Электронный
методический кабинет

Умови здійснення торгово-біржової діяльності

Біржове право (ua) 
Необхідною умовою здійснення торгово-біржової діяльності є підтвердження державою законності діяльності товарної біржі як суб'єкта, що має особливий статус, тобто державна реєстрація товарної біржі як юридичної особи й суб'єкта господарської діяльності, що здійснюється в загальному порядку.

Ряд інших умов здійснення такої діяльності встановлений спеціальними нормативно-правовими актами щодо окремих видів торгово-біржової діяльності. Так, у виконання Указу Президента України від 29 червня 2000 р. «Про негайні заходи щодо стимулювання виробництва й розвитку ринку зерна», Міністерством аграрної політики України наказом № 259 від 1 серпня 2003 p., затверджений Порядок надання товарній біржі висновку про її відповідність вимогам з надання послуг з укладання й реєстрації угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції для державних і регіональних потреб, їхньої реалізації з державних резервів, погашення податкової заборгованості, угод поставки підприємствам агропромислового комплексу матеріально-технічних ресурсів, які здобуваються за рахунок коштів державного бюджету, проведення інтерваційних операцій на ринку зерна, а також за укладанням і реєстрацією зовнішньоекономічних контрактів.

Відповідно до цього Порядку висновок про відповідність видається товарній біржі Міністерством аграрної політики України при виконанні наступних умов:

— відповідність установчих документів Закону й відсутності заборгованості перед державними загальними й спеціальними фондами;

— наявність окремого приміщення для персоналу біржі, що забезпечує її функціонування (не менше 40 кв. м корисної площі) і приміщення для проведення торгів площею не менше 100 кв. м., обладнаного електронним табло або іншими засобами оперативного висвітлення біржової інформації;

— наявність не менше 5 ліній міського і міжміського телефонного зв'язку;

— наявність власних і прирівняних до них коштів не менше 100 тис. грн.;

— наявність не менше 10 осіб, які є членами біржі, діяльність яких передбачена законодавством;

— наявність електронної пошти й інших технічних й електронних засобів (власних або орендованих);

— наявність органів управління й контролю, визначених Законом.

Документи для одержання висновку про відповідність подаються в Міністерство аграрної політики України й розглядаються протягом місяця від дня надання. За результатами розгляду Міністерство аграрної політики України ухвалює рішення щодо видачі висновку про відповідність товарної біржі або про відмову в наданні такого висновку.

Висновок про відповідність дійсний протягом трьох років з моменту його видачі. Продовження терміну дії можливо в порядку встановленому для його первісної видачі. Міністерство аграрної політики України має право призупинити дію висновку про відповідність або анулювати його дію тільки на підставі п. 3.6.1 — 3.8.5 названого Порядку

заяви біржею про припинення торгівлі, систематичне порушення біржею Правил біржової торгівлі й ін.).

Практично аналогічні вимоги пред'являються до діяльності товарних бірж, яким органи державної податкової служби доручають реалізацію майна й цінних паперів, реалізованих у рахунок погашення податкового боргу. Зокрема, відповідно до Положення про проведення конкурсу по визначенню вповноважених товарних і фондових бірж із продажу майна й цінних паперів (активів), які перебувають у податковій заставі, у рахунок погашення податкового боргу, затвердженій наказом ДПА України від 25 грудня 2001 р. № 517, товарна біржа повинна мати статутний фонд не менше ніж сума еквівалентна 10 тис. євро., підготовлених фахівців у т.ч. експертів-оцінювачів, договір про інформаційне забезпечення торгів.

Варто також мати на увазі, що якщо товарна біржа є організатором торгів терміновими контрактами, то потрібне узгодження Правил біржової торгівлі терміновими контрактами з Державною комісією з коштовних паперів і фондового ринку України (відповідно до Положення про реєстрацію фондових бірж й інформаційно-торгівельних систем і регулювання їхньої діяльності, затвердженому рішенням ДКЦПФР № 46 від 11 листопада 1997 р.) При цьому, таке узгодження стає можливим тільки за умови, якщо діяльність товарної біржі відповідає наступним вимогам; наявність процедури відбору цінних паперів або інших фінансових інструментів; наявність процедури відбору брокерів і вимог щодо їхньої професійної кваліфікації; наявність правил торгівлі й стандартних торгівельних процедур; наявність системи контролю за діяльністю членів біржі іі ін.

При організації торгівлі майном, що перебуває в державній власності, товарна біржа укладає угоду з Фондом державного майна України.

Таким чином, у законодавстві визначений ряд умов щодо торгово-біржової діяльності, а саме:

— державна реєстрація товарної біржі у встановленому порядку;

— одержання висновку про відповідність при організації торгівлі певними видами біржових товарів (сільськогосподарська продукція);

— узгодження з Державною комісією з коштовних паперів і фондової біржі України Правил біржової торгівлі терміновими контрактами;

Порушення зазначених умов є підставою для застосування до товарної біржі як суб'єкта господарювання відповідних санкцій, передбачених законодавством.

У ряді країн умовою здійснення торгово-біржової діяльності є наявність ліцензії. У цей час відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» торгово-біржова діяльність не входить у перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Однак як показує закордонний досвід біржової торгівлі, ліцензування є досить ефективним засобом державного регулювання діяльності товарних бірж. Законодавство багатьох країн у т.ч. і СНД, передбачає необхідність одержання товарною біржею ліцензії на право здійснення діяльності по організації й регулюванню біржової торгівлі (Росія, Казахстан, Вірменія й ін.).

Відповідно до законодавства Росії біржова торгівля може здійснюватися тільки на основі ліцензії, виданої у встановленому порядку Комісією з товарних бірж при Державному комітеті Російської Федерації з антимонопольно! політики й підтримці нових структур. Для одержання ліцензії в Комісію подаються наступні документи:

— заява;

— устав товарної біржі;

— установчий договір;

— свідоцтво про державну реєстрацію;

— правила біржової торгівлі;

— документ, що підтверджує внесення в статутний капітал товарної біржі не менше 50 відсотків оголошеної суми; документ, що засвідчує право користування відповідним приміщенням для проведення торгів;

— список засновників і розподіл між ними часток (у відсотках) у статутному капіталі біржі;

Комісія ухвалює рішення щодо видачі ліцензії в термін до двох місяців від дня подачі заяви з усіма необхідними документами. Комісія вправі відмовити у видачі ліцензії у випадку подання неналежним чином оформлених документів, а також їхньої невідповідності вимогам законодавства Російської Федерації. Після усунення недоліків допускається повторне подання. Відмова у видачі ліцензії може бути оскаржена у судовому порядку.

Такий підхід заслуговує на увагу й вітчизняного законодавця, оскільки на практиці окремі товарні біржі в Україні фактично відіграють роль комерційного посередника, без будь-яких функцій організатора торгів. Тому є доцільним доповнити умови здійснення торгово-біржової діяльності наявністю ліцензії, що буде позитивно впливати на розвиток такої діяльності в Україні.