Электронный
методический кабинет

Аналіз показників використання засобів праці

Кельдер Т.Л. • Системи обробки економічної інформації (ua) 
Розрахунками, які виконуються при аналізі показників використання засобів праці, і у першу чергу виробничого устаткування, є такі, дані яких характеризують:

склад і динаміку руху основних засобів виробництва, технічний стан, а також темпи оновлення активної їх частини (робочих машин, устаткування , транспортних засобів тощо);

показники використання виробничих фондів – фондовіддачі і фондомісткості, а також фактори, що впливають на них (вплив використання різних засобів праці на обсяги виробництва, а також ступінь ефективності застосування засобів праці, виробничої потужності, екстенсивних і інтенсивних показників роботи найважливіших груп устаткування);

виконання плану ремонту основних засобів, виявлення причин та винуватців простоїв верстатного парку тощо.

Розглянемо порядок формування деяких показників, які застосовуються при аналізі використання основних фондів.

При аналізі показників, що характеризують обсяги, склад та динаміку основних виробничих фондів, у тому числі амортизації, ремонт основних засобів тощо (наприклад, за звітний рік по підприємству в цілому) використовують дані:

оперативний масив звітного (останнього) місяця року (прийнятих – OPPROS, вибутих - OPVBOS);

масив наявності основних засобів на поаток року - NALOS;масиви нагромаджу вальних даних з початку року наростаючим підсумком (прийнятих - #OPPROS, вибутих - #OPVBOS) за всі попередні (до звітного) місяці

Після того , як будуть визначені відповідні показники на кінець року, розраховують питому вагу того чи іншого засобу (величини амортизації тощо) або відповідних груп основних засобів на початок і кінець року, динаміку руху, темпи зростання і т.д.

Одержані розраховані величини (показники) висвітлюються на екрані ПЕОМ, що установлена на робочому місці користувача. У формі, що виводиться на екран при аналізі показників об’ємів, складу та динаміки основних фондів підприємства за рік, зазначається вид (а при необхідності і група) основних засобів і їх коротка назва, а також наявність на початок року: вартість (тис.грн) і питома вага (%); наявність на кінець року: вартість (тис.грн) питома вага і темпи зростання (%). На основі цих та інших показників визначають головні напрямки фінансування капітальних вкладень, а також темпи розвитку науково-технічного прогресу на підприємстві. Крім цього, важливими розрахунками є порівняння показників планової потреби основних фондів, і особливо виробничого устаткування (планової амортизації), необхідних для виконання річного плану по виробництву продукції, з аналогічними показниками фактичного їх забезпечення (фактично нарахованої амортизації).

При аналізі показників, що характеризують використання основного верстатного устаткування, наприклад за звітний період по підприємству в цілому, застосовують оперативний масив обліку простоїв устаткування (OPISOS), в якому зазначаються дані про причини та винуватців простою того чи іншого устаткування. На основі показників, що значаться у цьому масиві, можна одержати дані (на екрані або на папері) про використання виробничого устаткування, його простоях як у розрізі окремих видів цього устаткування або цехів та ділянок, так і по підприємству у цілому за будь-який період місяця.

Так, наприклад, для цехового призначення дані видаються за відповідний час по формі, в якій зазначаються коди цеху, устаткування (виду або групи), причини і винуватці простою, ефективний фонд часу роботи одиниці (групи або виду) устаткування на місяць (цей показник вводиться з клавіатури або з відповідного нормативно-планового масиву), час простою: з причини, винуватці, інвентарному номерові (групі або виду), питома вага простойного часу (%) на даному устаткуванні (групі або виду), загальний час простою устаткування на дільниці або по цеху, загальна питома вага простойного часу (%) зазначимо, що питома вага простойного часу (%) розраховується як частка від ділення показника фактичного простойного часу на ефективний фонд часу роботи одиниці (групи або виду) устаткування (з урахуванням коефіцієнта змінності) з наступним множенням одержаного результату на 100. Ці дані використовуються також і для розробки плану заходів по кращому використовуванню виробничого устаткування на робочих місцях.

При подальших розрахунках можна також визначити інші показники – коефіцієнти використання часу діючого на виробництві устаткування, погодинне виготовлення готової продукції з однієї гривні вартості діючого виробничого устаткування, середню вартість виробничого та іншого устаткування, фондовіддачу з однієї гривні вартості засобів праці або фондомісткості, суму амортизації у собівартості продукції тощо.