Электронный
методический кабинет

Оформлення завантаженої партії

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Після закінчення навантаження судна експедитор разом представником ТЕКу порту подає інспектору митниці такі документи:

1. Відомість завантаження у двох примірниках (повинна мати такі відомості: найменування судна, найменування порту відправлення і порту призначення, номер доручення, номер коносамента назву відправника, номери залізничних вагонів та накладних номер ВМД, кількість вантажу, прийнятого портом та завантаженого на судно, кількість вантажних місць для генеральних вантажів, номер приймального акта), яка завіряється ТЕКом порту із зазначенням П.І.Б., посади, підпису співробітника ТЕКу та печаткою ТЕКу.

2. Сертифікат визначення ваги вантажу за осадкою судна, виданий відділенням Торгово-промислової палати України або іншою уповноваженою організацією, і акт завантаження судна оформлений капітаном (форма КЕ-76) та прийомоздавальником вантажного району порту навантаження (тільки окремим вантажним теплоходам, на яких торгово-промислова палата або підприємства (фірми) не проводять інспекційних робіт). Тільки на навалочні вантажі ТЕК порту надає акт завантаження судна за формою КЕ-76.

3. Оформлений коносамент (оформляється згідно з положеннями Указу Президента України "Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб'єкти підприємницької діяльності України " від 04.10.94 р. № 566/94, "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" від 04.10.94 р. № 567/94). Оформлення коносамента має здійснюватися з дотриманням вимог Уніфікованих правил та Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів, Кодексу торговельного мореплавства України. При виконанні умов зовнішньоекономічного контракту, що визначені відповідно до правил ІНКОТЕРМС (FOB, FCA, СРТ, СІР, FAS), в разі переходу права власності на вантаж до нерезидента відправник/одержувач, зазначений у коносаменті, може відрізнятися від експортера/імпортера продукції, вказаного в гр. 2/гр. 8 ВМД. Одержувач вантажу, згідно з ВМД, у цих випадках може бути відправником за коносаментом, а одержувач за коносаментом визначається згідно з типом коносамента та інструкції відправника та одержувача.

4. Акт завантаження судна.

5. Довідка порту про наявність залишків вантажу в порту у разі, і якщо вони є, а якщо немає, то довідка про відсутність вантажу. 6. Інші документи, наявність яких може бути викликана об'єктивною необхідністю.

Після перевірки усіх документів, необхідних для митного оформлення та контролю, працівник порту або експедитор подає капітану судна на підпис коносаменти. Копія коносамента, підписаного капітаном, залишається у справах митниці. Після цього інспектор митниці оформляє маніфест, контролюючи при цьому його відповідність коносаменту, засвідчує його відбитками штампа "Під митним контролем" і особистої номерної печатки. Два примірники маніфесту залишаються у справах митниці, один з яких передається до відділу КТЗ.

7. Після оформлення коносаментів та маніфесту інспектор митниці формує пакет документів і зшиває його для подальшої здачі до архіву митниці.

Документи для здачі до архіву митниці формуються, як правило, у такому порядку:

а) доручення з номером архівної справи та номером ВМД, за якою було оформлено вантаж;

б) екологічна декларація на вантаж;

в) вантажні списки на партію, що відвантажується, та приймальні акти порту;

г) лист експедиторської фірми з оформлення доручення та коносаменту;

д) інструкції з оформлення доручення та коносамента;

є) 4-й примірник ВМД, (під експортну декларацію підшивається загальна);

є) відомість відвантаження;

ж) сертифікат визначення ваги вантажу (SGS);

з) акт завантаження судна (форма КЕ-6); і) довідка порту про залишки вантажу; к) копія коносамента і маніфест.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.