Электронный
методический кабинет

Форма зовнішньоекономічного контракту в Україні

Дахно І.І. • Міжнародне приватне право • 2008 (ua) 
Раніше в даному розділі вже зазначалися вимоги до зовнішньоекономічного контракту, встановлені відповідними законами України. Зупинимося на відомчому акті з цього питання.

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (від початку 2000 р. воно в Україні не існує) своїм наказом від 5 жовтня 1995 р. за №75 ухвалило "Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)". Це Положення зберігало чинність упродовж майже 6 років. Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 р. за №201 було затверджено "Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)". Оприлюднене це "Положення" було, зокрема, в "Офіційному віснику України", 2001, №39). Саме про це Положення і піде мова.

"Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)" від 06.09.2001 р. — невеликий за обсягом документ. Він складається з преамбули та трьох пунктів.

У преамбулі Положення зазначалися підстави його появи. Цитувалося визначення зовнішньоекономічного договору (контракту) за формулюванням у Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (тобто йшлося про "матеріально оформлену угоду..."). Джерелами права визначалися закони України, відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі законами України. Йшлося також про "просту письмову форму" зовнішньоекономічного

контракту. Визнання недійсності контракту було делеговано судом.

Вказувалося, що права та обов’язки сторін контракту визначаються матеріальним та процесуальним правом місця його укладення, якщо сторони не погодили інше. Ця автономія волі сторін має відображатися в умовах договору (контракту).

Далі наведемо офіційний текст перших двох пунктів Положення. Цим текстом можна буде користуватися не лише з навчальною, а й практичною метою.

Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

1. До умов, які повинні бути передбачені в договорі (контракті), відносяться:

1.1. Назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладання

1.2. Преамбула

У преамбулі визначається повне найменування сторін — учасників зовнішньоекономічної операції, під якими вони офіційно зареєстровані, із зазначенням країни, скорочене визначення сторін як контрагентів ("Продавець", "Покупець", Замовник", "Постачальник" тощо) та найменування документів, якими керуються контрагенти при укладанні договору (контракту) (статут підприємства, установчий договір тощо).

1.3. Предмет договору (контракту)

У цьому розділі визначається, який товар (роботи, послуги) один з контрагентів зобов'язаний поставити (здійснити) іншому із зазначенням точного найменування, марки, сорту або кінцевого результату роботи, що виконується.

У випадку бартерного (товарообмінного) договору (контракту) або контракту на переробку давальницької сировини визначається також точне найменування (марка, сорт) зустрічних поставок (або назва товару, що с кінцевою мстою переробки давальницької сировини).

Якщо товар (робота, послуга) потребує детальнішої характеристики або номенклатура (робіт, послуг) досить велика, то все це вказується в додатку (специфікації), який має бути невід'ємною частиною договору (контракту), про що робиться відповідна позначка в тексті договору (контракту).

Для бартерного (товарообмінного) договору (контракту) згаданий додаток (специфікація), крім того, балансується по загальній вартості експорту та імпорту товарів (робіт, послуг).

У додатку до договору (контракту) на переробку давальницької сировини вказується відповідна технологічна схема такої переробки.

1.4. Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг)

У цьому розділі визначається, залежно від номенклатури, одиниця виміру товару, прийнята для товарів такого виду (в тоннах, кілограмах, штуках тощо), його загальна кількість та якісні характеристики.

У тексті договору (контракту) на виконання робіт (надання послуг) визначаються конкретні обсяги робіт (послуг) та термін їх виконання.

1.5. Базисні умови поставки товарів (прийому — здачі виконаних робіт або послуг)

У цьому розділі вказується вид транспорту та базисні умови поставки (відповідно до "Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" у редакції 1990 p.), які визначають обов'язки контрагентів щодо поставки товару і встановлюють момент переходу ризиків від однієї сторони до іншої, а також конкретний строк поставки товару (окремих партій товару).

У випадку укладання договору (контракту) на виконання робіт (надання послуг) у цьому розділі визначаються умови та строки виконаних робіт (послуг).

1.6. Ціна та загальна вартість контракту

У цьому розділі визначається ціна одиниці виміру товару та загальна вартість товарів або вартість виконаних робіт (наданих послуг), що поставляються згідно з контрактом, та валюта платежів. Якщо згідно з контрактом поставляються товари різної якості та асортименту, ціна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом контракту вказується його загальна вартість. У цьому випадку цінові показники можуть бути вказані в додатках (специфікаціях), на які робиться посилання в тексті контракту,

У контракті на переробку давальницької сировини, крім того, зазначається її заставна вартість.

У бартерному контракті загальна вартість товарів, що експортуються, та загальна вартість товарів, що імпортуються за цим контрактом, виражені в іноземній валюті, крім того, зазначаються в доларах США.

1.7. Умови платежів

Цей розділ визначає спосіб, порядок та строки фінансових розрахунків та гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зобов'язань. Залежно від обраних сторонами умов платежу в тексті контракту вказуються:

- умови банківського переказу до (авансового платежу) та/або після відвантаження товару, або умови документарного акредитиву, або інкасо, визначені відповідно до спільної постанови Кабінету міністрів України і Національного банку України від 21 червня 1995 р. № 444 "Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті";

- умови по гарантії, якщо вона є або коли вона необхідна (вид гарантії (на вимогу, умовна), умови та термін дії гарантії, можливість зміни умов контракту без зміни гарантій).

1.8. Умови здачі (приймання) товару (робіт, послуг)

У цьому розділі визначаються строки та місце фактичної передачі товару, перелік товаросупровідних документів.

Приймання — здача проводиться за кількістю відповідно до товаросупровідних документів, за якістю — відповідно до документів, що засвідчують якість товару.

1.9. Упаковка та маркірування

Цеп розділ містить відомості про упаковку товару (ящики, мішки, контейнери тощо), нанесене на ній відповідне маркування (найменування продавця та покупця, номер контракту, місце призначення, габарити, спеціальні умови складування і транспортування та ін.), а при потребі — також умови її повернення.

1.10. Форс-мажорні обставини

Цей розділ містить відомості про те, за яких випадків умови контракту можуть бути не виконані сторонами (стихійні лиха, воєнні дії, ембарго, втручання з боку влади та ін.). При цьому сторони звільняються від відповідальності на строк дії цих обставин або можуть відмовитися від виконання контракту частково або в цілому без додаткової фінансової відповідальності. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою відповідної країни.

1.11. Санкції та рекламації

Цей розділ встановлює порядок застосування штрафних санкцій, відшкодування збитків та пред'явлення рекламацій у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням одним із контрагентів своїх зобов'язань.

При цьому мають бути чітко визначені розміри штрафних санкцій (у відсотках від вартості недопоставленого товару або суми неоплачених коштів, строки виплати штрафів — від якого терміну вони встановлюються та протягом якого часу діють), строки, протягом яких рекламації можуть бути заявлені, права та обов'язки сторін контракту при цьому, способи врегулювання рекламацій.

1.12. Арбітраж

У цьому розділі вказується місце арбітражного суду (країна та право, яке застосовується) або обумовлені випадки, за яких сторони можуть звернутися до суду.

1.13. Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін

При цьому вказуються повні юридичні адреси, повні поштові та платіжні реквізити (№ рахунку, назва банку) контрагентів контракту.

2. За домовленістю сторін у контракті можуть визначатись додаткові умови:

страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців контракту, агентів, перевізників, визначення норм навантаження (розвантаження), умови передачі технічної документації на товар, збереження торгових марок, порядок сплати податків, мита, зборів, різного роду захисні застереження, з якого моменту контракт починає діяти, кількість підписаних примірників контракту, можливість та порядок внесення доповнень та змін до контрактів тощо.