Электронный
методический кабинет

Порівняльний аналіз МСБО та бухгалтерського обліку в Україні

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (ua) 
Обєкт порівняння МСБО (GAAP) Україна

1 Мета бізнесу Отримання прибутку Виконання плану

2 Основна мета бухобліку Визначити прибутковість Інвестованого капіталу та оцінити чисту вартість підприємства Контроль за процесом виконання плану та використанням майна

3 Методи бухобліку Немає єдиного органу, що встановлює правила бухобліку; більш вільний вибір методу обліку Мінфін встановлює Положення про організацію обліку, форми звітності та порядок ведення бухобліку

4 Процедура ведення бухобліку Бухгалтери мають широкий вибір щодо процедури обліку; звітність орієнтується на допомогу аналітику В основному використовується журнально-ордерна форма обліку; звітність орієнтована на органи статистики та контролю

5 Фінансовий облік Баланс має наступні цілі: класифікація активів відповідно до їхньої ліквідності та можливості виконувати зобов’язання; визначити чисту вартість бізнесу Баланс має наступні цілі: показати засоби, за допомогою яких були придбані активи; показати, як використовуються активи; забезпечити зберігання та нерозкрадання майна6 Користувачі фінансової звітності Інвестори, кредитори, менеджери та Ін Органи контролю та податкові

7 Облік дебіторської заборгованості Обліковуються за чистою вартістю, за винятком резервів по сумних боргах Сумнівні борги можуть бути списані на рахунку 88 Балансу

8 Облік запасів Кілька способів: LIFO, FIFO та метод середньої собівартості; створюється резерв по прострочених запасах Як правило, обліковується за середньою собівартістю; резерв по старих запасах не створюється

Обєкт порівняння МСБО (GAAP) Україна

9 Облік основних засобів Обліковуються за Історичною ціною придбання; використовуються кілька способів амортизації (прямий та Ін ); період користування визначається менеджерами Обліковуються по Історичній ціні придбання І можуть переоцінюватись; використовуються прямий спосіб амортизації та накопичення; період використання визначається податковими органами

10 Облік витрат Обліковуються за принципом

ВІДПОВІДНОСТІ Хоча І дозволено, проте нарахування витрат не здійснюється

1 1 Облік виручки Обліковуються коли товари відвантажені, а послуги надані Обліковуються за касовим методом, після надходження коштів

12 Облік собівартості Включають витрати, які безпосередньо пов’язані з виробництвом Перелік витрат визначає Податкова Адміністрація; можуть включати будь-які витрати

13 Фінансова

ЗВІТНІСТЬ Крім облікового, має також монетарний характер Крім основних документів, має багато дотатків Має суто обліковий характер; додатки, як правило, відсутні

14 Екстраординарні події Показуються в окремому звіті Не показуються окремо

1 5 Прибутки чи збитки від змін облікової ставки Обліковуються як збитки в Звіті про доходи та збитки Обліковуються на рахунках 81 чи 88, в залежності від встановлених правил

16 Гудвіл Капіталізується та амортизується (