Электронный
методический кабинет

Організація обліку іншого надходження товарів

Основи бухгалтерського обліку на підприємствах • 2001 (ua) 
На підприємствах торгівлі, які здійснюють різні види торговельної діяльності, – оптову торгівлю, роздрібну торгівлю, громадське харчування, товари надходять у крамниці, кіоски та інші підрозділи роздрібної торгівлі звичайно з товарних складів підприємства, де товари можуть обліковуватись за купівельними або продажними цінами.

Облік одержаних товарів за продажними цінами доцільно вес¬ти на оптових підприємствах чи товарних складах підприємств торгівлі в тому випадку, коли вони відпускають товари переважно своїм (на одному балансі) роздрібним торговельним підприємствам і підприємствам громадського харчування. Застосування облікових продажних цін на товари дозволяє значно спростити документування товарних операцій та бухгалтерський їх облік і посилити контроль за рухом товарів на підприємстві.

Відпуск товарів зі складів своїм підприємствам роздрібної торгівлі і громадського харчування пов’язаний з обліком податку на додану вартість. Інструкція не регламентує порядку цього обліку. Незалежно від того, за якими цінами обліковуються товари на складах (купівельними чи продажними), при внутрішньому відпуску товарів ПДВ треба враховувати і відповідно до конкретних умов відображати його в бухгалтерському обліку.

Якщо підприємство здійснює лише один вид торговельної діяльності (оптову, торговельно-посередницьку або роздрібну торгівлю чи громадське харчування), то товари обліковуються на рахунку 28 "Товари" відповідно за купівельними (без ПДВ) або продажними цінами. Оптові підприємства і склади застосовують для обліку товарів купівельні або продажні ціни. До продажної ціни входять договірна купівельна ціна (первісна вартість товару), сплачений постачальнику податок на додану вартість і торговельна націнка підприємства. Які ціни для обліку товарів доцільніше застосовувати на підприємстві, вирішує підприємство самостійно, але при цьому обов’язково треба враховувати, який обсяг діяльності складу чи складів припадає на обслуговування своїх підприємств роздрібної торгівлі і громадського харчування.В роздрібних торговельних підприємствах і на підприємствах громадського харчування для обліку товарів можуть застосовуватись лише продажні ціни.

Якщо підприємство здійснює різні види торгівлі, то в робочому плані бухгалтерських рахунків підприємства для ведення бухгалтерського обліку товарів на рахунку 28 "Товари" необхідно виділити субрахунки:

281 "Товари на складах",

282 "Товари в роздрібній торгівлі",

283 "Товари в громадському харчуванні" та інші.

Інструкцією встановлено, що підприємства, які обліковують това¬ри за продажними цінами, товарні надбавки (ПДВ і торговельну націнку) обліковують на рахунку "Торговельна націнка", субрахунок "Товарні надбавки" (п. 4). Таке закріплення одного субрахунку для обліку товарних надбавок правильне лише в тому випадку, коли підприємство має тільки один вид торговельної діяльності, а товари обліковуються за продажни¬ми цінами. Якщо підприємство здійснює два або три види торговельної діяльності, то товарні надбавки необхідно обліковувати на окремих субрахунках замість субрахунку 285 “Торговельна націнка”:

291 "Товарні надбавки на товари в оптових складах",

292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі",

293 "Товарні надбавки підприємств громадського харчування".

Виходячи з положень Закону про податок на додану вартість, відпуск товарів зі складу своїм підприємствам роздрібної торгівлі і громадського харчування повинен здійснюватись за купівельними цінами з нарахуванням або без нарахування торговельної націнки складу на купівельну вартість товарів без відображення ПДВ в бухгалтерському обліку. А підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування мають зробити на відпускну вартість товарів, одержаних зі складу, свою торговельну націнку, скалькулювати продажну ціну та продажну вартість кожного виду товару, включаючи ПДВ на купівельну вартість товарів. Тільки в цьому разі можна виписати прибуткову накладну на отримані зі складу товари.

Організація обліку внутрішнього відпуску товарів і надходження їх в роздрібну торгівлю повинні враховувати викладені вище умови, а відображення в обліку цих операцій в основному залежить від того, за якими цінами обліковуються то¬вари на складах. При цьому необхідно виходити з наступного:

1. Якщо товари обліковуються на складі за купівельними цінами (без ПДВ), то при внутрішньому відпуску товарів в роздрібну торгівлю і громадському харчуванню їх виписують за обліковими купівельними цінами з торговельною націнкою складу на покриття вит¬рат і створення доходу або без такої націнки.

2. Підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування, одержавши товари зі складу за купівельними цінами, зобов’язані визначити (скалькулювати) продажні ціни, враховуючи нарахування ПДВ на купівельні ціни, а також встановлений розмір торговельної націнки на покриття витрат і створення доходу роздрібної торгівлі чи громадського харчування.

Отже, на підставі видаткової накладної складу повинна бути виписана прибуткова накладна за скалькульованими продажними цінами. З метою забезпечення належного контролю за правильністю товарних над¬бавок і продажних цін на товари їх калькулювання повинна здійснювати бухгалтерія підприємства.

3. Для забезпечення належного рівня економічної роботи на підприємстві та можливості визначення ефективності роботи окремих видів торговельної діяльності товарні надбавки, доходи та витрати обігу повинні обліковуватись за видами діяльності, щоб можна було визначити їх фінансові результати.

4. Якщо товарний склад чи склади відпускають товари переважно своїм підприємствам торгівлі та громадського харчування, то з метою скорочення затрат часу на оформлення товарних документів, спрощення обліку і зниження затрат на його ведення, а також забезпечення на¬лежного контролю за ціноутворенням на підприємстві доцільно вести облік товарів на складах за продажними цінами. В цьому разі виникає необхідність передачі товарних надбавок на товари зі складу в роздрібну торгівлю та громадському харчуванню, щоб мати можливість визначити рентабельність і ефективність їх роботи, а також правильно визначити податкові зобов’язання з ПДВ.

При обліку товарів на складі за купівельними (без ПДВ) цінами на відпуск товарів своїм підприємствам роздрібної торгівлі та громадського харчування виписується товарний документ (видаткова наклад¬на) за купівельними цінами, а товари оприбутковуються в підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчування за скалькульованими продажними цінами.

В даному випадку на суму податку на додану вартість збільшуються купівельна вартість товарів і відповідно товарні надбавки. Пояснюється це тим, що об’єктом (базою) оподаткування ПДВ згідно із Законом є операції з продажу товарів.

Якщо товарні склади підприємства обслуговують переважно свої підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування, то найбільш доцільним з організаційної і економічної точок зору є облік товарів на складах за продажними цінами (п.13). При цьому значно скорочуються затрати часу на калькулювання продажних цін, прискорюються торгові процеси, посилюється контроль за правильністю цін на товари, значно спрощується бухгалтерський облік руху товарів.

У зв’язку з тим, що підприємство, яке здійснює різні види торговельної діяльності, в управлінському облікові повинно визначати фінансові результати від окремих видів діяльності, то при внутрішньому відпуску товарів, що обліковуються за продажними цінами, треба передавати (проводити в обліку) відповідні суми товарних надбавок на товари, відпущені зі складу в роздрібну торгівлю. З метою спрощення обчислень, виписки товарних документів і облікових записів прийнято передавати товарні надбавки за підсумком операцій з відпуску товарів у звітному місяці. Для цього за фінансовими розрахунками визначають і встановлюють відсоток торговельної націнки на суму товарів, відпущених зі складу за купівельними цінами, або торговельної знижки від суми відпущених товарів за продажними цінами.

Інструкцією встановлено, що підприємства, які обліковують това¬ри за продажними цінами, товарні надбавки (ПДВ і торговельну націнку) обліковують на рахунку "Торговельна націнка", субрахунок 1 "Товарні надбавки". Таке закріплення субрахунку 1 для обліку товарних надбавок правильне лише в тому випадку, коли підприємство має тільки один вид торговельної діяльності. Якщо підприємство здійснює два або три види торговельної діяльності, то товарні надбавки необхідно обліковувати на окремих субрахунках.

Для забезпечення належного рівня економічної роботи на підприємстві та можливості визначення ефективності роботи окремих видів торговельної діяльності товарні надбавки, доходи (виручка) і витрати обігу повинні обліковуватись за видами діяльності, щоб можна було визначити їх фінансові результати.

Отже, без передачі товарних надбавок неможливе правильне визначення і відображення в обліку доходів оптової та роздрібної торгівлі й громадського харчування, фактичної собівартості реалізованих товарів і фінансових результатів.

З метою спрощення обчислень, виписки товарних документів і облікових записів прийнято передавати товарні надбавки за підсумком операцій з відпуску товарів у звітному місяці. Для цього за фінансовими розрахунками визначають і встановлюють відсоток торговельної націнки на суму відпущених товарів зі складу за купівельними цінами або торговельної знижки від суми відпущених товарів за продажними цінами з врахуванням середнього відсотка товарних надбавок на товари в оптових складах.

При обліку товарів на складах за продажними цінами роздрібної торгівлі доцільно передавати товарні надбавки з оптової торгівлі (зі складу) роздрібній торгівлі та громадському харчуванню за середнім відсотком товарних надбавок на складі підприємства за попередній місяць за вирахуванням відсотка торговельної націнки на покриття витрат і створення доходу складу, перерахованої в торговельну знижку. За цим відсотком від продажної вартості відпущених зі складу товарів у звітному місяці розраховують суму товарних надбавок, яку необхідно передати роздрібній торгівлі або громадському харчуванню за місяць.

На підставі розрахунку на передачу товарних надбавок від опто¬вої торгівлі (складу) роздрібній торгівлі та громадському харчуванню в підсумку за звітний місяць складають бухгалтерські проводки:

Дт 291 "Товарні надбавки на товари в оптових складах"

Кт 292 "Товарні надбавки в роздрібній торгівлі" – для роздрібної торгівлі або

Дт 291 "Товарні надбавки на товари в оптових складах"

Кт 293 "Товарні надбавки громадського харчування" – для громадського харчування

Таким чином, для спрощення обчислень, виписки товарних документів і облікових записів прийнято передавати товарні надбавки за підсумком операцій з відпуску товарів у звітному місяці. Товарні надбавки доцільно передавати за середнім їх відсотком згідно з розрахунком за минулий місяць. Для цього за фінансовими розрахунками необхідно визначити й встановити відсоток торговельної знижки від суми відпущених товарів за продажними цінами на покриття витрат і створення доходу оптової торгівлі.

Відсоток такої знижки віднімається від середнього відсотка товарних надбавок за розрахунком попереднього місяця, й товарні надбавки, що підлягають передачі на відпущені товари, розраховуються за зменшеним таким чином відсотком. Або ж за встановленим відсотком торговельної знижки розраховують її суму від суми відпущених за звітний місяць товарів. І ця сума віднімається від суми товарних надбавок, що відносяться до відпущених у звітному місяці товарів, розрахованої за середнім відсотком за минулий місяць.

Відпуск товарів зі складів у роздрібну торгівлю і громадському харчуванню, виробничим підприємствам та на власні виробничі потреби, а також із роздрібної торгівлі громадському харчуванню і навпаки впливає на визначення суми доходу окремих видів торговельної діяльності. Тому правильне визначення товарних надбавок, що відносяться до відпущених товарів, які обліковуються за продажними цінами, має важливе значення для об’єктивного визначення фінансових результатів окремих видів торговельної діяльності.