Электронный
методический кабинет

Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових

Основи бухгалтерського обліку на підприємствах • 2001 (ua) 
Фінансові результати від фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій відображаються в синтетичному обліку в кінці

звітного року на субрахунках:

792 "Результат фінансових операцій",

793 "Результат іншої звичайної діяльності",

794 "Результат надзвичайних подій".

Протягом року доходи і витрати, пов’язані з вказаними видами діяльності, обліковуються на рахунках:

72 "Дохід від участі в капіталі",

73 "Інші фінансові доходи",

74 "Інші доходи",

75 "Надзвичайні доходи",

95 "Фінансові витрати",

96 "Втрати від участі в капіталі",

97 "Інші витрати",

99 "Надзвичайні витрати".Накопичені протягом звітного року на вказаних синтетичних рахунках доходи і витрати в кінці року списуються на відповідні субрахунки

фінансових результатів: 792 "Результат фінансових операцій", 793 "Результат іншої звичайної діяльності" і 794 "Результат надзвичайних

подій" наступними заключними записами на бухгалтерських рахунках (рис. 7.8):

1. На відображення в обліку фінансового результату від фінансових операцій:

1.1. На списання кінцевого сальдо доходу від участі в капіталі:

Дт 72 "Дохід від участі в капіталі"

Кт 792 "Результат фінансових операцій"

1.2. На списання кінцевого сальдо інших фінансових доходів:

Дт 73 "Інші фінансові доходи"

Кт 792 "Результат фінансових операцій"

1.3. На списання кінцевого сальдо фінансових витрат:

Дт 792 "Результат фінансових операцій"

Кт 95 "Фінансові витрати"

1.4. На списання кінцевого сальдо втрат від участі в капіталі:

Дт 792 "Результат фінансових операцій"

Кт 96 "Втрати від участі в капіталі"

2. На відображення в обліку фінансового результату від іншої звичайної діяльності:

2.1. На списання кінцевого сальдо інших доходів:

Дт 74 "Інші доходи"

Кт 793 "Результат іншої звичайної діяльності"

2.2. На списання кінцевого сальдо інших витрат:

Дт 793 "Результат іншої звичайної діяльності"

Кт 97 "Інші витрати"

3. На відображення в обліку фінансового результату від надзвичайних подій:

3.1. На списання кінцевого сальдо надзвичайних доходів:

Дт 75 "Надзвичайні доходи"

Кт 794 "Результат надзвичайних подій"

3.2. На списання кінцевого сальдо надзвичайних витрат:

Дт 794 "Результат надзвичайних подій"

Кт 99 “Надзвичайні витрати”

Аналітичний облік доходів і витрат від фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій до рахунків 72 “Дохід від участі в

капіталі”, 73 “Інші фінансові доходи”, 74 “Інші доходи”, 75 “Надзвичайні доходи”, 95 “Фінансові витрати”, 96 “Втрати від участі в капіталі”, 97

“Інші витрати” і 99 “Надзвичайні витрати” та фінансових результатів від вказаних операцій за звітний рік на субрахунках 792 “Результат

фінансових операцій”, 793 “Результат іншої звичайної діяльності” і 794 “Результат надзвичайних подій” ведеться за статтями доходів і витрат,

економічний зміст яких визначений Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”.

4.6. Синтетичний і аналітичний облік чистого

фінансового результату підприємства за звітний рік

У Звіті про фінансові результати податки з прибутку від звичайної діяльності та надзвичайних подій показують окремими статтями: податки з

прибутку від звичайної діяльності і податки з прибутку від надзвичайних подій, нарахування яких відображається протягом звітного року на

дебеті окремих субрахунків до рахунку 98 “Податки на прибуток”.

Останніми заключними записами в кінці звітного року сальдо рахунку 98 “Податки на прибуток” списується бухгалтерською проводкою на

фінансові результати:

Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 98 “Податки на прибуток”.

Після здійснення вказаного вище заключного запису на списання сальдо податків з прибутку на рахунку 79 “Фінансові результати”

визначається чистий фінансовий результат господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітний рік. Чистий фінансовий результат

списується з рахунку 79 “Фінансові результати” на рахунок прибутків і збитків заключною бухгалтерською проводкою:

Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” – на суму чистого фінансового результату – прибутку або

Дт 44 “ Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”

Кт 79 “Фінансові результати” – на суму чистого фінансового результату – збитку.

Використання прибутку протягом звітного року на сплату дивідендів або на створення резервного капіталу відображається за дебетом

субрахунку 443 “Прибуток, використаний у звітному році”. Будь-які інші видатки, які раніше відображалися в обліку як використання прибутку

(відрахування до фондів тощо), відображаються в обліку як витрати на відповідних рахунках витрат (23, 91, 93 та інших). В кінці року

дебетове сальдо субрахунку 443 “Прибуток, використаний у звітному році” списується на зменшення нерозподіленого прибутку записом на

рахунках:

Дт 441 “Прибуток нерозподілений”

Кт 443 “Прибуток ,використаний у звітному році”

Приклад 5. На відображення в обліку чистого фінансового результату підприємства за звітний рік.

1. Заключними бухгалтерськими записами на відображення в обліку фінансових результатів за звітний рік на рахунку 79 “Фінансові

результати” відображені доходи і витрати за видами діяльності підприємства та визначені наступні фінансові результати:

1.1. На субрахунку 791 “Результат основної діяльності” - прибуток в сумі 15258 грн.

1.2. На субрахунку 792 “Результат фінансових операцій” - прибуток в сумі 1255 грн.

1.3. На субрахунку 793 “Результат іншої звичайної діяльності” - прибуток в сумі 2832 грн.

Разом прибуток - 19345 грн.

1.4. На субрахунку 794 “Результат надзвичайних подій” - збиток в сумі 825 грн.

2. За звітний рік підприємство нарахувало податок з прибутку від звичайної діяльності на субрахунку 981 “Податки на прибуток від звичайної

діяльності” в сумі 5804 грн.

Разом чистий фінансовий результат – прибуток складає 12716 грн. (19345 - 5804 - 825)

3. Чистий фінансовий результат підприємства за звітний рік - прибуток в сумі 12716 грн. має бути віднесений на рахунок 44 “Нерозподілені

прибутки (непокриті збитки)” останнім заключним записом за звітний рік.

За даними прикладу 5 треба скласти останні заключні бухгалтерські проводки за звітний рік:

1. На списання з рахунку 98 “Податки на прибуток” нарахованого за рік податку на прибуток в сумі 5804 грн.:

Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 98 “Податки на прибуток” - 5804

2. На списання з рахунку 79 “Фінансові результати” кінцевого кредитового сальдо (чистого фінансового результату) – прибутку

підприємства за рік в сумі 12716 грн.:

Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”- 12716

В аналітичному обліку чисті фінансові результати підприємства за звітний рік списуються з окремих субрахунків, що ведуться до рахунку 79

“Фінансові результати”, або з відповідних статей аналітичного обліку до цього синтетичного рахунку.

Аналітичний облік до рахунку 98 “Податки на прибуток” треба вести протягом звітного року в розрізі наступних статей:

– за дебетом:

1. Податок на прибуток від звичайної діяльності.

2. Податок на прибуток від надзвичайних подій.

– за кредитом:

1. Списання кінцевого сальдо нарахованих за рік податків на прибуток на рахунок 79.

Аналітичний облік до рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” ведеться протягом звітного року в розрізі наступних статей:

– за кредитом:

1. Прибуток нерозподілений.

2. Списання збитків минулих років (за напрямками списань).

– за дебетом:

1. Непокриті збитки минулих років.

2. Прибуток, використаний у звітному році.

3. Списання прибутку минулих років, використаного в звітному році (за напрямками використання).

Кінцеве кредитове сальдо рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” показує суму не розподіленого підприємством прибутку

минулих років, а дебетове – суму не списаних (не покритих) збитків минулих років.