Электронный
методический кабинет

Необхідність переходу до МСБО

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (ua) 
З отриманням державного суверенітету в Україні розпочались широкомасштабні економічні реформи, основна мета яких полягає в переході від адміністративно-командної системи господарювання до ринкової Відмінність у системах господарювання вимагає перегляду системи обліку та звітності суб’єктів господарської діяльності Нові методи господарювання висувають нові вимоги до якості та способів подачі Інформації, особливо фінансової, яка є основою щодо прийняття управлінських рішень

Основні передумови необхідності переходу на МСБУ

* широкомасштабні економічні реформи, що призвели до формування нової економічної системи, основу якої складають ринкові відносини;

- масова приватизація майна сприяла створенню значного приватного сектора економіки;

- розширення як вертикальних, так І горизонтальних господарських зв’язків призвело до активізації самостійності суб’єктів господарювання, яким для прийняття рішень необхідна якісна Інформація, що повно та вірогідно відображає усі економічні процеси;- активізація ролі грошей призвела до збільшення потреби на кредитні кошти, для отримання яких банки вимагають від суб’єктів господарювання надання фінансових документів, які б дали змогу провести фінансовий аналіз підприємства;

- стара бухгалтерська звітність вже не відповідає вимогам сьогодення, тому що не відображає реального стану підприємства;

- простежується стійка тенденція щодо збільшення кількості підприємств, що займаються міжнародним бізнесом;

- вихід українських підприємств на міжнародні фінансові ринки вимагає надання фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів, а також перехід до західної практики ведення бухгалтерського обліку;

- потреба в значних Іноземних капіталах;

- поступова Інтеграція в європейський економічний простір