Электронный
методический кабинет

Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових

Основи бухгалтерського обліку на підприємствах • 2001 (ua) 
Порядок записів у синтетичному обліку, пов’язаних з відображенням на бухгалтерських рахунках фінансових результатів

господарсько-фінансової діяльності виробничого підприємства, з 2000 року суттєво змінився і ґрунтується на національних положеннях

(стандартах) бухгалтерського обліку та новому Плані рахунків бухгалтерського обліку.

Основна відмінність нового бухгалтерського обліку фінансових результатів, введеного з 2000 р., в тому, що доходи і витрати, пов’язані з

реалізованою продукцією (товарами, роботами, послугами), обліковуються протягом року відповідно на рахунках 70 "Доходи від реалізації",

90 "Собівартість реалізації" та інших з оперативним визначенням фінансових результатів за звітні періоди (квартал, півроку) в Звіті про

фінансові результати. В бухгалтерському обліку фінансовий результат господарсько-фінансової діяльності підприємства визначається і

відображається на бухгалтерських рахунках тільки заключними записами на списання сальдо доходів і витрат за звітний рік. Сальдуванням

доходів і витрат від основної (операційної) діяльності на субрахунку 791 "Результат основної діяльності" визначають балансовий прибуток

(збиток) за звітний рік станом на 31 грудня.Для наочності і кращого розуміння змін, що сталися в бухгалтерському обліку, розглянемо відображення в обліку фінансових результатів від

основної діяльності виробничих підприємств на загальній схемі (рис. 6). Доходи і витрати виробничих підприємств зокрема відображаються в

бухгалтерському обліку аналогічно, як показано на дещо складніших схемах 7 і 8 бухгалтерського обліку доходів і витрат у торгівлі, але з

врахуванням особливостей виробничих підприємств.

Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку фінансових результатів основної діяльності виробничих підприємств:

1. Щомісячне відображення в обліку податку на додану вартість від суми доходу (обороту) з реалізації продукції (робіт, послуг) у

встановленому розмірі.

Аналогічно відображаються в бухгалтерському обліку суми акцизного збору з підакцизної продукції, а також інших податків і зборів з

обороту.

На загальній схемі бухгалтерського обліку (рис. 6), в записах на рахунках та прикладах розглядається складніший варіант бухгалтерського

обліку доходів (реалізації), що оподатковуються податком на додану вартість. В тому разі, коли на підприємстві є доходи (обороти), що

звільнені від оподаткування ПДВ, на рахунку 70 "Доходи від реалізації" до відповідних субрахунків мають бути відкриті окремі аналітичні

рахунки для обліку таких доходів.

2. Списання кінцевого сальдо чистого доходу від реалізації готової продукції (робіт, послуг) та іншого операційного доходу на субрахунок

791 "Результат основної діяльності" заключними записами за звітний рік.

3. Списання підсумком за рік на зменшення одержаного чистого доходу підприємства виробничої собівартості реалізованої продукції (робіт,

послуг)

4. Списання в установленому порядку на зменшення чистого доходу кінцевого сальдо адміністративних витрат підприємства за звітний рік.

5. Списання в установленому порядку на зменшення чистого доходу кінцевого сальдо витрат підприємства на збут за звітний рік.

6. Списання на зменшення чистого доходу кінцевого сальдо інших операційних витрат підприємства за звітний рік.

Протягом звітного року доходи та чистий дохід виробничого підприємства від реалізації продукції (робіт, послуг) та інші операційні доходи від

основної діяльності щомісячно відображаються в обліку такими записами на синтетичних рахунках та відповідних субрахунках:

1. На суму реалізованої продукції за договірними відпускними цінами (доходу), включаючи податок на додану вартість (акцизний збір) та

інших операційних доходів:

1.1. Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

Дт 30 "Каса", та ін.

Кт 70 "Доходи від реалізації"

1.2. Дт 31 "Рахунки в банках" і ін.

Кт 71 "Інший операційний дохід"

2. На суму нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ при передоплаті продукції покупцями:

Дт 70 "Доходи від реалізації"

Кт 643 "З податкових зобов’язань"

При нарахуванні податкового зобов’язання з ПДВ була складена бухгалтерська проводка: Дт 643 "З податкових зобов’язань" - Кт 641

"Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість").

3. На відображення в обліку податку на додану вартість при відвантаженні продукції в рахунок наступної оплати або оплаті відпущеної

продукції готівкою:

Дт 70 "Доходи від реалізації"

Кт 641 "Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість"

В тому разі, коли підприємство, крім податку на додану вартість, сплачує акцизний збір та здійснює інші вирахування з доходу, вони також

відображаються за дебетом рахунку 70 "Доходи від реалізації" на зменшення отриманого доходу з кредиту рахунку 64 "Розрахунки за

податками й платежами" та інших.

4. На відображення в обліку інших операційних витрат, що відносяться до основної діяльності підприємства:

Дт 94 "Інші витрати операційної діяльності"

Кт 31 "Рахунки в банках", 10 “Основні засоби”, 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" та ін.

На зменшення чистого доходу від реалізації готової продукції (робіт, послуг), який визначається вирахуванням із суми доходу (виручки)

податку на додану вартість та інших податків і зборів з обороту, в кінці року заключними записами списують фактичну виробничу

собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), сальдо адміністративних витрат, витрати на збут, що відносяться до реалізованої продукції,

та сальдо інших операційних витрат.

5. Отриманий від основної діяльності чистий дохід зменшується протягом року на суму виробничої собівартості реалізованої готової продукції.

Фактична виробнича собівартість реалізованої готової продукції та списання її із підзвіту матеріально відповідальної особи відображаються в

обліку бухгалтерською проводкою:

Дт 901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

Кт 26 "Готова продукція"

Згідно з новим Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку для

відображення в обліку фінансових результатів основної діяльності підприємства від реалізації готової продукції за звітний рік необхідно

скласти наступні заключні бухгалтерські проводки:

1 (2). На списання кінцевого сальдо чистого доходу від реалізації продукції та іншого операційного доходу:

Дт 701 "Доходи від реалізації готової продукції"

Дт 71 "Інший операційний дохід"

Кт 791 "Результат основної діяльності"

2 (3). На списання кінцевого сальдо виробничої собівартості реалізованої продукції:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

3 (4). На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 92 "Адміністративні витрати"

4 (5). На списання кінцевого сальдо витрат підприємства на збут:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 93 "Витрати на збут"

5 (6). На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 94 "Інші операційні витрати"

В дужках до порядкових номерів господарських операцій на відображення в обліку фінансових результатів вказаний порядковий номер запису

за загальною схемою бухгалтерського обліку фінансових результатів виробничих підприємств (рис. 6).

Аналогічно відображаються в бухгалтерському обліку фінансові результати від основної діяльності з реалізації робіт і послуг. Різниця тільки в

тому, що чистий дохід від реалізації робіт (послуг) і собівартість реалізованих робіт (послуг) протягом року накопичуються відповідно на

субрахунках 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" і 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг", а в кінці року списуються на фінансові

результати основної діяльності заключними бухгалтерськими проводками:

1. На списання чистого доходу від реалізації робіт (послуг):

Дт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

Кт 791 "Результат основної діяльності"

2. На списання виробничої собівартості реалізованих робіт (послуг):

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"

На виробничих підприємствах, які виробляють і реалізують одночасно готову продукцію та роботи (послуги), для обліку доходів і витрат,

пов’язаних з роботами (послугами) використовуються тільки субрахунки 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" і 903 "Собівартість

реалізованих робіт і послуг". Інші доходи і витрати, пов’язані з основною (операційною) діяльністю, обліковуються спільно від всієї основної

діяльності на рахунках 71 "Інший операційний дохід" і 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Таким чином, за результатами вказаних вище записів на відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від реалізації

виробничим підприємством готової продукції сальдуванням оборотів на субрахунку 791 "Результат основної діяльності" буде визначений

прибуток або збиток підприємства від здійснення ним господарської діяльності з виробництва й реалізації готової продукції (робіт, послуг) за

звітний рік.

Розглянемо порядок відображення в обліку фінансових результатів виробничого підприємства від реалізації готової продукції на прикладі:

Приклад 1. На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів виробничого підприємства від реалізації готової продукції за

звітний рік:

1. Дохід підприємства та його використання:

1.1. Реалізовано готової продукції за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, на суму 420800 грн.

1.2. Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізованої продукції (доходу) - 70133 грн.

Чистий дохід підприємства - 350667 грн.

2. Виробнича собівартість реалізованої готової продукції - 238450 грн.

3. Адміністративні витрати підприємства, що відносяться до реалізованої готової продукції - 52605 грн.

4. Витрати підприємства на збут готової продукції, що відносяться до реалізованої продукції - 24540 грн.

5. Інші операційні витрати підприємства, що відносяться до реалізованої готової продукції - 5260 грн.

Разом повна собівартість реалізованої за рік готової продукції - 320855 грн.

За даними прикладу 1 чистий дохід виробничого підприємства від реалізації готової продукції за звітний період був відображений в обліку

протягом року записами:

– на відображення в обліку відвантаженої покупцям готової продукції за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ - 420800 грн.:

Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і ін.

Кт 701 "Дохід від реалізації готової продукції" - 420800

– на нарахування податкових зобов’язань з ПДВ від суми реалізованої готової продукції - 70133 грн.:

Дт 701 "Дохід від реалізації готової продукції"

Кт 641 "Розрахунки за податками (ПДВ)” - 19983

Кт 643 "З податкових зобов’язань" - 50150

Разом - 70133

Витрати підприємства на реалізовану готову продукцію протягом року, що складають повну її собівартість, відображені на субрахунку 901

"Собівартість реалізованої готової продукції" та рахунках 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" і 94 "Інші витрати операційної

діяльності" з кредиту відповідних рахунків.

На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів виробничого підприємства від реалізації готової продукції за наведеними

вище даними в кінці року мають бути складені наступні заключні записи:

1. На списання чистого доходу від реалізації готової продукції - 350667 грн.:

Дт 701 "Дохід від реалізації готової продукції"

Кт 791 "Результат основної діяльності" - 350667

2. На списання виробничої собівартості реалізованої готової продукції - 238450 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" - 238450

3. На списання адміністративних витрат підприємства, що відносяться до реалізованої готової продукції, - 52605 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 92 "Адміністративні витрати" - 52605

4. На списання витрат підприємства на збут, що відносяться до реалізованої готової продукції, - 24540 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 93 "Витрати на збут" - 24540

5. На списання інших операційних витрат, що відносяться до реалізованої готової продукції, - 5260 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 94 "Інші витрати операційної діяльності" - 5260

Сальдуванням кредитового обороту за субрахунком 791 "Результат основної діяльності" в сумі 350667 грн. і дебетового обороту в сумі 320855

грн. (238450 + 52605 + 24540 + 5260) визначаємо, що прибуток підприємства від реалізації готової продукції за звітний рік складає 29812 грн.

(350667 - 320855).

В тому разі, коли підприємство виконує роботи або надає послуги, бухгалтерські записи на відображення в обліку фінансових результатів від

їх здійснення будуть аналогічними. Але на субрахунок 791 "Результат основної діяльності" списуються чистий дохід та виробнича собівартість

робіт (послуг) відповідно із субрахунків 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" і 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг".

З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів господарської діяльності до субрахунку 791 "Результат основної

діяльності" необхідно виділити окремі аналітичні рахунки доходів і витрат за видами основної діяльності підприємства.

Окремі малі підприємства мають право не використовувати рахунки класу 9 "Витрати діяльності" та рахунок 23 "Виробництво". В цьому разі

вони обліковують виробничі витрати лише за елементами в класі рахунків 8 і в кінці року списують їх безпосередньо на рахунок 79 "Фінансові

результати". На цей рахунок списуються також доходи, накопичені протягом року на рахунках класу 7 "Доходи і результати діяльності".