митниць оформляються у формі "погодження", яке заздалегідь складається суб'єктом господарської діяльності — отримувачем цього вантажу. Крім загальних реквізитів підприємства, зовнішньоекономічного договору на поставку сільськогосподарської продукції, "погодження" має містити відомості про наявність договору з митним ліцензійним складом, які підтверджуються відбитком печатки митного ліцензійного складу та імпортера. Зареєстроване у митниці призначення підтвердження може бути передане як самостійно отримувачем вантажу, так і митним органом, який його видав, з використанням електронних засобів зв'язку митниці.

При надходженні вантажу до митниці призначення, вантаж підлягає обов'язковому розміщенню на митний ліцензійний склад, який було зазначено у підтвердженні митниці. Подальше митне оформлення імпортної сільськогосподарської продукції проводиться аналогічним чином, із відокремленням та представленням до органу сертифікації зразків, проведенням випробувальних робіт, отриманням відповідних документів, що свідчать про якість і безпеку таких товарів та є підставою для їх випуску у вільний обіг.

Таким чином розглянуто умови митного оформлення вантажів, які підлягають сертифікації при ввезенні, із застосуванням митних ліцензійних складів. Не слід забувати, що не всі товари, які надходять з-за кордону, можуть бути розміщені на митних ліцензійних складах. Так, не підлягають розміщенню на митні ліцензійні склади вантажі, що надходять в Україну в якості благодійної допомоги, алкогольні напої та тютюнові вироби, на які встановлено акцизний збір, а у разі необхідності розміщення товарів, які підлягають експортному контролю, необхідно попереднє погодження з центральним апаратом Державної митної служби України.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.