Электронный
методический кабинет

Уніфікована митна квитанція МД-1

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Уніфікована митна квитанція МД-1 (далі — УМК) та додатковий аркуш до неї розроблені з метою вдосконалення організації роботи з прийняття на зберігання митницею не пропущених через митний кордон України предметів (товарів), валюти, цінностей, а також із прийняття від громадян сум мита, митних та інших зборів і податків за предмети (товари), що переміщуються ними через митний кордон України і підлягають митному оподаткуванню. Порядок використання та заповнення уніфікованої митної квитанції МД-1 та додаткового аркуша до неї регламентовані "Інструкцією з оформлення та використання бланків уніфікованої митної квитанції МД-1", затвердженою наказом Держмитслужби України від 09.10.98 р. № 635 "Про затвердження Інструкції із заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1" в редакції наказу Держмитслужби від 10.07.2001 р. № 468.

Бланки уніфікованої митної квитанції МД-1 є бланками суворої звітності і потребують обліку їх одержання, зберігання та використання як бланків суворої звітності.

Бланки додаткового аркуша до УМК не є бланками суворої звітності.

Бланки УМК замовляються централізовано Державною митною службою України у вигляді квитанційних книжок і розсилаються нею митницям у кількостях, які відповідають їхнім потребам.

Кожний бланк УМК друкується у трьох примірниках під однаковими для всіх примірників серією та номером і є самокопіювальними.

Бланки додаткових аркушів до УМК замовляються централізовано Держмитслужбою України, виготовляються друкарським способом, є самокопіювальними й розсилаються митницям у кількості, що відповідає їхнім потребам.

Облік УМК на місцях здійснюється відділами бухгалтерського обліку, звітності, контролю та розрахунків за митними платежами з державним бюджетом.

Облік бланків додаткових аркушів до УМК здійснюється комірниками митних органів.

Квитанційні книжки, що надходять до митного органу, прошиваються, завіряються круглою гербовою печаткою митного органу та підписами начальника митниці і головного бухгалтера. Кругла гербова печатка проставляється також на другому примірнику кожного бланка УМК на лицьовому боці в лівому нижньому куті. При використанні механізованого способу заповнення УМК квитанційні книжки не прошиваються, кругла гербова печатка митниці проставляється тільки на другому примірнику кожного бланка УМК на лицьовому боці в лівому нижньому куті.

Квитанційні книжки видаються тим посадовим особам митного органу, до чиїх функціональних обов'язків безпосередньо входить оформлення цих документів. Квитанційні книжки видаються в кількості, визначеній керівником митного органу залежно від обсягів роботи кожної посадової особи.

Посадові особи митних органів одержують квитанційні книжки у відділі бухгалтерського обліку, звітності, контролю та розрахунків за митними платежами з державним бюджетом під особисту відповідальність і зберігають їх в особистих робочих портфелях або в сейфі підрозділу чи відповідної відповідальної особи. Повністю використана квитанційна книжка (треті примірники квитанцій) наступного дня після повного її використання повертається посадовою особою митного органу до відділу бухгалтерського обліку, звітності, контролю та розрахунків за митними платежами з державним бюджетом для обліку, зберігання та відображення у звітності. Подальше розпорядження використаними квитанційними книжками здійснюється в загальному порядку, встановленому для бланків суворої звітності.

При стягненні мита, митних та інших зборів і податків, що справляються у валюті України чи, відповідно до чинного законодавства в іноземній валюті, оформляються окремі квитанції МД-1.

Також оформляються окремі квитанції МД-1 на:

— мито, податок на додану вартість та акцизний збір;

— митні збори;

— інші збори, справляння яких передбачено чинним законодавством.

За наявності додаткових аркушів до УМК у робочій частині УМК у графі "Найменування предметів, валюти, цінностей" робиться запис: "Заповнено додаткові аркуші в кількості ____ штук",

а графи "№ з/п ", "Підстава для вилучення чи прийняття", "Одиниця виміру", "Кількість", "Загальна сума чи вартість", "Ставка мита, ПДВ, акцизного, митних чи інших зборів", "Сума стягнення" не заповнюються. У рядку "Усього (літерами)" робочої частини УМК зазначається словами сума, одержана шляхом складання рядків "Усього (літерами)" усіх додаткових аркушів до цієї УМК.

Незаповнені графи та рядки УМК і додаткового аркуша до неї прокреслюються.

Усі примірники УМК та додаткових аркушів до неї (за наявності) підписують посадова особа митного органу, яка їх виписала, і власник предметів (товарів), валюти, цінностей, прийнятих на зберігання, чи власник предметів (товарів), за які сплачено мито, митні та інші збори й податки. Підпис посадової особи митного органу обов'язково засвідчується відтиском його особистої номерної печатки.

УМК передбачає виконання чотирьох видів операцій із предметами (товарами), валютою та цінностями і умовно поділена на чотири поля, кожне з яких призначене для відображення однієї з цих операцій, відповідно:

А — прийняття на зберігання предметів (товарів), що належать громадянам і не пропущені через митний кордон України при ввезенні чи вивезенні;

В — прийняття на зберігання валюти і цінностей, що належать громадянам, які прямують через митний кордон України, не пропущених митницею при ввезенні чи вивезенні їх;

С - вилучення національної валюти і цінних паперів України при ввезенні їх без підстав;

D - прийняття сум мита, митних та інших зборів і податків,

передбачених чинним законодавством.

За кожною з вищезазначених операцій оформляється окрема УМК. У разі недостатньої кількості рядків у робочій частині УМК заповнюється необхідна кількість додаткових аркушів до УМК у трьох примірниках. Перші примірники УМК та додаткових аркушів до неї (за наявності) разом із прийнятими на зберігання предметами (товарами), валютою, цінностями, а також платежами (митом, митними та іншими зборами і податками) передаються посадовою особою митного органу після закінчення робочої зміни на склад або до каси митного органу. Другі примірники УМК та додаткових аркушів до неї (за наявності) видаються власникові предметів (товарів). Треті примірники УМК залишаються у квитанційній книжці для обліку та звітності, при цьому кожний третій примірник додаткового аркуша до УМК (за наявності) підклеюється до відповідної УМК.

При нарахуванні мита, митних та інших зборів і податків посадова особа митного органу заповнює повідомлення до приписної каси АППБ "Аваль" за формою, наведеною у додатку.

Повідомлення видається на руки власникові предметів (товарів) для сплати цих платежів. Після сплати платежів касир банку повертає власникові повідомлення з відміткою банку "Сплачено" та підписом касира, на підставі чого посадова особа митного органу видає власникові інші примірники УМК та додаткові аркуші до неї (за наявності). При цьому повідомлення підклеюється до першого примірника УМК.

У разі неможливості внесення вищезазначених платежів до приписної каси АППБ "Аваль" повідомлення не заповнюється, а прийняті посадовою особою від власника платежі передаються після закінчення зміни до каси митного органу. При отриманні Цих платежів касиром на першому та третьому примірниках УМК ставляться відмітки "Сплачено", підпис та дата.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.