Электронный
методический кабинет

Порядок фактичного контролю природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Найбільш важливим питанням при здійсненні митного контролю та оформлення природного газу є його фактичний контроль.

Фактичний контроль — це комплекс заходів, спрямованих на:

— запобігання несанкціонованого доступу до приладів вимірювання кількості та якості встановлених на ПППГ, за якими здійснюється приймання-передача газу;

— здійснення обліку кількості газу та контролю за його якістю;

— здійснення контролю за документацією пунктів вимірювання витрати газу.

Запобігання несанкціонованому доступу досягається:

— здійсненням контролю за веденням обліку кількості газу та контролю за його якістю при передачі-прийманні на ПППГ;

— здійсненням контролю за веденням документації ПППГ. Фактичний контроль здійснюється посадовими особами митниць у зонах митного контролю газу, що розташовані в зонах діяльності цих митниць.

Фактичний контроль газу здійснюється згідно з діючим митним законодавством відповідно до порядку, розробленого ми ною службою.

З метою впорядкування митного контролю та митного оформлення природного газу, що імпортується або переміщується транзитом через територію України Кабінетом Міністрів України було видане розпорядження митним органам України (від 26.07.99 р. № 726-р) здійснювати митний контроль за переміщенням природного газу через митний кордон України трубопровідним транспортом безпосередньо на газовимірювальних і газорозподільних станціях, обладнаних відповідною апаратурою обліку та контролю параметрів газу. Держмитслужбі доручалось визначити перелік відповідних ГВС і ГРС, а також розробити графік обладнання їх відповідною апаратурою.

Це розпорядження було реалізовано спільним наказом НАК "Нафтогаз України" та ДМСУ (від 25.01.2000 р. № 21/37). Одночасно цим наказом було введено в дію Тимчасову інструкцію по здійсненню фактичного контролю природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, затверджену ДМСУ та Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".

Введена інструкція розроблена відповідно до Митного кодексу України, законів України, Порядку митного контролю та митного оформлення природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, та інших нормативних документів. Вона встановлює єдиний порядок здійснення фактичного контролю за природним газом, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, та визначає обов'язки посадових осіб митних органів під час його здійснення і не змінює існуючого технологічного процесу транспортування природного газу та порядку його обліку.

Інструкцією визначено, що зони митного контролю газу, встановлюються Державною митною службою України на території ПППГ.

Пункти пропуску газу визначаються Центральною енергетичною митницею, узгоджуються з керівництвом газотранспортного підприємства та затверджуються Державною митною службою України.

До здійснення фактичного контролю газу допускаються виключно посадові особи митного органу, призначені наказом керівника цього митного органу.

Співробітники митних органів, яких призначено для здійснення фактичного контролю газу, в обов'язковому порядку проходять ознайомлення з Правилами безпеки при експлуатації об'єктів та пожежної безпеки, що діють на підприємствах газопостачального комплексу.

Усі працівники митного органу перед початком роботи на газовому об'єкті проходять інструктаж із газової безпеки з урахуванням особливостей об'єкта, на якому їм доведеться працювати.

Підготовку робочого органу і допуск до роботи на газових об'єктах працівників митного органу здійснюють працівники експлуатаційних організацій.

Періодичність здійснення фактичного контролю встановлюється Центральною енергетичною митницею окремо для кожного ПВВГ та доводиться до відома керівництва ПППГ.

Фактичний контроль газу здійснюється посадовими особами митних органів у присутності відповідальних осіб ПППГ у такому порядку:

— перевірка цілості митного забезпечення, накладеного на ГВП та засувну арматуру;

— контроль за веденням вимірювань кількості і якості газу та перевірка достовірності інформації про кількість та якість газу в документації ПППГ;

— накладання митного забезпечення у вигляді штампа "Під митним контролем" на документації ПВВГ;

— накладання митного забезпечення у вигляді пломб на ГВП та засувну арматуру у порядку, передбаченому цією Інструкцією.

При цьому під митним забезпеченням розуміється засвідчення митними органами проведення митного оформлення товарів та інших предметів, щодо яких установлено відповідний митний режим, яке включає проставлення уповноваженими особами митниці номерного штампа "Під митним контролем", особистої номерної печатки тощо, а також пломбування транспортних засобів, тари та інших ємностей, в яких переміщується товар.

Засувною арматурою називаються крани, засувки і подібне технологічне обладнання, яке входить до складу ПППГ і підпадає під митне забезпечення.

Накладання митного забезпечення у вигляді пломб на ГВП та засувну арматуру здійснюється в узгоджених місцях, передбачених для пломбування, виключно посадовими особами митних органів, які здійснюють фактичний контроль газу в присутності відповідальних осіб ПВВГ.

Періодичність накладання митного забезпечення на ГВП та засувну арматуру встановлюється Центральною енергетичною митницею окремо для кожного ПВВГ і доводиться до відома керівництва ПППГ.

Знімання митного забезпечення у вигляді пломб із ГВП чи засувної арматури здійснюється:

__посадовими особами митних органів, які здійснюють фактичний контроль газу в присутності відповідальних осіб ПВВГ;

- за необхідності проведення ремонтних чи профілактичних

робіт — відповідальними особами ПВВГ із дозволу керівника митного органу чи особи, яка його заміщує.

При необхідності знімання пломб із ГВП та засувної арматури керівництво ПВВГ за дві доби сповіщає митний орган, що здійснює фактичний контроль газу.

Митне забезпечення накладається після закінчення ремонтних чи профілактичних робіт протягом одного дня після.

Про закінчення ремонтних чи профілактичних робіт керівництво ПВВГ зобов'язане сповістити в письмовій формі митний орган, що здійснює фактичний контроль. У разі реальної загрози порушення технологічного процесу — без дозволу митних органів. При цьому, керівництво ПВВГ зобов'язане терміново сповістити митний орган, що здійснює фактичний контроль газу, про знімання митного забезпечення та викласти у письмовій формі причини знімання не пізніше наступного дня після знімання.

При черговому накладанні чи зніманні митного забезпечення у вигляді пломб особами, які здійснюють фактичний контроль газу, та відповідальними особами ПВВГ складається акт за встановленою формою (додатки 1, 2). Зразок встановлених пломб відображається в акті.

Накладання митного забезпечення у вигляді штампа "Під митним контролем" на документації ПВВГ, що містить відомості про кількість газу та його якісні показники, здійснюється виключно посадовими особами митних органів, що здійснюють фактичний контроль газу в присутності відповідальних осіб ПВВГ. Відповідальність за збереження митного забезпечення несе керівник ПВВГ.

Митний орган, що здійснює фактичний контроль газу, зобов’язаний:

- направляти на адресу Центральної енергетичної митниці звіт про результати фактичного контролю газу за звітний період та його електронну копію;

— терміново сповіщати Центральну енергетичну митницю про всі події, що трапились при здійсненні фактичного контролю газу;

— протягом доби сповіщати Центральну енергетичну митницю про випадки позачергового знімання митного забезпечення з ГВП чи засувної арматури;

— терміново сповіщати Центральну енергетичну митницю про випадки невідповідності кількісно-якісних показників газу знятих з ГВП, відомостям, внесеним до документації ПВВГ також про випадки невідповідності кількісно-якісних показників газу вимогам ТУ та ДЕСТів, що діють на об'єктах газового комплексу України;

— контролювати виконання особами, які призначені для здійснення фактичного контролю, вимог, затверджених Держмит-службою, порядків та інструкцій;

— щорічно направляти керівництву ПВВГ перелік осіб, які призначені для здійснення фактичного контролю.

Звіт про результати фактичного контролю газу завіряється особистою номерною печаткою особи, яка його здійснювала та підписується керівником митного органу. Звіт та його електронна копія направляються не пізніше другого дня що слідує за звітним періодом.

Відповідні обов'язки мають і організації, на території яких здійснюється митний контроль природного газу.

Керівництво ПВВГ під час здійснення посадовими особами митних органів фактичного контролю газу зобов'язане:

— допускати на територію ПВВГ посадових осіб митних органів;

— не перешкоджати доступу посадових осіб митних органів до ГВП, засувної арматури та іншого необхідного обладнання;

— надавати посадовим особам митних органів всю необхідну інформацію та документацію;

— складати разом з посадовими особами митних органів усі необхідні документи, визначені спільними порядками та інструкціями;

— надавати пояснення та необхідні роз'яснення у випадках, передбачених спільними нормативними документами.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.