Электронный
методический кабинет

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Дахно І.І. • Міжнародне приватне право • 2008 (ua) 
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" Верховна Рада України ухвалила 16 квітня 1991 року. Він має номер - 959-ХІІ.

Під текстом Закону стоїть підпис Голови Верховної Ради України Л.М.Кравчука. Посади Президента України тоді ще не було. Першопочатковий текст Закону було опубліковано, зокрема, у "Відомостях Верховної Ради України", 1991, №29.

До Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" неодноразово вносилися зміни законами України і Постановами Верховної Ради України, Декретами Кабінету Міністрів України. Залучався до тлумачення цього Закону і Конституційний Суд України.

У посібнику вміщено "Глосарій термінів Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1990 р. №959-XII". Рекомендуємо користуватися ним як з навчальною, так і з практичною метою.

Слід також мати на увазі "Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов", опублікований київським видавництвом "А.С.К." 2001 р. Він містить офіційні тлумачення близько 5700 термінів, запозичених із законів України і постанов Верховної Ради України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України. Значна кількість термінів цієї книги стосується зовнішньоекономічної діяльності.

Терміни "Словаря" вибрані з актів, опублікованих по першу половину 1998 р.

Переходимо до митних справ. "Митний кодекс України" Верховна Рада України ухвалила Законом України №1970-XII від 12 грудня 1991 р. Його текст було опубліковано, зокрема, у "Відомостях Верховної Ради України", 1992, №18

У новій редакції "Митний кодекс України" було викладено відповідно до Закону України №92-IV від 11 липня 2002 р. Згодом і до нього вносилися зміни.

Текст Кодексу було опубліковано, зокрема, у "Відомостях Верховної Ради України", 2002, №38-39.

Кодекс набрав чинності з 1 січня 2004 p., крім частини тринадцятої статті 71, яка набрала чинності з 1 січня 2005 р. згідно із Законом України від 27 листопада 2003 р. № 1344-IV. Глосарій термінів "Митного кодексу України" міститься в навчальному посібнику 1.1. Дахна "Міжнародна торгівля". — К.:МАУП, 2004.

"Господарський кодекс України" було ухвалено Законом України від 16 січня 2003 p. № 436-IV. Того ж дня Верховна Рада України ухвалила і "Цивільний кодекс України. Ухваленню Господарського кодексу передували гострі суперечки політиків і фахівців. Багатьом з них не подобався "дуалізм приватного права" — тобто регулювання цивільно-правових та пов'язаних з ними відносин двома кодексами — Цивільним і Господарським.

Статтею третьою Закону України "Про Єдиний митний тариф", ухваленого Верховною Радою України 05.02.1992 р. №2097-ХП, встановлено, що зазначений тариф є систематизованим зводом ставок мита, якими обкладаються товари та інші предмети, що вводяться на митну територію України або виводяться за межі цієї території". Першопочатковий текст цього закону було опубліковано, зокрема, у "Відомостях Верховної Ради України", 1992, №19.

Принципи застосування різних видів ставок Єдиного митного тарифу згодом були змінені Законом України. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань оподаткування ввізним митом товарів та інших предметів, що ввозяться на митну територію України (1997 p.). Ставки стали єдиними для всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності, організації господарської діяльності та територіального розміщення. Винятки з цього правила допускаються лише відповідно до законів України та її міжнародних договорів.

Єдиний митний тариф України групує всі товари, що підлягають на території України митному контролю, у 21 розділ, 97 глав, 1241 товарну позицію та 5019 підпозицій. Групування узгоджене з кодами Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД).

Найменування та цифрові коди відповідають Гармонізованій системі опису та кодування товарів.

Єдиний митний тариф передбачає три види митних ставок:

1.Преференційні ставки застосовуються до товарів і предметів, що походять з країн, які належать разом з Україною до митних союзів і утворюють спільні митні зони. Можливе повне звільнення від сплати мита.

2. Пільгові ставки застосовуються до товарів і предметів, що походять з країн, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю, а також інші торговельно-економічні угоди, які передбачають надання режиму нації найбільшого сприяння або національного режиму.

3. Повні ставки застосовуються до товарів з тих країн, які не зазначені в додатках 1 та 2 до цього закону.

Кабінет Міністрів України уповноважений Верховною Радою України вносити корективи до ставок Єдиного митного тарифу України і застосовувати змінені ставки мита від дня їх прийняття.

Закон України "Про дію міжнародних договорів на території України" Верховна Рада України ухвалила 10 грудня 1991 р. Законом було встановлено, що укладені і належним чином ратифіковані міжнародні договори становлять невід'ємну частину національного законодавства України і застосовуються в порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Закон України "Про міжнародні договори України", прийнятий Верховною Радою України 22 грудня 1993 p., визначив три категорії міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких здійснюється від імені:

• України;

• Уряду;

• Міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Міжнародні договори, які не потребують ратифікації затверджуються:

• Указом Президента України;

• Постановами Кабінету Міністрів України.

У повній редакції Закон України "Про міжнародні договори України" було викладено Законом України від 29 червня 2004 р. за №1908-IV. Його текст міститься, зокрема, в "Офіційному віснику України", 2004, №35.

Законом України "Про економічну самостійність України" від 3 серпня 1990 року вперше було встановлено, що Україна самостійно здійснює керівництво зовнішньоекономічною діяльністю, бере безпосередню участь у міжнародному поділі праці та розвиває економічне співробітництво з іншими державами на основі принципів заінтересованості, рівноправності і взаємної вигоди. Підприємства і організації України відповідно до статті 12 цього Закону одержали право вступати у прямі господарські зв'язки та співробітничати з підприємствами і організаціями інших держав, створювати з ними спільні підприємства, організації, концерни, консорціуми, союзи, інші об'єднання.

До найважливіших нормативно-правових актів у сфері зовнішньоекономічної діяльності можна також віднести:

• Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19 лютого 1993 р. №15-93. ("Відомості Верховної Ради", 1993, №17);

• Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 13 жовтня 1992 р. №2673-ХН ("Відомості Верховної .Ради", 1992, №50);

• Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 р. №93/96-ВР ("Відомості Верховної Ради", 1996, №19);

• Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 вересня 1994 р. №185/94-ВР ("Відомості Верховної Ради", 1994, №40);

• Закон України "Про міжнародний комерційний арбітраж" від 24 лютого 1994 р. №1002-ХН ("Відомості Верховної Ради", 1994, №25);

• Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15.09.1995 р. №327/95-ВР ("Відомості Верховної Ради", 1995, №32);

• Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.1996 р. №93/96-ВР ("Відомості Верховної Ради", 1996, №19);

• Закон України "Про лізинг" від 16.12.1997 р. №723/97-ВР ("Відомості Верховної Ради", 1998, №16);

• Закон України "Про угоди про розподіл продукції" від 14.09.1999 p. №1039-XIV (Офіційний вісник України, 1999);

• Закон України "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг" від 14.12.1999 p. №1269-XIV (Офіційний вісник України, 2000);

• Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання концесійної діяльності" від 3.02.2004 p. №1414-IV (Офіційний вісник України, 2004, №10);

• Закон України "Про ратифікацію Угоди про формування Єдиного економічного простору" від 20.04.2004 р. №1683-IV (Офіційний вісник України, 2004, №16);

• Закон України "Про транскордонне співробітництво" від 24.06.2004 p. №1861-IV (Офіційний вісник України, 2004, №29);

• Закон України "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про приєднання України до Європейської конвенції про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади 1980 року" та про ратифікацію додаткових протоколів до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями" від 24.06.2004 р. №1879- IV (Офіційний вісник України, 2004, №28 ).

25 липня 2005 р. Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову №641 "Про утворення Ради з питань зовнішньоекономічної діяльності при Кабінеті Міністрів України". Цією постановою було затверджено персональний склад зазначеної Ради та Положення про неї. Постанова разом з додатками до неї міститься, зокрема, в "Офіційному віснику України", 2005, №30.

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2005 р. №666 утворено "Український центр сприяння іноземному інвестуванню" та затверджено "Положення" про нього. Центр є бюджетною установою, яка належить до сфери управління Мінекономіки. Постанова і "Положення про Український центр сприяння іноземному інвестуванню" опубліковано, зокрема, в "Офіційному віснику України", 2005, №31, ч.2.

Країни — члени СНД уклали "Угоду про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності". Дата підписання Україною: 24.09.1993 р. Дата набуття чинності для України: 24.09.1993 р. (Офіційний вісник України, 2005, №33).

Правління Національного банку України своєю постановою від 10.08.2005 р. №280 затвердило "Положення про порядок іноземного інвестування в Україну". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 р. за №947/11227 (Офіційний вісник України, 2005, №35).

Зовнішньоекономічної діяльності також стосуються: