Электронный
методический кабинет

Передмова

Рокоча • Трансакційні корпорації • 2001 (ua) 
Наприкінці XX - на початку XXI ст. спостерігається інтенсивне зростання зовнішньоекономічної діяльності, в якій транснаціональні корпорації (ТНК) виступають торговцями, інвесторами, розповсюджувачами сучасних технологій, стимуляторами міжнародної трудової міграції. Ці компанії відіграють провідну роль в інтернаціоналізації виробництва, у процесі розширення і поглиблення виробничих зв'язків між підприємствами різних країн. На початок третього тисячоліття міжнародне виробництво товарів і послуг у рамках ТНК становило 7% світового ВВП. ТНК займають передові позиції у світовому виробництві в галузях електроніки, автомобілебудування, хімічній і фармацевтичній промисловості. З діяльністю ТНК пов'язані сподівання й розчарування більшості країн світу, оскільки ці корпорації створили розвинуту мережу виробничої, науково-технічної, інвестиційної, торгової та культурної взаємозалежності країн і заклали підвалини глобальної економіки. З огляду на це знання закономірностей виникнення і тенденцій розвитку транснаціональних форм капіталу є передумовою розуміння сучасних процесів розвитку світової економіки і глобального ринкового середовища, формує методологічні основи опанування складними процесами міжнародного руху товарів, послуг, капіталу, робочої сили. Без усвідомлення ролі ТНК у сучасному світі неможлива достовірна оцінка його реалій, економічних, політичних, культурних та інших відносин.

Кожен спеціаліст з економіки, і передусім з міжнародної економіки, повинен розуміти ті складні процеси, які, по-перше, викликають до життя такий феномен, як ТНК, по-друге, є їх внутрішньою ознакою, що розкриває сам механізм руху транснаціонального капіталу, по-третє, є результатом функціонування цього капіталу.

Пропонований навчальний посібник має на меті дати студентам розуміння суті процесів транснаціоналізації, які конкретизуються у формі ТНК. Його автори виходили з того, що вивчення курсу "Транснаціональні корпорації", який є нормативною, професійно спрямованою дисципліною для студентів спеціальності "міжнародна економіка", повинно базуватися на знанні категорій, понять, економічних законів і закономірностей, засвоєних у процесі вивчення курсів економічної теорії, мікро- та макроекономіки, міжнародної економіки, що є базовими для опанування теорії розвитку мега-економічного рівня. Водночас посібник прислужиться і студентам інших економічних спеціальностей при вивченні спеціальних розділів у нормативних, фундаментальних курсах економічної теорії та міжнародної економіки. З огляду на це в посібнику акцентовано на сучасних підходах до висвітлення теорії і принципів функціонування ТНК, які є найсуттєвішими для розуміння, оцінки та практичного розв'язання економічних проблем, що виникають внаслідок функціонування ТНК, і які останнім часом постали перед Україною як країною, що приймає ТНК і водночас прагне до створення власних таких компаній.

Посібник складається з трьох частин. Кожна з них має своє цільове призначення, що відповідає меті вивчення курсу "Транснаціональні корпорації". В першій частині (розділи 1-4) розглядаються теоретичні засади виникнення і становлення транснаціональних форм капіталу; у другій частині (розділи 5-11) - механізм функціонування ТНК, який трактується як комплекс інструментів, що забезпечують життєздатність транснаціонального капіталу; в третій частині (розділи 12-14) дається характеристика основних наслідків економічної діяльності ТНК.

Посібник створено спільними зусиллями науковців Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України, економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, факультету міжнародних відносин Інституту економіки і права "КРОК".