Электронный
методический кабинет

Складання зведеної звітності

Кельдер Т.Л. • Системи обробки економічної інформації (ua) 
Складення зведеної звітності – заключний розділ облікової роботи при системній обробці інформації на промисловому підприємстві. Трудомісткість її складання пояснюється тим, що вона включає велику кількість зведених показників, які формуються різними способами, з різноманітних джерел і на різних ділянках обліку.

До зведеної звітності відноситься в першу чергу Баланс основної діяльності (тип. форма №1), звітність про собівартість товарної продукції (типова форма №1-с), фінансові показники, а також та, що відображає наявність і рух готової продукції, основних засобів і амортизаційного фонду, матеріальних цінностей, робітників на підприємстві, про нарахування заробітної плати тощо. Звітність, що відображає показники наявності і руху ресурсів підприємства, розглянута у пп. 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6 і 5.7.

Основний комплекс звітних показників, які характеризують залишки грошових коштів, розміщення і ви користування їх, фінансове положення підприємства на кінець звітного періоду (місяця, кварталу, року), а також розрахункові відношення з робітниками і службовцями, другими банківськими і кредитними установами тощо, відображається в Балансі основної діяльності і його додатках. Причому, стан грошей на рахунках одержує подвійне відображення у балансі: в активі вони групуються по функціональній ролі у процесі відтворення (основні засоби, виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, гроші) , а в пасиві – по джерелах формування (прибутки, бюджетне фінансування, кредити позики банків тощо) .Баланс основної діяльності складається машинним способом у кількох варіантах. Розглянемо варіант, менш трудомісткий і ефективніший. Так для заповнення типової норми балансу потрібні лише показники, що характеризують ті чи інші величини по тому чи іншому рядку на кінець звітного періоду (тобто вихідне сальдо по відповідних кодах рахунків бухгалтерського обліку) , то треба спочатку виконати ряд розрахунків, щоб одержати це сальдо. Величини, які використовуються у цих розрахунках, в ряді випадків, будуть придатні також і для заповнення рядків форми, яка є додатком до балансу.

Для одержання зведених величин, які використовуються при складанні оборотно-сальдового, а потім і сальдового балансу, спочатку складають дві машинограми: контрольно-шахову машинограму по дебету рахунків бухгалтерського обліку, використовуючи для цього масив заключних бухгалтерських проводок ZAKBR, який включає: місяць, код економічного елементу (витрат) , кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку по дебету і кредиту, суму. Масив формується автоматично як підсумковий при обліку затрат на виробництво по видах ресурсів, а також при обліку грошових коштів і фінансово-розрахункових операцій.

Для складання Для складання масив підсумкових величин по рахунках бухгалтерського обліку PVRBOD і PVRBOK. Зміст масивів: місяць, код рахунку бухгалтерського обліку, сума обороту по дебету або кредиту. Він формується також автоматично при складанні зазначених вище контрольно-шахових машинограм.

Для складання сальдового балансу використовується масив сальдових величин балансу SALVBAL, який включає: коди розділу балансів, групи рядків і рядків балансу, код рахунку бухгалтерського обліку, суму сальдо на кінець (початок) звітного періоду. Цей масив формується автоматично при складанні оборотно-сальдового балансу.

Розглянемо порядок складання зазначених вище документів. Контрольно-шахова машинограма по дебету рахунків бухгалтерського обліку складається як зазначено вище, на основі масиву ZAKBR, записи у якому розташовані по кодах бухгалтерського обліку кредиту, а потім дебету. Використовується також масив бібліотеки форм документів БДФ. В формі цієї машинограми значиться: код рахунків бухгалтерського обліку по дебету і кредиту, сума по кредиту (обороти і сторно) і сума по дебету (обороти і сторно), та вихідне сальдо по дебету коду рахунка бухгалтерського обліку. Машинограма є допоміжною аналітичною розшифровкою до оборотного балансу і використовується для заповнення деяких розділів і рядків бухгалтерської звітності. Зазначимо , що на основі вихідного сальдо формується масив підсумкових оборотів по рахунках бухгалтерського обліку по дебету PVRBOD.

Контрольно-шахова машинограма по кредиту рахунків бухгалтерського обліку складається так само, як і вище зазначена. В її формі є такі зміни: замість реквізитів по дебету використовуються реквізити кредиту і навпаки. На основі вихідних сальдо формується масив підсумкових оборотів по PVRBOK по дебету PVRBOD. Використовується ця машинограма, як і вище зазначена.

Для складання машинограми оборотно-сальдового балансу використовуються, з одного боку, одержані при складанні контрольно-шахових машинограм масиви PVRBOD і PVRBOK , з другого – масиви довідника відповідності рахунків бухгалтерського обліку номерам рядків і графам типових форм установленої звітності ДБРФЗ (див. табл..5.2) і бібліотеки форм документів БДФ. У формі машинограми зазначаються: коди розділу, групи рядків і рядків балансу, рахунків бухгалтерського обліку, суми вхідного сальдо на початок звітного періоду по дебету або кредиту, суми оборотів за звітний період по дебету і кредиту, суми вихідного сальдо на кінець звітного періоду по дебету або кредиту. Записи сум значаться по кожному рядку балансу, а підсумки цих сум – по групі рядків і розділам балансу, а також по активу і пасиву балансу у цілому. Використовується бухгалтерією підприємства для заповнення Балансу основної діяльності (типова форма №1), а також для заповнення деяких розділів придатку до балансу і іншої бухгалтерської звітності.

Для складання машинограми оборотно-сальдового балансу у наступному за звітним періоді, або складання окремої (самостійної) машинограми сальдового балансу, суми вихідного сальдо на кінець звітного періоду формується у масив сальдових величин балансу SALVBAL. У цій машинограмі значаться: коди розділу, групи рядків, рядків балансу, рахунків бухгалтерського обліку, а також сума вихідного сальдо на кінець звітного періоду. Підсумки відповідних сум формуються за групою рядків і розділу балансу, а також запо активом і пасивом балансу в цілому.

Для складання балансу на кінець року (кварталу, півроку тощо) зберігають масиви підсумкових величин-оборотів за рахунками бухгалтерського обліку по дебету PVRBOD і кредиту PVRBOK, які формувались у звітних періодах, або формують аналогічні масиви наростаючим підсумком з початку року.