Электронный
методический кабинет

Організація управління в умовах системної обробки економічної інформації.

Кельдер Т.Л. • Системи обробки економічної інформації (ua) 
Науково-технічний прогрес глибоко впливає на розвиток економіки. Тому необхідно і далі всіляко забезпечувати прискорення, а також застосовувати його наслідки у виробництві та управлінні. Сучасні електронні обчислювальні машини, периферійна і організаційна техніка, яка є елементом цього наукового прогресу, знаходять широке застосування в організації системної обробки економічної інформації, тобто в організації автоматизованої системи збирання і обробки, формування та забезпечення у ритмі виробництва (тобто за час, який близький до реального) інформацією користувачів різних рівнів, а також зберігання і розмноження всієї потрібної для управління інформації (документів) з застосуванням нової інформаційної технології.

Об'єктами управління в умовах ринкової економіки є: галузі виробництва, асоціації, територіальні та інші комплекси, виробничі та науково-виробничі об'єднання і підприємства, державні, акціонерні, оренди і, спільні, малі та інші підприємства, біржі, організації та установи. Найпоширенішими об'єктами управління у промисловості, де можливе ефективне використання зазначених автоматизованих систем, є підприємства, які знаходяться на повному господарському розрахунку, тобто є самостійними.

Щоб ці підприємства в умовах ринкової економіки успішно діяли, надзвичайно важлива компетентність, професіональна підготовленість та заповзятість, нарешті, комп'ютерна грамотність як керівників, так і фахівців різних рівнів. Для успішного виконання своїх посадових обов'язків (функцій) зазначеним працівникам у нових умовах економічних відносин потрібно використовувати і нові форми та методи організації управління підприємством. Ці нові форми та методи повинні грунтуватися на сучасних засобах обчислювальної, периферійної та організаційної техніки, яка і використовується для організації і функціонування автоматизованих систем збирання і обробки, формування та забезпечення інформацією користувачів, а також для розмноження та зберігання всієї потрібної інформації, яка зв'язана з повним циклом управління виробництвом.Управління як процес є актом трудової діяльності працівників. Він здійснюється з застосуванням знарядь і предметів праці. Предметом праці у процесі управління є інформація, а знаряддям її на сучасному етапі є технічні засоби вимірювання, сприйняття, реєстрації, передачі, обробки, аналіз у, зберігання і розмноження цієї інформації.

Управління організаційним (соціальним) об'єктом, який є підприємство, являє собою процес, що складається з взаємозв'язаних та взаємозалежних елементів. Такими елементами є керуюча, керована та інформаційна системи. Основним змістом керуючої системи є переведення керованої системи з одного ставу в і нами, відповідно до заздалегідь поставленої мети, за допомогою інформаційної системи, в цьому випадку під інформаційною системою розуміють такі сукупні відомості, які виражені в показниках та інших інформаційних елементах (які зібрані та оброблені за допомогою сучасних технічних засобів по визначеній методиці і розроблених алгоритмах), що повністю задовольняють всі потреби керуючої та керованої систем.

Загальна логіка організації процесу управління полягає у тому, що пері за все ставиться мета, потім визначаються засоби та розроблюються заходи до її досягнення, нарешті ставиться завдання, вирішування якого і приведе до поставленої мети. Кінцевою стадією управлінської дії є вироблення та виконання рівень, які забезпечать нормальний хід процесів на керованому об'єкті за раніше складеним планом, розробленим відповідно до поставленої мети.

Управління підприємством, по своїй суті та змістом, складається з сукупності взаємозв'язаних функцій. Експлуатаційні можливості сучасного комплексу технічних засобів, що використовується в автоматизованій системі збирання і обробки економічної інформації, дозволяють автоматизовано виковувати ряд процедур у цих функціях. Стан науково-практичних розробок та технічний рівень зазначеного комплексу визначили можливості автоматизованого виконання таких процедур управлінського процесу:

у прогнозуванні та плануванні - багатоваріантні розрахунки при розробці прогнозів, перспективних і поточних економічних та соціальних планів розвитку підприємства, а також оперативно-виробничих планів і планів з технічної підготовки виробництва з метою наступного визначення оптимальних взаємозв'язаних наборів показників;

в організації - моделювання організаційних структур управління та імітація процесів виробництва при різних критеріях і параметрах з метою вибору оптимальних;

при координації і регулюванні - подання команд на робочі місця (поки що на низовому рівні управління виробництвом) відповідно до плану, технологічного процесу чи інструкції, складених на ті чи інші види робіт або операції;

у контролі - спостерегання за станом керованого об'єкта по всіх параметрах, а також за своєчасним і повним виконанням керівних команд;

в обліку - одноразове збирання (у ритмі виробництва) і системна обробка всієї фактичної (разом з довідковою, плановою, нормативною та іншою) достовірної інформації яро наявність та рух ресурсів, а також про процеси та явища, що відбуваються у виробничо-господарській та іншій діяльності підприємства;

в аналізі - зіставлення (поміж собою) нормативних, планових і фактичних показників, які характеризують ті чи інші операції або процеси виробниче-господарське і та іншої діяльності, виявлення відхилень (у кількісних, вартісних, відносних та інших величинах) від заданих параметрів із зазначенням причин і винуватців цих відхилень, оцінка виконання плану у різних аспектах та виявлення факторів, що впливають на ці відхилення;

у звітності - автоматичне формування (на основі первинних даних) зведених показників, що відображаються у тилових формах установленої бухгалтерської, статистичної та іншої звітності за допомогою спеціальних перевідних масивів - довідників, а також одночасне створення машинних носіїв з відповідними зведеними показниками звітності для передання (інколи це робиться по каналах зв'язку) їх до зовнішніх та інших установ (інституція).

Відомо, що в умовах автоматизованої системи збирання і обробки економічної інформації первинну базу наукового прогнозування і планування складають обгрунтовані норми і нормативи, як і застосовуються в усіх процесах та явищах, що відбуваються на об'єкті управління. Процедури на їх розробку, аналіз та всебічне використання також повністю автоматизовані.

Експлуатаційні можливості, наприклад, персональних електронних обчислювальних машин (ПЕОМ), що використовуються як автоматизовані робочі Місця (АРМ) фахівців різких рівнів, дозволяють оперативно (у ритмі виробництва) і у системному порядку обіграти достовірну первинну (фактичну) масову інформацію на робочих місцях та ділянках, від комплексних бригад та інших ланок виробництва, де вона виникає; потім всю цю інформацію попередньо обробляти таким чином, щоб у ритмі виробництва повністю забезпечувати вихідною (результатною) інформацією, з одного боку, широкі потреби користувачів - керівників та фахівців даного (низового) рівня управління, а з другого, передавати в стислому чи іншому вигляді по інформацію на більш високий (середній та верхній ) рівень управління. На цьому рівні зібрана інформація (після додаткової обробки, а інколи і в такому, первинному, вигляді) використовується не тільки для аналізу і прийняття управлінських рівень, але і для обліку, контролю, комплексного економічного аналізу результатів виробничо-господарської та іншої діяльності структурних ланок і підприємства в цілому, а також для складання установленої зведеної бухгалтерської, статистичної та іншої звітності..

Одноразове збирання фактичної інформації та II системна (разом з іншою) обробка на ПЕОМ, як зазначалось раніше, дозволяє забезпечувати в принципі безпаперове (тобто на екран і ПЕОМ) повне оперативне інформування користувачів (керівників) різних рівнів про процеси та явища, що відбуваються на об'єктах управління. Забезпечення таким чином інформацією керівників створює умови для виконання у повному (в інформаційному аспекті) обсязі посадових функцій відповідно до наданих орав, обов'язків та міри відповідальності за доручену справу. Забезпечення інформацією керівників появ здійснюватись як автоматично (за заздалегідь розроблений графіком), так і у діалоговому режимі (за запитом користувача).

Отже, за допомогою сучасних засобів обчислювальної, периферійної і організаційної техніки може більш якісно і ефективно виконувати функції управління як виробництвом у цілому, так і його структурними ланками. Крім того, за допомогою автоматизованої системи збирання і обробки економічної інформації можна удосконалювати форми та методи управління виробництвом.