Электронный
методический кабинет

Загальна схема обліку реалізації товарів, що бліковуються за продажними цінами

Основи бухгалтерського обліку на підприємствах • 2001 (ua) 
2. При організації і веденні бухгалтерського обліку відвантаження (відпуску) і реалізації товарів треба виходити з Положень (стандартів)

бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, 16 “Витрати” та Інструкції про застосування в обліку реалізації товарів відповідних бухгалтерських рахунків

нового Плану рахунків.

Згідно з пунктом 2 Інструкції про бухгалтерський облік податку на додану вартість при умові надходження від покупців авансових платежів за

товари (передоплат) в бухгалтерському обліку на суми податку на додану вартість мають бути зроблені записи:

Дт 643 "З податкових зобов’язань"

Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" – при зарахуванні коштів на рахунки в банку за товари, що підлягають відвантаженню,

а після відвантаження товарів запис:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 643 "З податкових зобов’язань" – на списання суми нарахованих при передоплаті товарів покупцями податкових зобов’язань з ПДВ.Якщо відвантажуються товари на умовах наступної оплати (без передоплати), то на суму податкового зобов’язання з ПДВ необхідно скласти

бухгалтерську проводку:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" – на суму ПДВ на відвантажені товари, в оплату яких грошові кошти не одержано. Такий

же запис в обліку здійснюють на суму ПДВ з продажу товарів за готівкові грошові кошти.

Інші бухгалтерські записи, пов’язані з відвантаженням і реалізацією товарів, Інструкцією не розкриваються.

Враховуючи зміни в бухгалтерському обліку реалізації товарів за відвантаженням (способом нарахування) та особливості обліку доходу й

податкових зобов’язань з ПДВ за новим Планом рахунків, наводимо загальну схему бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів,

які обліковуються за продажними цінами (рис. 4).

3. Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів, які обліковуються за продажними цінами:

1. Нарахування податкового зобов’язання та відображення в обліку ПДВ, розрахунковий період якого настав, при надходженні авансових

платежів (передоплат) від покупців.

2. Списання відвантажених (відпущених) товарів із підзвіту матеріально відповідальних осіб за продажними цінами.

Можливі різні способи відображення в бухгалтерському облікові реалізації товарів, які обліковуються за продажними цінами. На думку автора,

найбільш простим і раціональним є списання реалізованих товарів з кредиту рахунку 28 “Товари” (відповідні субрахунки) на дебет субрахунку

902 ”Собівартість реалізованих товарів” за обліковими продажними цінами з наступним визначенням на цьому субрахунку фактичної

собівартості реалізованих товарів як в оптовій, так і в роздрібній торгівлі.

3. Відображення в обліку доходу від реалізації товарів, відвантажених або відпущених покупцям в порядку безготівкових розрахунків за

договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ.

4. Списання нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ, що виникло при надходженні передоплати від покупця після відвантаження

(реалізації) йому товарів, п.п. 2, 7.

5. Відображення в обліку доходу (виручки) від реалізації товарів за готівкові грошові кошти, здані в касу підприємства або безпосередньо на

розрахунковий рахунок в банку. Після введення з 1 січня 2001р. реєстраторів розрахункових операцій (РРО) виникла необхідність робити на

підставі квитанції прибуткового касового ордера каси підприємства два записи: на здачу виручки в касу та на списання продажної вартості

реалізованих товарів із підзвіту матеріально відповідальної особи. Записи в синтетичному й аналітичному обліку значно ускладнились. Це

необхідно врахувати при бухгалтерській обробці звітів матеріально відповідальних осіб та при записах в облікових регістрах.

6. Відрахування податкового зобов’язання з ПДВ від обороту з реалізації товарів за безготівковим розрахунком на умовах наступної оплати, а

також у випадку одержання готівкових коштів (п.п. 5, 8, 9).

Податкові зобов’язання з ПДВ від обороту з реалізації товарів за готівку визначаються за даними касових апаратів і відображаються в обліку

окремим записом на підставі розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів. Сума нарахованого податкового

зобов’язання з ПДВ списується на зменшення доходу від реалізації товарів за дебетом субрахунку 702.

Підкреслимо, що купівельна вартість реалізованих товарів, які обліковуються за продажними цінами, визначається на субрахунку 902

“Собівартість реалізованих товарів” як різниця між продажною (роздрібною) вартістю товарів та сумою товарних надбавок, що за

розрахунком відносяться до реалізованих товарів.

Протягом року на субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" і 902 "Собівартість реалізованих товарів" накопичуються доходи від реалізації

товарів і фактична їх собівартість. Ці субрахунки щомісячно не закриваються. В кінці року відповідно кредитове й дебетове сальдо

субрахунків 702 і 902 списуються на субрахунок 791 "Результат основної діяльності", на якому визначаються прибутки або збитки

підсумком за звітний рік.

Протягом звітного року фінансові результати від господарсько-фінансової діяльності підприємства (прибутки або збитки) визначаються

оперативно без записів на бухгалтерських рахунках у Звіті про фінансові результати.

За ПСБО 9 “Запаси” фактична собівартість (первісна вартість) реалізованих товарів визначається на субрахунку 902 шляхом вирахування з

продажної вартості реалізованих товарів суми торговельної націнки на товари, що за розрахунком відноситься до реалізованих товарів.

Тобто фактична собівартість реалізованих товарів визначається як купівельна їх вартість, хоча до собівартості реалізованих товарів за

вказаним Положенням входять також витрати на купівлю товарів, їх доставку й доведення до придатного для реалізації стану. За посібником

фактична собівартість реалізованих товарів визначається з врахуванням цієї суперечності.

Отже, на субрахунку 791 "Результат основної діяльності" в кінці року для визначення фінансового результату від торговельної діяльності

сальдують дохід від реалізації товарів (без ПДВ) з фактичною собівартістю товарів (купівельна вартість плюс витрати, що відносяться за

розрахунком до реалізованих товарів (див. Розділ 3).

При поверненні покупцями відвантажених (відпущених) їм товарів торговельне підприємство одночасно з оприбуткуванням повернених

товарів за обліковими цінами повинно сторнувати суму їх реалізації (доходу) записом на рахунках: Дт 36 "Розрахунки з покупцями та

замовниками" - Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" – сторнувальним червоним записом на відпускну (з ПДВ) вартість повернених товарів. При

визначенні суми обороту з реалізації товарів за даними товарних звітів складів (крамниць) і аналітичного обліку із суми обороту (доходу) за

креди¬том рахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" необхідно виключити відпускну (до оплати) вартість повернених товарів.