Электронный
методический кабинет

Визначення пріоритетних напрямів інвестування

Денисенко М.П. • Основи інвестиційної діяльності • 2003 (ua) 
У зв'язку з обмеженням бюджетних коштів при переході України до ринкових відносин важливе значення має питання формування Переліків найважливіших пускових будов виробничого й невиробничого призначення за рахунок Державного бюджету. При цьому особливістю формування цього Переліку є те, що інвестиційна діяльність має забезпечити перш за все структурні зміни в економіці на базі пріоритетних напрямків її розвитку.

У розробці планів інвестування необхідно зосередитися на розрахунках обсягів централізованих інвестицій за рахунок державного бюджету й бюджетних позичок у розрізі замовників, а також визначенні

(складанні переліків) найважливіших будов виробничого призначення та природоохоронних об'єктів. Тут же наводяться основні показники введення в експлуатацію об'єктів соціально-культурної сфери [1].

Прогнозовані розрахунки обсягу централізованих інвестицій здійснюються виходячи з:

- уточнення переліку пріоритетних секторів і галузей економіки для реалізації інвестиційних проектів, а також науково-технічних програм та основних напрямів фундаментальних і пошукових досліджень, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів;

- необхідності відновлення інвестиційного процесу шляхом концентрації й спрямування інвестиційних ресурсів бюджетів усіх рівнів, а також кредитних коштів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України у розвиток пріоритетних секторів економіки.

Обсяги державних централізованих інвестицій у розрізі замовників на рік розробки програми доцільно розраховувати окремо за найважливішими агрегованими напрямами їх спрямування, а саме:

- на розвиток галузей і структурну перебудову економіки;

- на заходи, пов'язані з поверненням кримсько-татарського, німецького та інших депортованих народів;

- на придбання обладнання для виробництва цінних паперів та документів суворого обліку;

- інші напрями інвестицій.

Із загального обсягу інвестицій на розвиток галузей економіки та їх структурну перебудову слід виокремлювати їх обсяги на розвиток агропромислового комплексу в розрізі замовників, які потім деталізувати на обсяги інвестицій, що спрямовуються на будівництво в сільській місцевості об'єктів соціально-культурної та комунальної сфери, енергопостачання, шляхів.У загальному вигляді обсяги централізованих інвестицій за рахунок державного бюджету і бюджетних позичок у розрізі замовників на рік розробки Державної програми подаються у формі 2.9.

Загальні обсяги централізованих державних інвестицій на кожному з напрямів їх спрямування необхідно ув'язувати з їх обсягами по конкретних найважливіших будовах виробничого призначення (форми 2.10, 2.11).

Розрахунки показників введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери на рік розробки Державної програми доцільно здійснювати виходячи з Переліків найважливіших об'єктів соціальної сфери, які передбачається споруджувати наступного року - в тому числі за рахунок централізованих інвестицій.

Форма 2.9

Обсяги державних централізованих інвестицій за рахунок коштів державного бюджету, бюджетних позичок - по замовниках (млн грн у діючих цінах)

Рік, на який розробляється державна програмадержавний бюджетбюджетні позичкиІ. На розвиток галузей і структурну перебудову економіки - всьогоу тому числі:а) по агропромисловому комплексу - всьогоз них:по міністерствах України - всьогов тому числі:по облдержадміністраціях - всьогов тому числі:Із загального обсягу державних централізова­них капітальних вкладень по агропромислово­му комплексу:на будівництво в сільській місцевості об'єктів освіти, охорони здоров'я, культури й спорту, водопроводів, каналізаційних систем і споруд, мережі газо- і електропостачання, шляхів, об'єктів служби побуту, а у важкодоступних селах, крім цього, на спорудження житла - всьогов тому числі:по міністерствах Українина будівництво об'єктів для селянських (фер­мерських) господарств - всьогоб) по міністерствах та відомствах України - всьогоз них:в) по Раді Міністрів Автономної Республіки Кримг) по облдержадміністраціях, Київській і Севастопольській міськдержадміністраціях - всьогоII. На заходи, пов'язані з поверненням кримсько-татарського, німецького та інших депортованих народів - всьогов тому числі:по Раді Міністрів Автономної Республіки Кримпо облдержадміністраціях та Севастопольській міськдержадміністраціїIII. На придбання обладнання для виробництва цінних паперів та документів суворого обліку - Мінфін УкраїниIV. На фінансування заходів по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕСІнші напрями інвестицій Показники введення в дію об'єктів соціальної сфери (форма 2.12), зокрема об'єктів житлово-комунального господарства, освіти, культури, охорони здоров'я, мають особливо ретельно опрацьовуватися на місцях.

Вказані показники подаються до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України із зазначенням замовників та джерел фінансування. Це дасть можливість підрозділам міністерства узгоджувати дані показники на центральному рівні як у розрізі регіонів, так і в розрізі міністерств та відомств.

До Переліку (форма 2.10) мають включатися, насамперед, виробничі потужності, введення яких передбачається за рахунок державного бюджету та реалізації цільових комплексних і пріоритетних програм. До Переліку найважливіших об'єктів (форма 2.11) мають також включатись об’єкти природоохоронних заходів, спрямовані на стабілізацію й поліпшення стану довкілля та подальше впровадження економічного механізму природокористування. Перелік найважливіших будов має бути плановим документом, у якому конкретизуються й доводяться до виконавців завдання соціально-економічного розвитку країни на рік, що планується.

Форма 2.10

Перелік найважливіших будов виробничого призначення, які споруджуються із залученням державних централізованих інвестицій (млн. грн.., у діючих цінах)

Міністерства України. Найменування й місцезнаходження будов; найменування потужностіРік початку і закінчення будівництваПроектна потужність (зали­шок на 01.01. року, на який розробляється програма)Рік, на який розробляється програмаМіністерства, які здійснюють удівництвовведення потужностікапітальні вкладенняв тому числі за рахунокдержавного бюджетубюджетних ПОЗИЧОКВсього по Україні5. Пускові будови й об'єктиII. Перехідні будови й об'єктиІІІ. Будови, що розпочинаютьсяВ тому числі по міністерствах України, Раді Міністрів Республі­ки Крим, облдержад міністраціях, Київській та Севастопольській міськдержадміністраціях Найменування галузей, потужностей, одиниця виміруРік, на який розробляється програмапо областях, Київській та Севастопольській міськдержадмі­ністраціях - всьогоу тому числі:в сільській місцевості - всьогоу тому числі:Охорона здоров'яЛікарні (тис. ліжок) - всього по Україніу тому числі:по міністерствах і відомствах - всьогоз них:в сільській місцевості - всьогоу тому числі:Амбулаторно-поліклінічні заклади (тис. відвідувань на зміну) - всього по Україніу тому числі:по міністерствах і відомствах - всьогоз них:в сільській місцевості - всьогоу тому числі:Будинки-інтернати для престарілих та інвалідів (тис. місць) - всього по Україніу тому числі: по областяхз них: Для виходу з того економічного становища, в якому опинилась Україна, необхідно мати науково обґрунтовану державну програму.

На наш погляд, досягти цієї мети можна, зосередивши свої зусилля на таких напрямах:

1. Обґрунтування цілі.

2. Визначення пріоритетів.

3. Формування - підбір проектів.

4. Визначення цільової програми.

5. Реалізація програми.

В умовах дефіциту фінансових джерел держава визначає пріоритетні сфери розвитку, виступає гарантом інвестицій у цих сферах. Забезпечення пріоритетності у виборі інвестиційних проектів пов'язане як із вирішенням поточних завдань стабілізації економіки, так і з досягненням стратегічних цілей зміцнення економічного потенціалу України й підвищенням рівня життя населення.

Поява в Україні різних форм власності - державної, колективної, приватної - вимагає перегляду загальних принципових підходів до розрахунків ефективності інвестицій та порядку їх проведення.

Необхідно розробити нову Методику визначення ефективності інвестицій у ринкових умовах. До цієї роботи слід залучити фахівців як Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, так і науково-дослідних інститутів Національної Академії наук, навчальних закладів та ін. Настав час створити Раду з проблем ефективності інвестицій.