Электронный
методический кабинет

Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів основної діяльності підприємств роздрібної торгівлі

Бухгалтерський облік в торгівлі • 2001 (ua) 
Синтетичний облік фінансових результатів в роздрібній торгівлі ведеться аналогічно як на оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємствах (рис. 8). Особливість обліку в роздрібній торгівлі визначається застосуванням продажних (роздрібних) цін на товари, які включають товарні надбавки, що складаються із сум податкового кредиту з ПДВ і торговельної націнки підприємства на покриття витрат торгівлі та створення доходу. У зв’язку з цим для визначення собівартості товарів, реалізованих роздрібними торговельними підприємствами, необхідно додатково врахувати та відобразити в обліку товарні надбавки, що відносяться за щомісячними розрахунками до реалізованих товарів.

Особливістю визначення та відображення в обліку чистого доходу роздрібної торгівлі та собівартості реалізованих товарів є також те, що в сучасних умовах господарювання роздрібні торговельні підприємства поряд з продажем товарів населенню здійснюють також дрібнооптовий та оптовий відпуск товарів підприємствам і установам за договірними відпускними цінами в порядку безготівкових розрахунків за товари.

Виходячи із вищевикладеного, протягом звітного року доходи та чистий дохід роздрібної торгівлі від реалізації товарів та інших операційних доходів від основної діяльності щомісячно відображаються в обліку записами на синтетичних рахунках та відповідних субрахунках:

1. На суму проданих за готівку, відпущених і відвантажених (реалізованих) покупцям товарів за договірними відпускними цінами (доходу), включаючи податок на додану вартість, та інших операційних доходів від основної діяльності:

1.1. Дт 30 "Каса"

Дт 31 "Рахунки в банках", 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і ін.

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів"

1.2. Дт 31 "Рахунки в банках" і ін.

Кт 71 "Інший операційний дохід"2. На суму податку на додану вартість з роздрібного продажу товарів за даними касових апаратів окремим записом на підставі розрахунку товарних надбавок (реалізованої торговельної націнки), що відносяться до реалізованих товарів:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641 "Розрахунки за податками" (ПДВ) - на суму податкового зобов’язання з ПДВ

3. На списання суми нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ з передоплати товарів покупцями при оптовому і дрібнооптовому відпуску товарів :

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 643 "З податкових зобов’язань"

При нарахуванні податкового зобов’язання з ПДВ була складена бухгалтерська проводка: Дт 643 "З податкових зобов’язань" - Кт 641 "Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість".

4. На відображення в обліку податкового зобов’язання з ПДВ при відпуску товарів покупцям за безготівковим розрахунком в рахунок наступної оплати:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641 "Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість"

У тому разі, коли підприємство, крім податку на додану вартість, сплачує акцизний збір та здійснює інші вирахування з доходу, то вони також відображаються за дебетом субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" на зменшення отриманого доходу з кредиту рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" та інших.

На зменшення чистого доходу від роздрібної торгівлі, який визначається вирахуванням із суми доходу (виручки) податку на додану вартість та інших податків і зборів з обороту, в кінці року заключними записами списують фактичну собівартість реалізованих товарів, сальдо адміністративних витрат, витрати обігу, що відносяться до реалізованих товарів, та сальдо інших операційних витрат.

Отриманий від основної діяльності чистий дохід зменшується протягом року на суму собівартості реалізованих товарів.

Фактична собівартість реалізованих покупцям товарів відображається протягом року на субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" записами на бухгалтерських рахунках:

1. На облікову продажну вартість товарів, реалізованих за готівку та за безготівковим розрахунком:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

2. На суму витрат підприємства на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до реалізованих товарів згідно з розрахунком за звітний місяць:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 93 "Витрати обігу"

Сума витрат підприємства на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до реалізованих за місяць товарів, визначається за розрахунком аналогічно як на оптових підприємствах (табл. 6).

3. На суму товарних надбавок, включаючи податковий кредит з ПДВ, що відносяться згідно з розрахунком до реалізованих за місяць товарів:

Дт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів роздрібної торгівлі за звітний рік необхідно скласти наступні заключні бухгалтерські проводки:

1 (2). На списання кінцевого сальдо чистого доходу від роздрібної торгівлі та іншого операційного доходу:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Дт 71 "Інший операційний дохід"

Кт 791 "Результат основної діяльності"

2 (4). На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів :

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

3 (6). На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат :

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 92 "Адміністративні витрати"

4 (5). На списання кінцевого сальдо витрат обігу підприємства (крім витрат, що списуються щомісячно за розрахунком на реалізовані товари):

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 93 "Витрати обігу"

5 (6). На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 94 "Інші витрати операційної діяльності"

В дужках до порядкових номерів господарських операцій на відображення в обліку фінансових результатів вказаний порядковий номер запису за загальною схемою бухгалтерського обліку фінансових результатів торговельних підприємств (рис. 8).

Таким чином, за результатами вказаних вище записів на відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від реалізації товарів в роздрібній торгівлі фінансовий результат визначають сальдуванням на субрахунку 791 "Результат основної діяльності" доходів і витрат і отримують прибуток або збиток підприємства від здійснення ним господарської діяльності з реалізації товарів за звітний рік.

Розглянемо на прикладі порядок відображення в обліку фінансових результатів роздрібної торгівлі від основної діяльності.

Приклад 3. На відображення в обліку фінансових результатів роздрібного торговельного підприємства від реалізації товарів за звітний рік:

1.1. Реалізовано товарів за готівковим розрахунком, включаючи ПДВ, на суму 685200 грн.

1.2. Реалізовано товарів дрібним оптом і оптом покупцям за безготівковим розрахунком за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, на суму 128300 грн.

в тому числі:

– на умовах передоплати відпущених (відвантажених) товарів - 85800 грн.;

– в рахунок наступної оплати товарів та з оплатою товарів готівкою - 42500 грн.

Разом реалізовано товарів (валовий дохід роздрібної торгівлі) - 813500 грн.

2.1. Відображені в обліку щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізації товарів за готівку за даними касових апаратів - 114200 грн.

2.2. Нараховані щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ від суми передоплат реалізованих товарів покупцями при оптовому і дрібнооптовому відпуску товарів - 14300 грн.

2.3. Відображені в обліку щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ при відпуску товарів покупцям в порядку оптового і дрібнооптового відпуску товарів в рахунок наступної оплати - 7083 грн.

Чистий дохід підприємства роздрібної торгівлі - 677917 грн. (813500 - (114200 + 14300 + 7083)

Для спрощення прикладу інші податки і збори з обороту та інші вирахування з доходу в прикладі не розглядаються.

3. Фактична собівартість товарів, реалізованих покупцям протягом року:

3.1. Облікова продажна вартість реалізованих товарів за готівку та за безготівковим розрахунком - 813500 грн.

3.2. Витрати підприємства на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що віднесені за щомісячними розрахунками до реалізованих товарів, - 35810 грн.

3.3. Товарні надбавки, включаючи податковій кредит з ПДВ, що відносяться до реалізованих товарів за щомісячними розрахунками (віднімається) - 252185 грн.

Разом собівартість реалізованих товарів - 597125 грн.

4. Адміністративні витрати підприємства, що відносяться до реалізованих товарів, - 18300 грн.

5. Витрати обігу підприємства - 41927 грн.

6. Інші витрати операційної діяльності підприємства - 5650 грн.

Разом витрати підприємства на реалізовані за рік товари - 65877 грн.

Всього витрат підприємства на основну діяльність - 663002 грн.

За даними прикладу 3 чистий дохід підприємства роздрібної торгівлі від реалізації товарів і витрати на основну діяльність за звітний рік були відображені протягом року бухгалтерськими проводками:

– на відображення в обліку реалізованих товарів за готівку - 685200 грн.:

Дт 30 "Каса" і 31 "Рахунки в банках"

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 685200

– на відображення в обліку відпущених (відвантажених) покупцям товарів за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, - 128300 грн.:

Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і ін.

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 128300

Податкові зобов’язання з податку на додану вартість:

– відображені в обліку щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізації товарів за готівку за даними касових апаратів окремими записами на підставі розрахунків товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, - 114200 грн.

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641 "Розрахунки за податками" (ПДВ) - 114200

– нараховані податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізованих товарів покупцям за безготівковим розрахунком - 21383 грн.:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641 "Розрахунки за податками" (ПДВ) - 7083

Кт 643 "З податкових зобов’язань" - 14300

Разом - 21383

Відображена в обліку собівартість реалізованих товарів:

– списана із підзвіту матеріально відповідальних осіб облікова продажна вартість товарів, реалізованих за готівку та за безготівковим розрахунком, - 813500:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 282 "Товари в роздрібній торгівлі" - 813500

– списані за щомісячними розрахунками витрати підприємства на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану - 35810 грн.

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 93 "Витрати обігу" - 35810

– відображені в обліку товарні надбавки, включаючи податковий кредит з ПДВ, які відносяться до реалізованих товарів за щомісячними розрахунками - 252185 грн.:

Дт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - 252185

На відображення в обліку фінансових результатів підприємства роздрібної торгівлі за звітний рік необхідно зробити в кінці року наступні заключні записи:

1. На списання кінцевого сальдо чистого доходу підприємства - 677917 грн.:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 791 "Результат основної діяльності" - 677917

2. На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів - 597125 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - 597125

3. На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат - 18300 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 92 "Адміністративні витрати" - 18300

4. На списання суми витрат обігу підприємства за рік, крім витрат на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що залишаються за розрахунком на залишок товарів на кінець звітного року, - 41927 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 93 "Витрати обігу" - 41927

5. На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат - 5650 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 94 "Інші витрати операційної діяльності" - 5650

Сальдуванням кредитового обороту субрахунку 791 "Результат основної діяльності" в сумі 677917 грн. і дебетового обороту в сумі 663002 грн. визначаємо, що фінансовий результат від основної діяльності підприємства роздрібної торгівлі за звітний рік складає прибуток в сумі 14915 грн. (677917 - 663002).

У тому разі, коли підприємство здійснює, крім роздрібного продажу товарів, інші види господарської діяльності (оптову торгівлю, виробництво продукції тощо), бухгалтерські записи на відображення в обліку фінансових результатів від їх здійснення будуть аналогічними. Але на субрахунок 791 "Результат основної діяльності" списують чистий дохід та собівартість товарів (продукції) за видами діяльності з відповідних субрахунків до рахунків 70 “Доходи від реалізації” і 90 “Собівартість реалізації”.

З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів господарської діяльності до субрахунку 791 "Результат основної діяльності" в управлінському облікові необхідно виділити окремі аналітичні рахунки (статті) доходів і витрат за видами основної діяльності підприємства.

Аналітичний облік доходів і витрат від операційної (основної) діяльності підприємства до рахунків 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати обігу" і 94 "Інші витрати операційної діяльності" та фінансових результатів від основної діяльності на рахунку 791 "Результат основної діяльності" ведеться за статтями доходів і витрат, економічний зміст яких визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” та іншими нормативними документами.