Электронный
методический кабинет

Сутність МСБО

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (ua) 
МСБУ розроблені з метою уніфікації правил бухгалтерського обліку та надання фінансової Інформації про підприємства в усьому світі

Вони встановлюють •

* принципи складання та повноту Інформації, що дозволяє користувачеві зробити адекватні висновки про фінансовий стан підприємства на основі аналізу звітних документів;

- правила обліку певних складних ситуацій, які є основою МСБО та розповсюджуються на такі обєкти обліку, як амортизація, валютні операції, лізингові операції, фінансові Інвестиції тощо;

- форму фінансових звітів;

Стандарт бухгалтерського обліку— це нормативний документ, що визначає правила та процедури бухгалтерського обліку й складання звітностіСьогодні розроблено 31 бухгалтерський стандарт, що торкаються різних аспектів ведення обліку:

МСБО№1 — «Розкриття облікової політики»

МСБО№2 — «Запаси»

МСБО№3 — «Облік амортизації»

МСБО№4 — «Інформація, яка підлягає розкриттю»

МСБО№5 — «Звіт про рух грошових коштів»

МСБО№6 — «Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці»

МСБО№7 — «Витрати на дослідження та розробки»

МСБО№8 — «Непередбачені події та події, що відбуваються після дати балансу»

МСБО№9 — «Будівельні контракти»

МСБО№10 — «Облік податків на прибуток»

МСБО№11 — «Подання поточних активів та поточних зобовязань»

МСБО№12 — «Звітна фінансова Інформація за сегментами»

МСБО№13 — «Інформація, що відображає вплив змін цін»

МСБО№14 — «Основні засоби»

МСБО№15 — «Облік оренди»

МСБО№16 — «Дохід»

МСБО№17 — «Витрати на пенсійне забезпечення»

МСБО№18 — «Облік державних грантів І розкриття Інформації про державну допомогу»

МСБО№19 — «Вплив змін валютних курсів»

МСБО№20 — «Обєднання компаній»

МСБО№21 — «Витрати на позики»

МСБО№22 — «Розкриття Інформації щодо повязаних сторін»

МСБО№23 — «Облік Інвестицій»

МСБО№24 — «Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення»

МСБО№25 — «Консолідовані фінансові звіти та облік Інвестицій у дочірні підприємства»

МСБО№26 — «Облік Інвестицій в асоційовані компанії»

МСБО№27 — «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

МСБО№28 — «Розкриття Інформації в фінансових звітах банків та подібних фінансових установ»

МСБО№29 — «Фінансова звітність про частки в спільних підприємствах»

МСБО№30 — «Фінансові Інструменти: розкриття та подання»

МСБО№31 — «Прибуток на акцію»

Основу ведення МСБУ складають принципи, які були вироблені світовою практикою бухгалтерського обліку

Принципи — це базові концепції, що закладаються в основу відображення в обліку та звітності господарської діяльності підприємства, його активів, доходів, витрат, фінансових результатів

Процес економічної Інтеграції в світовому масштабі, Інтернаціоналізація економіки, бізнесу призвели до необхідності Інтернаціоналізації та стандартизації обліку, який є мовою бізнесу Інформаційне взаєморозуміння є важливою передумовою успішного розвитку бізнесу, економічної Інтеграції країн