Электронный
методический кабинет

Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів основної діяльності торговельних підприємств

Основи бухгалтерського обліку на підприємствах • 2001 (ua) 
Особливості синтетичного обліку доходів, витрат і фінансових результатів основної діяльності торговельних підприємств

Синтетичний облік фінансових результатів на оптово-збутових, оптових і торговельно-посередницьких підприємствах та підприємствах

роздрібної торгівлі має особливості, що випливають зі специфіки торговельної діяльності та порядку ціноутворення в оптовій і роздрібній

торгівлі, з особливого порядку обліку доходів і витрат обігу.

ПСБО 9 “Запаси” та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку не конкретизують порядок визначення первісної

(балансової) вартості товарів та фактичної собівартості реалізованих товарів з урахуванням первісної їх вартості та облікових цін на товари в

оптовій і роздрібній торгівлі.Згідно зі змінами до пункту 9 ПСБО 9 “Запаси” від 14 червня 2000 року № 131 первісною вартістю товарних запасів є їх собівартість.

До первісної вартості запасів, що придбані за плату, входять суми, які сплачені за договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням

непрямих податків, суми ввізного мита, суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству, та

транспортно-заготівельні витрати.

До транспортно-заготівельних витрат відносяться затрати на заготівлю товарів, оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні

роботи і транспортування товарів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків

транспортування товарів.

Транспортно-заготівельні витрати включаються до собівартості придбаних товарів або загальною сумою відображаються на окремому

субрахунку до рахунку обліку товарів.

Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюються на окремому субрахунку до рахунку обліку товарів, щомісячно розподіляється

між сумою залишку товарів на кінець звітного місяця і сумою товарів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за

звітний місяць.

Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до товарів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка

транспортно-заготівельних витрат і вартості товарів, що вибули, з відображенням їх на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими

відображено вибуття цих товарів.

Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок

звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишку товарів на початок місяця і товарів, що надійшли за

звітний місяць. Приклади розподілу транспортно-заготівельних витрат наведені в додатку до ПСБО 9 “Запаси” (зі змінами і доповненнями).

До первісної вартості товарів входять також інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому

вони придатні для використання в запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на

оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доопрацювання і підвищення якісно-технічних характеристик товарів.

Однак з названих нормативних документів незрозуміло, як мають обліковуватись і списуватись інші, крім транспортно-заготівельних, витрати,

які входять до первісної вартості товарів.

Додатком до ПСБО 9 “Запаси” встановлені окремі форми розрахунку розподілу транспортно-заготівельних витрат для оптово-збутових,

оптових і торговельно-посередницьких підприємств (приклад 1) та підприємств роздрібної торгівлі (приклад 2).

На думку автора, розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат для підприємств роздрібної торгівлі за умов обліку цих витрат на

субрахунку 289 є надто складним. Крім того, облік транспортно-заготівельних витрат безпосередньо на рахунку 28 “Товари” пов’язаний зі

значним ускладненням синтетичного і аналітичного обліку товарів.

Виходячи з вищевикладеного, автор вважає, що витрати на придбання товарів, їх доставку та підготовку до реалізації доцільно обліковувати

на окремих аналітичних рахунках (статтях) витрат до рахунку 93 “Витрати на збут” (“Витрати обігу”) або на окремому субрахунку чи

субрахунках до цього рахунку. А розрахунок на розподіл та списання витрат на купівлю товарів, їх доставку та підготовку до реалізації (в

тому числі транспортно-заготівельні витрати) повинен складатись у порядку, встановленому ПСБО 9 “Запаси” для транспортно-заготівельних

витрат, за однаковою для оптової і роздрібної торгівлі формою.

Такий порядок обліку та списання названих витрат раціональніший, звичний та простіший для вивчення та застосування в практичній роботі.

Він забезпечує правильне відображення в обліку фактичної собівартості реалізованих товарів та залишку товарів у Балансі. Цей порядок і

розглядається в посібнику.

Відомчими методичними рекомендаціями має бути встановлений раціональний порядок визначення собівартості реалізованих товарів. Тому до

встановлення такого порядку доцільно застосовувати порядок визначення собівартості реалізованих товарів, що рекомендується автором.

Синтетичний облік фінансових результатів у торгівлі ведеться за загальною схемою бухгалтерського обліку витрат доходів і фінансових

результатів основної діяльності торговельних підприємств (рис. 9) з урахуванням особливостей відображення в обліку собівартості

реалізованих товарів:

1. На оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємствах, які обліковують товари за купівельними цінами, собівартість реалізованих

товарів складається із купівельної їх вартості (без ПДВ) і витрат підприємства на придбання товарів, доставку їх та доведення до придатного

для реалізації стану.

2. На підприємствах роздрібної торгівлі, в тому числі на підприємствах громадського харчування, а також на підприємствах оптової торгівлі,

які обліковують товари за продажними цінами, собівартість реалізованих товарів складається із продажної їх вартості за виключенням

товарних надбавок, що за щомісячним розрахунком відносяться до реалізованих товарів, з додаванням витрат підприємства на придбання

товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану.

Відповідно до Типового положення про склад витрат обігу та порядок їх планування і розподілу в торговельній діяльності з врахуванням

положень ПСБО 9 “Запаси” витрати підприємства на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану повинні

щомісячно списуватись на дебет субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" в сумі, що відноситься до реалізованих за місяць

товарів. При цьому названі витрати розподіляються за щомісячним розрахунком на витрати, що відносяться до реалізованих товарів і до

залишку товарів на кінець звітного місяця. Інші витрати обігу, адміністративні витрати та інші операційні витрати списуються на рахунок 791

"Результат основної діяльності" заключними записами в кінці звітного року.

Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів основної діяльності оптово-збутових, оптових та торговельно-посередницьких

підприємств

Протягом звітного року доходи та чистий дохід оптово-збутових, оптових і торговельно-посередницьких підприємств від реалізації товарів та

інші операційні доходи від основної діяльності щомісячно відображаються в обліку наступними записами на синтетичних рахунках та

відповідних субрахунках:

1. На суму відвантажених і відпущених (реалізованих) покупцям товарів за договірними відпускними цінами (доходу), включаючи податок на

додану вартість (акцизний збір), та інших операційних доходів від основної діяльності:

1.1. Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

Дт 30 "Каса", та ін.

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів"

1.2. Дт 31 "Рахунки в банках" та ін.

Кт 71 "Інший операційний дохід"

2. На списання суми нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ при передоплаті товарів покупцями:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 643 "З податкових зобов’язань"

При нарахуванні податкового зобов’язання з ПДВ була складена бухгалтерська проводка: Дт 643 "З податкових зобов’язань" - Кт 641

"Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість".

3. На відображення в обліку податку на додану вартість при відвантаженні (відпуску) товарів покупцям в рахунок наступної оплати або при

оплаті відпущених товарів готівкою:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641"Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість"

Якщо підприємство, крім податку на додану вартість, сплачує акцизний збір та здійснює інші вирахування з доходу, то вони також

відображаються за дебетом субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" на зменшення отриманого доходу з кредиту рахунку 64 "Розрахунки

за податками й платежами" та інших.

На зменшення чистого доходу від оптової торгівлі, який визначається вирахуванням із суми доходу (виручки) податку на додану вартість та

інших податків і зборів з обороту тощо, в кінці року заключними записами списують фактичну собівартість реалізованих товарів, сальдо

адміністративних витрат, витрати обігу, що відносяться до реалізованих товарів, та сальдо інших витрат операційної діяльності.

Отриманий від основної діяльності чистий дохід зменшується протягом року без запису на бухгалтерських рахунках на суму собівартості

реалізованих товарів.

Фактична собівартість реалізованих покупцям товарів відображається протягом року на субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів"

записами на бухгалтерських рахунках:

1. На облікову купівельну вартість відвантажених (відпущених) товарів:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 281 "Товари на складах"

2. На суму витрат підприємства на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до

реалізованих товарів згідно з розрахунком за звітний місяць:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 93 "Витрати обігу"

Суму витрат підприємства на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до

реалізованих товарів, рекомендується визначати за звітний місяць спеціальним розрахунком ...

За даними складеного розрахунку за грудень у синтетичному обліку має бути зроблений запис на списання витрат, які відносяться до

реалізованих за місяць товарів, на збільшення собівартості реалізованих товарів на суму 2591 грн.:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 93 "Витрати обігу" - 2591

В цьому разі витрати на придбання товарів, їх доставку та доведення для придатного для реалізації стану списані на зменшення витрат обігу.

В аналітичному обліку до рахунку 93 "Витрати обігу" необхідно списати суми, що відносяться до реалізованих товарів згідно з розрахунком, на

зменшення кожної із вказаних в розрахунку статей. Після вказаних записів на кожній із названих статей за станом на кінець місяця повинно

залишитись сальдо в сумі згідно з розрахунком. Разом 5503 грн.

Тільки за розрахунком заготівельно-транспортних витрат на залишок товарів станом на 31 грудня сальдо названих витрат залишається на

рахунку 93 "Витрати обігу", а різниця між попереднім сальдо цього рахунку і сумою витрат на придбання товарів, їх доставку та доведення до

придатного для реалізації стану на залишок товарів списується з кредиту рахунку 93 "Витрати обігу" на дебет субрахунку 791 "Результат

основної діяльності".

Особливість відображення в обліку витрат обігу за грудень розглянемо на прикладі.

Приклад 2. На відображення в обліку витрат, що відносяться до товарів, реалізованих за грудень, та на списання витрат обігу за звітний рік

на фінансові результати:

1. За розрахунком витрати на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану на залишок товарів на кінець

року складають 5503 грн. Витрати на реалізовані за грудень товари - 2591 грн.

2. Попереднє сальдо витрат на рахунку 93 "Витрати обігу" станом на 31 грудня - 52874 грн.

3. Витрати обігу, що підлягають списанню заключним записом в кінці року на рахунок фінансових результатів - 44780 грн. (52874 - 2591 -

5503).

За даними прикладу 2 в грудні мають бути зроблені бухгалтерські записи з обліку витрат обігу торговельного підприємства:

1. На списання витрат, що відносяться до реалізованих за грудень товарів, - 2591 грн.:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 93 "Витрати обігу" - 2591

2. На списання заключним записом в кінці року витрат обігу за рік на фінансові результати - 44780 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 93 "Витрати обігу" - 44780

Отже, витрати торговельного підприємства протягом року накопичуються на відповідних рахунках витрат, а в кінці звітного року списуються

заключними записами на відповідні рахунки фінансових результатів.

На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від основної діяльності оптово-збутових, оптових і

торговельно-посередницьких підприємств за звітний рік необхідно скласти наступні заключні бухгалтерські проводки:

1 (2). На списання кінцевого сальдо чистого доходу від оптової торгівлі та інших операційних доходів:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Дт 71 "Інший операційний дохід"

Кт 791 "Результат основної діяльності"

2 (4). На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

3 (6). На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 92 "Адміністративні витрати"

4 (5). На списання кінцевого сальдо витрат обігу підприємства (крім витрат, що списуються щомісячно за розрахунком на реалізовані

товари):

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 93 "Витрати обігу"

5 (6). На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 94 "Інші витрати операційної діяльності"

В дужках до порядкових номерів господарських операцій на відображення в обліку фінансових результатів вказаний порядковий номер запису

за загальною схемою бухгалтерського обліку фінансових результатів основної діяльності торговельних підприємств (рис. 9).

Таким чином, за результатами вказаних вище записів на відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від реалізації товарів

оптово-збутовими, оптовими і посередницькими підприємствами фінансовий результат визначається сальдуванням на субрахунку 791

"Результат основної діяльності" доходів і витрат як прибуток або збиток підприємства від здійснення ним господарської діяльності з

реалізації товарів за звітний рік.

Розглянемо на прикладі порядок відображення в обліку фінансових результатів оптово-збутових, оптових і торговельно-посередницьких

підприємств від основної діяльності.

Приклад 3. На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів оптового підприємства від основної діяльності за звітний рік.

1.1. Реалізовано товарів за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, на суму 780500 грн.

1.2. Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізованих товарів (доходу) - 130083 грн.

Чистий дохід підприємства - 650417 грн.

2. Фактична собівартість товарів, реалізованих підприємством протягом року:

1.1. Купівельна вартість відвантажених (відпущених) товарів - 563167 грн.

1.2. Витрати підприємства на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що віднесені за щомісячними

розрахунками до реалізованих товарів, - 15250 грн.

Разом собівартість реалізованих товарів - 578417 грн.

3. Адміністративні витрати підприємства, що відносяться до реалізованих товарів - 10820 грн.

4. Витрати обігу підприємства - 44780 грн.

5. Інші витрати операційної діяльності підприємства - 3250 грн.

Разом витрати підприємства на реалізовані за рік товари - 637267 грн.

За даними прикладу 3 чистий дохід оптового підприємства від реалізації товарів і собівартість реалізованих товарів за звітний рік були

відображені в обліку протягом року бухгалтерськими проводками:

– на відображення в обліку відвантажених покупцям товарів за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ - 780500 грн.:

Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" та ін.

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 780500

– на нарахування податкових зобов’язань з ПДВ від суми реалізованих товарів - 130083 грн.:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641 "Розрахунки за податками" (ПДВ) - 35110

Кт 643 "З податкових зобов’язань" - 94973

Разом - 130083

Відображена в обліку собівартість реалізованих товарів:

– списана із підзвіту матеріально відповідальних осіб купівельна вартість реалізованих товарів - 563167 грн.:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 281 "Товари на складах" - 563167

– списані за щомісячними розрахунками витрати підприємства на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації

стану - 15250 грн.:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 93 "Витрати обігу" - 15250

На відображення в обліку фінансових результатів оптового підприємства за звітний рік необхідно зробити в кінці року наступні заключні

записи:

1. На списання кінцевого сальдо чистого доходу підприємства - 650417 грн.:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 791 "Результат основної діяльності" - 650417

2. На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів - 578417 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - 578417

3. На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат - 10820 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 92 "Адміністративні витрати" - 10820

4. На списання суми витрат обігу підприємства за рік, крім витрат на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для

реалізації стану, що залишаються за розрахунком на залишок товарів на кінець звітного року, - 44780 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 93 "Витрати обігу " - 44780

5. На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат - 3250 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 94 "Інші витрати операційної діяльності" - 3250

Сальдуванням кредитового обороту субрахунку 791 "Результат основної діяльності" в сумі 650417 грн. і дебетового обороту в сумі 637267

грн. визначаємо, що фінансовий результат від основної діяльності оптового підприємства за звітний рік складає прибуток в сумі 13150 грн.

Якщо оптове підприємство здійснює, крім оптового продажу товарів, інші види господарської діяльності (роздрібну торгівлю, виробництво

продукції тощо), бухгалтерські записи на відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від їх здійснення будуть

аналогічними. Але на субрахунок 791 "Результат основної діяльності" списують чистий дохід та собівартість за видами діяльності з відповідних

субрахунків до рахунків 70 “Доходи від реалізації” і 90 “Собівартість реалізації”.

З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів господарської діяльності в управлінському облікові до субрахунку 791

"Результат основної діяльності" необхідно виділити окремі аналітичні рахунки (статті) доходів і витрат за видами основної діяльності

підприємства.

На підприємствах оптової і роздрібної торгівлі аналітичний облік до рахунку 93 "Витрати обігу" ведеться за встановленою номенклатурою

статей витрат. Особливість ведення аналітичного обліку витрат обігу в тому, що за станом на кінець будь-якого звітного періоду на статтях

витрат на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану мають залишатись суми названих витрат за

розрахунком на залишок товарів. Названі витрати, що відносяться за розрахунком до реалізованих товарів, щомісячно списуються на

збільшення собівартості реалізованих товарів (Дт 902 - Кт 93), тобто на зменшення сум вказаних витрат.

Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів основної діяльності підприємств роздрібної торгівлі

Синтетичний облік фінансових результатів в роздрібній торгівлі ведеться аналогічно як на оптово-збутових, оптових і

торговельно-посередницьких підприємствах (рис. 9). Особливість обліку в роздрібній торгівлі визначається застосуванням продажних

(роздрібних) цін на товари, які включають товарні надбавки, що складаються із сум податкового кредиту з ПДВ і торговельної націнки

підприємства на покриття витрат торгівлі та створення доходу. У зв’язку з цим для визначення собівартості товарів, реалізованих

роздрібними торговельними підприємствами, необхідно додатково врахувати та відобразити в обліку товарні надбавки, що відносяться за

щомісячними розрахунками до реалізованих товарів.

Особливістю визначення та відображення в обліку чистого доходу роздрібної торгівлі та собівартості реалізованих товарів є також те, що в

сучасних умовах господарювання роздрібні торговельні підприємства поряд з продажем товарів населенню здійснюють також дрібнооптовий

та оптовий відпуск товарів підприємствам і установам за договірними відпускними цінами в порядку безготівкових розрахунків за товари.

Виходячи із вищевикладеного, протягом звітного року доходи та чистий дохід роздрібної торгівлі від реалізації товарів та інших операційних

доходів від основної діяльності щомісячно відображаються в обліку записами на синтетичних рахунках та відповідних субрахунках:

1. На суму проданих за готівку, відпущених і відвантажених (реалізованих) покупцям товарів за договірними відпускними цінами (доходу),

включаючи податок на додану вартість, та інших операційних доходів від основної діяльності:

1.1. Дт 30 "Каса"

Дт 31 "Рахунки в банках", 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і ін.

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів"

1.2. Дт 31 "Рахунки в банках" і ін.

Кт 71 "Інший операційний дохід"

2. На суму податку на додану вартість з роздрібного продажу товарів за даними касових апаратів окремим записом на підставі розрахунку

товарних надбавок (реалізованої торговельної націнки), що відносяться до реалізованих товарів:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641 "Розрахунки за податками" (ПДВ) – на суму податкового зобов’язання з ПДВ

3. На списання суми нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ з передоплати товарів покупцями при оптовому і дрібнооптовому відпуску

товарів :

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 643 "З податкових зобов’язань"

При нарахуванні податкового зобов’язання з ПДВ була складена бухгалтерська проводка: Дт 643 "З податкових зобов’язань" - Кт 641

"Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість".

4. На відображення в обліку податкового зобов’язання з ПДВ при відпуску товарів покупцям за безготівковим розрахунком в рахунок

наступної оплати:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641 "Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість"

У тому разі, коли підприємство, крім податку на додану вартість, сплачує акцизний збір та здійснює інші вирахування з доходу, вони також

відображаються за дебетом субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" на зменшення отриманого доходу з кредиту рахунку 64 "Розрахунки

за податками й платежами" та інших.

На зменшення чистого доходу від роздрібної торгівлі, який визначається вирахуванням із суми доходу (виручки) податку на додану вартість та

інших податків і зборів з обороту, в кінці року заключними записами списують фактичну собівартість реалізованих товарів, сальдо

адміністративних витрат, витрати обігу, що відносяться до реалізованих товарів, та сальдо інших операційних витрат.

Отриманий від основної діяльності чистий дохід зменшується протягом року на суму собівартості реалізованих товарів.

Фактична собівартість реалізованих покупцям товарів відображається протягом року на субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів"

записами на бухгалтерських рахунках:

1. На облікову продажну вартість товарів, реалізованих за готівку та за безготівковим розрахунком:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

2. На суму витрат підприємства на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до

реалізованих товарів згідно з розрахунком за звітний місяць:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 93 "Витрати обігу"

Сума витрат підприємства на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до

реалізованих за місяць товарів, визначається за розрахунком аналогічно як на оптових підприємствах (табл. 12).

3. На суму товарних надбавок, включаючи податковий кредит з ПДВ, що відносяться згідно з розрахунком до реалізованих за місяць товарів:

Дт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів роздрібної торгівлі за звітний рік необхідно скласти наступні заключні

бухгалтерські проводки:

1 (2). На списання кінцевого сальдо чистого доходу від роздрібної торгівлі та іншого операційного доходу:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Дт 71 "Інший операційний дохід"

Кт 791 "Результат основної діяльності"

2 (4). На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

3 (6). На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 92 "Адміністративні витрати"

4 (5). На списання кінцевого сальдо витрат обігу підприємства (крім витрат, що списуються щомісячно за розрахунком на реалізовані

товари):

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 93 "Витрати обігу"

5 (6). На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 94 "Інші витрати операційної діяльності"

В дужках до порядкових номерів господарських операцій на відображення в обліку фінансових результатів вказаний порядковий номер запису

за загальною схемою бухгалтерського обліку фінансових результатів торговельних підприємств (рис. 9).

Таким чином, за результатами вказаних вище записів на відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від реалізації товарів

в роздрібній торгівлі фінансовий результат визначають сальдуванням на субрахунку 791 "Результат основної діяльності" доходів і витрат і

отримують прибуток або збиток підприємства від здійснення ним господарської діяльності з реалізації товарів за звітний рік.

Розглянемо на прикладі порядок відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів роздрібної торгівлі від основної діяльності.

Приклад 4. На відображення в обліку фінансових результатів роздрібного торговельного підприємства від реалізації товарів за звітний рік:

1.1. Реалізовано товарів за готівковим розрахунком, включаючи ПДВ, на суму 685200 грн.

1.2. Реалізовано товарів дрібним оптом і оптом покупцям за безготівковим розрахунком за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ,

на суму 128300 грн.

в тому числі:

– на умовах передоплати відпущених (відвантажених) товарів - 85800 грн.;

– в рахунок наступної оплати товарів - 42500 грн.

Разом реалізовано товарів (валовий дохід роздрібної торгівлі) - 813500 грн.

2.1. Відображені в обліку щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізації товарів за готівку за даними касових апаратів - 114200

грн.

2.2. Нараховані щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ від суми передоплат реалізованих товарів покупцями при оптовому і дрібнооптовому

відпуску товарів - 14300 грн.

2.3. Відображені в обліку щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ при відпуску товарів покупцям в порядку оптового і дрібнооптового

відпуску товарів в рахунок наступної оплати - 7083 грн.

Чистий дохід підприємства роздрібної торгівлі - 677917 грн. (813500 - (114200 + 14300 + 7083)

Для спрощення прикладу інші податки і збори з обороту та інші вирахування з доходу в прикладі не розглядаються.

3. Фактична собівартість товарів, реалізованих покупцям протягом року:

3.1. Облікова продажна вартість реалізованих товарів за готівку та за безготівковим розрахунком - 813500 грн.

3.2. Витрати підприємства на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що віднесені за щомісячними

розрахунками до реалізованих товарів, - 35810 грн.

3.3. Товарні надбавки, включаючи податковий кредит з ПДВ, що відносяться до реалізованих товарів за щомісячними розрахунками

(віднімається), - 252185 грн.

Разом собівартість реалізованих товарів - 597125 грн.

4. Адміністративні витрати підприємства, що відносяться до реалізованих товарів, - 18300 грн.

5. Витрати обігу підприємства - 41927 грн.

6. Інші витрати операційної діяльності підприємства - 5650 грн.

Разом витрати підприємства на реалізовані за рік товари - 65877 грн.

Всього витрат підприємства на основну діяльність - 663002 грн.

За даними прикладу 4 чистий дохід підприємства роздрібної торгівлі від реалізації товарів і витрати на основну діяльність за звітний рік були

відображені протягом року бухгалтерськими проводками:

– на відображення в обліку реалізованих товарів за готівку - 685200 грн.:

Дт 30 "Каса" і 31 "Рахунки в банках"

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 685200

– на відображення в обліку відпущених (відвантажених) покупцям товарів за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, - 128300

грн.:

Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і ін.

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 128300

Податкові зобов’язання з податку на додану вартість:

– відображені в обліку щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізації товарів за готівку за даними касових апаратів окремими

записами на підставі розрахунків товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, - 114200 грн.

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641 "Розрахунки за податками" (ПДВ) - 114200

– нараховані податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізованих товарів покупцям за безготівковим розрахунком - 21383 грн.:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641 "Розрахунки за податками" (ПДВ) - 7083

Кт 643 "З податкових зобов’язань" - 14300

Разом - 21383

Відображена в обліку собівартість реалізованих товарів:

– списана із підзвіту матеріально відповідальних осіб облікова продажна вартість товарів, реалізованих за готівку та за безготівковим

розрахунком, - 813500:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 282 "Товари в роздрібній торгівлі" - 813500

– списані за щомісячними розрахунками витрати підприємства на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації

стану - 35810 грн.

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 93 "Витрати обігу" - 35810

– відображені в обліку товарні надбавки, включаючи податковий кредит з ПДВ, які відносяться до реалізованих товарів за щомісячними

розрахунками - 252185 грн.:

Дт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - 252185

На відображення в обліку фінансових результатів підприємства роздрібної торгівлі за звітний рік необхідно зробити в кінці року наступні

заключні записи:

1. На списання кінцевого сальдо чистого доходу підприємства - 677917 грн.:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 791 "Результат основної діяльності" - 677917

2. На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів - 597125 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - 597125

3. На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат - 18300 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 92 "Адміністративні витрати" - 18300

4. На списання суми витрат обігу підприємства за рік, крім витрат на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для

реалізації стану, що залишаються за розрахунком на залишок товарів на кінець звітного року, - 41927 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 93 "Витрати обігу" - 41927

5. На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат - 5650 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 94 "Інші витрати операційної діяльності" - 5650

Сальдуванням кредитового обороту субрахунку 791 "Результат основної діяльності" в сумі 677917 грн. і дебетового обороту в сумі 663002

грн. визначаємо, що фінансовий результат від основної діяльності підприємства роздрібної торгівлі за звітний рік складає прибуток в сумі

14915 грн. (677917 - 663002).

У тому разі, коли підприємство здійснює, крім роздрібного продажу товарів, інші види господарської діяльності (оптову торгівлю, виробництво

продукції тощо), бухгалтерські записи на відображення в обліку фінансових результатів від їх здійснення будуть аналогічними. Але на

субрахунок 791 "Результат основної діяльності" списують чистий дохід та собівартість товарів (продукції) за видами діяльності з відповідних

субрахунків до рахунків 70 “Доходи від реалізації” і 90 “Собівартість реалізації”.

З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів господарської діяльності до субрахунку 791 "Результат основної

діяльності" в управлінському облікові необхідно виділити окремі аналітичні рахунки (статті) доходів і витрат за видами основної діяльності

підприємства.

Аналітичний облік доходів і витрат від операційної (основної) діяльності підприємства до рахунків 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший

операційний дохід", 90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати обігу" і 94 "Інші витрати операційної діяльності" та

фінансових результатів від основної діяльності на рахунку 791 "Результат основної діяльності" ведеться за статтями доходів і витрат,

економічний зміст яких визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” та іншими

нормативними документами.