Электронный
методический кабинет

Документи, необхідні для митного оформлення транспортних засобів

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Власник транспортного засобу (ТЗ) або уповноважена ним особа, які переміщують транспортний засіб через митний кордон України, зобов'язані пред'явити його митному органу та подати:

1. Документи, що підтверджують право володіння або користування (в тому числі з правом розпорядження) транспортними засобами, номерними вузлами та агрегатами. Такими документами можуть бути:

а) на транспортні засоби, придбані (отримані) у фізичних осіб — нотаріально засвідчені у країні придбання або засвідчені в консульських установах чи посольствах України у країні придбання договори купівлі — продажу, обміну чи дарування;

б) на транспортні засоби, придбані в торговельних організаціях чи інших фірмах, організаціях, установах або оформлені через такі заклади, фірми, організації, установи — належним чином оформлені на фірмових бланках і завірені печатками рахунки, чеки, рахунки-фактури, інвойси та інші документи, видані торговельними організаціями країни, де здійснювався продаж. В них обов'язково зазначаються дата продажу, номери шасі, кузова та двигуна транспортного засобу, його модель та рік виготовлення, а також прізвище, ім'я, по батькові особи, якій продано транспортний засіб.

Документами, що підтверджують правомірність володіння транспортними засобами, також є технічні паспорти, технічні талони, сервісні книжки, реєстраційні свідоцтва та інші документи, видані уповноваженими органами країни, належним чином оформлені у країні придбання на власника транспортного засобу.

Інші документи, страхові поліси, оформлені на транспортні засоби у країні придбання на власника, товаросупровідні та транспортні документи, засвідчені відповідними органами (митні органи, поліція тощо) і оформлені на власника, можуть розглядатися як побічні (додаткові) документи, що підтверджують правомірність володіння.

Документи, що підтверджують правомірність користування (в тому числі з правом розпорядження) транспортним засобом —

нотаріально засвідчені доручення на право користування транспортним засобом (видані як приватними, так і юридичними особами), належним чином оформлені договори найму або прокату.

2. Реєстраційні та технічні документи на транспортні засоби якщо вони були зареєстровані у країні придбання чи іншій країні.

3. Інші документи, потрібні для митного оформлення, на вимогу співробітника митниці (закордонний паспорт, доручення на перегін або перевезення транспортного засобу тощо).

Митне оформлення ТЗ, що ввозяться в Україну для постійного користування, проводиться і сплатою всіх передбачених митних та інших обов'язкових платежів у пунктах пропуску через митний кордон України безпосередньо при ввезені цих ТЗ.

У разі ввезення ТЗ на митну територію України його власник або уповноважена ним особа здійснює в установленому порядку декларування ТЗ і подає митному органу вищезазначені документи.

Декларування ТЗ здійснюється шляхом подання двох примірників митної декларації, заповнених в установленому порядку, до пункту 4.1 якої, крім інших відомостей, вноситься інформація про цей ТЗ.

Посадова особа митниці здійснює митний огляд ТЗ, перевіряє відповідність фактичних даних ТЗ заявленим у митній декларації та зазначеним у документах на ТЗ, визначає рік виготовлення ТЗ, здійснює документальну перевірку факту зняття ТЗ з обліку в реєстраційних органах за кордоном і приймає рішення про можливість здійснення митного оформлення ТЗ.

Митне оформлення ТЗ здійснюється з обов'язковим складанням Акта про проведення митного огляду ТЗ. Акт підписується посадовою особою митного органу, що здійснювала митний огляд, і власником ТЗ (уповноваженою ним особою) та засвідчується відбитком особистої номерної печатки цієї посадової особи. Акт про проведення митного огляду ТЗ після завершення митного оформлення ТЗ залишається у справах митниці оформлення разом з документами, на підставі яких було проведене митне оформлення.

Після сплати митних та інших обов'язкових платежів посадовою особою митного органу оформляється квитанція МД-1 на ТЗ.

Графи квитанції МД-1 заповнюються відповідно до Інструкції із заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1. Облік та використання бланків квитанції МД-1 здійснюються відповідно до вимог Інструкції із заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1.

Після завершення митного оформлення копії реєстраційних документів, документів, що підтверджують право власності, та інших документів (закордонного паспорта, доручення на перегін або перевезення ТЗ тощо), на підставі яких було здійснене митне оформлення ТЗ, залишаються в митниці оформлення та архівуються.

Власнику ТЗ (уповноваженій ним особі) разом з оригіналами технічних та інших документів, що були підставою для митного оформлення, передаються другий примірник квитанції МД-1, завірена посадовою особою митниці оформлення копія Акта про проведення митного огляду ТЗ і примірник митної декларації для подання внутрішній митниці для оформлення й видачі Посвідчення. На примірнику митної декларації посадовою особою митниці в графі "Для службових позначок" робиться запис про суми платежів, сплачених при митному оформленні ТЗ та інших товарів, і зазначаються номери оформлених квитанцій МД-1.

Посадова особа митниці оформлення усно попереджає власника ТЗ про потребу оформлення Посвідчення в установлений законодавством термін.

Виїзд ТЗ за межі зони митного контролю здійснюється на підставі оформлених у повному обсязі другого примірника квитанції МД-1 і примірника митної декларації.

Електронна копія квитанції МД-1 не пізніше ніж протягом чотирьох годин із моменту оформлення ТЗ передається уповноваженою посадовою особою митниці до Єдиної автоматизованої інформаційної системи (далі — ЄАІС) Держмитслужби України в установленому Держмитслужбою України порядку.

Видача Посвідчення проводиться відповідним підрозділом внутрішньої митниці, у зоні діяльності якої постійно або тимчасово проживає власник ТЗ (або має намір проживати власник ТЗ, який є громадянином-нерезидентом).

Для отримання Посвідчення власник ТЗ (уповноважена ним особа) пред'являє ТЗ та подає такі документи:

— заяву власника ТЗ (уповноваженої ним особи), встановленої форми;

— примірник митної декларації, оформленої при ввезенні ТЗ;

— другий примірник квитанції МД-1, що підтверджує сплату митних та інших обов'язкових платежів при митному оформленні ТЗ;

— реєстраційні та технічні документи;

— завірену посадовою особою митниці оформлення копію Акта про проведення митного огляду ТЗ;

— інші документи (закордонний паспорт, паспорт громадянина, доручення на перегін або перевезення ТЗ тощо).

Після перевірки документів на ТЗ уповноважена посадова особа внутрішньої митниці в оперативному режимі здійснює за номером квитанції МД-1 запит до ЄАІС Держмитслужби, перевіряє наявність у ній електронної копії цієї квитанції та звіряє дані, зазначені у квитанції МД-1, з даними, що містяться в її електронній копії. Здійснюється перевірка відповідності фактичних даних ТЗ (у тому числі номерів вузлів та агрегатів) даним, зазначеним у копії Акта про проведення митного огляду ТЗ та в поданих документах.

У разі збігу цих даних посадова особа внутрішньої митниці робить запис у копії Акта про проведення митного огляду ТЗ "Звірення проведено, зауваження відсутні", який завіряється підписом цієї посадової особи та відбитком її особистої номерної печатки. В іншому разі внутрішня митниця направляє митниці оформлення інформаційне повідомлення для проведення перевірки та вжиття митницею оформлення відповідних заходів до посадових осіб цієї митниці, що проводили митне оформлення.

Посвідчення виписується у двох примірниках. Перший примірник разом з документами, що підтверджують право власності (користування), та реєстраційними й технічними документами, погашеними шляхом проставлення в них позначки "Погашено, видано посвідчення №___від "___"_______200_ p.",

яка завіряється відбитком особистої номерної печатки посадової особи внутрішньої митниці, що здійснила митне оформлення, видається власнику для подання реєстраційним органам.

Другий примірник Посвідчення разом із заявою власника ТЗ (уповноваженої ним особи), завіреною посадовою особою митниці оформлення, копією Акта про проведення митного огляду ТЗ, другим примірником квитанції МД-1 і ксерокопіями інших документів архівується та зберігається у справах внутрішньої митниці протягом установленого терміну.

Оформлене внутрішньою митницею Посвідчення є підставою для реєстрації ТЗ в органах ДАІ МВС України.

Уповноважена посадова особа внутрішньої митниці оперативними каналами зв'язку робить відмітку в електронній копії квитанції МД-1 в ЄАІС Держмитслужби про номер та дату оформленого Посвідчення.

Електронна копія Посвідчення не пізніше ніж протягом чотирьох годин із моменту його оформлення передається уповноваженою посадовою особою внутрішньої митниці до ЄАІС Держмитслужби в установленому Держмитслужбою порядку.

В окремих випадках у Посвідчення вносяться митні обмеження.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.