Электронный
методический кабинет

Облік товарних надбавок на підприємствах роздрібної торгівлі

Бухгалтерський облік в торгівлі • 2001 (ua) 
Розглянемо на спрощеному прикладі нарахування на товари, що оприбутковуються за продажними цінами, товарних надбавок, повної реалізації цих товарів, визначення і відображення в обліку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів.

Приклад 2. На відображення в обліку покупки товарів з оплатою їх після надходження на підприємство, реалізації цих товарів за готівку і реалізованих товарних надбавок.

1. Одержано від постачальника і оприбутковано за роздрібними цінами товари:

Товари за договірними купівельними цінами - 1000 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 1000 - 200 грн.

До оплати постачальнику 1200 грн.

Торговельна націнка, 15% від 1000 - 150 грн.

До оприбуткування за продажними цінами 1350 грн.

2. Реалізовано всі отримані товари покупцям за готівкові грошові кошти на суму 1350 грн.

За даними прикладу 2 необхідно скласти бухгалтерські проводки:

1. На купівельну вартість товарів без податку на додану вартість – 1000 грн. :

Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 1000

2. На суму податку на додану вартість - 200 грн.:

Дт 641 "Розрахунки за податками" (ПДВ)

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 2003. На суму товарних надбавок (ПДВ і торговельної націнки: 200+150) - 350 грн.:

Дт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"

Кт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі" - 350

4. На надходження виручки за реалізовані товари в касу підприємства - 1350 грн.:

Дт 30 "Каса"

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 1350

5. Списуються із підзвіту матеріально відповідальної особи реалізовані товари - 1350 грн. :

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 282 "Товари в роздрібній торгівлі" - 1350

6. Списуються реалізовані товарні надбавки позитивним (додатнім) записом - 350 грн. :

Дт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - 350

7. Відображається в обліку податкове зобов’язання з ПДВ від обороту з реалізації товарів - 225 (1350 х 20% : 120)

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641 "Розрахунки за податками" (ПДВ) - 225

Зазначимо, що різниця в сумах ПДВ, сплаченого постачальнику (податкового кредиту), і податкового зобов’язання з ПДВ від суми обороту з реалізації товарів в сумі 25 грн. (225 - 200) виникла за рахунок нарахування ПДВ з торговельної націнки на реалізовані товари (150 х 20 % : 120).

В результаті вказаних вище змін в бухгалтерському обліку рахунок 46 "Реалізація" з 1 січня 2000 року не застосовується. Оборот з реалізації товарів визначається за кредитом рахунку 702 "Дохід від реалізації товарів", аналітичний рахунок "Дохід від реалізації товарів у роздріб".

Необхідно підкреслити, що поняття товарних надбавок за звітний місяць в Інструкції не уточнюється. Очевидно, що, виходячи з установленого Інструкцією порядку визначення середнього відсотка товарних надбавок, сума товарних надбавок за звітний місяць повинна визначатись як різниця між сумою нарахованих товарних надбавок за звітний місяць (Кт 292) і сумою товарних надбавок, списаних на зменшення у зв’язку з іншим вибуттям товарів (крім продажу в роздріб), за дебетом субрахунку 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі", тобто сальдуванням кредитового і дебетового оборотів за субрахунком 292 до визначення реалізованих товарних надбавок або так званих попередніх оборотів.

Середній відсоток товарних надбавок повинен визначатися за формулою:

Сума товарних надбавок на залишок товарів на початок місяця

плюс сума товарних надбавок, нарахованих за місяць,

мінус сума списань товарних надбавок на зменшення Х 100

Сума реалізованих товарів за місяць

плюс сума залишку товарів на кінець звітного місяця

Необхідність визначення фінансових результатів за галузями господарської діяльності, застосування різних облікових цін на товари, як бази для розрахунку реалізованих товарних надбавок, робить неможливим складання одного їх розрахунку разом по підприємству, яке здійснює різні види торговельної діяльності: оптову торгівлю, роздрібну торгівлю, громадське харчування.

Розрахунок товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, доцільно складати за формою таблиці 5.

Приклад 3. На визначення і відображення в обліку товарних надбавок роздрібної торгівлі, що відносяться до товарів, реалізованих за звітний місяць.

1. Залишок товарів в роздрібних торговельних підприємствах за продажними роздрібними цінами. Товарні надбавки на ці товари на початок місяця складають 7490 грн.

2. Нараховані товарні надбавки на товари, що надійшли за місяць, на суму 9780 грн. У зв’язку з іншим вибуттям товарів списано на зменшення товарних надбавок на суму 582 грн.

3. За звітний місяць реалізовано товарів на суму 32280 грн. Залишок товарів на кінець місяця складає 27235 грн.

4. Сума податку на додану вартість з реалізованих за місяць товарів за даними касових апаратів складає 5380 грн.

5. Із цифрових даних прикладу 3 виключені суми ПДВ, що сплачені при передоплаті не отриманих від постачальників товарів і обліковуються відповідно на рахунку 28, субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли" і субрахунку 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі".

За наведеними в прикладі 3 даними складаємо розрахунок товарних надбавок, що відносяться до товарів, реалізованих за звітний місяць (табл. 5).

До суми визначених за розрахунком реалізованих товарних надбавок входить сума податкового кредиту з податку на додану вартість, нарахованого на купівельну вартість товарів при їх оприбуткуванні від постачальників, та сума ПДВ з торговельної націнки на товари, реалізовані за звітний місяць. Сума ПДВ з реалізованих за місяць товарів визначається за підсумком касових апаратів. У наведеному прикладі вона складає 5380 грн., а сума реалізованої торговельної націнки - 3671 грн. (9051 - 5380).

Якщо всі товари, що реалізуються в роздрібній торгівлі, є об’єктом оподаткування, то суму ПДВ за підсумком касових апаратів можна перевірити, помноживши суму роздрібного товарообігу за звітний місяць на 20% і поділивши на 120. У нашому прикладі: 32280 х 20%:120 = 5380 грн.

За даними прикладу 3 і складеного розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, необхідно скласти дві окремі бухгалтерські проводки:

1. Дт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - 9051

2. Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641 "Розрахунки за податками" (ПДВ) – 5380 (на суму податкового зобов’язання з ПДВ).

Аналогічним записом відображається в синтетичному обліку податок на додану вартість від обороту з реалізації товарів за безготівковим розрахунком за даними облікових регістрів на відвантаження (відпуск) товарів покупцям (Дт 702 - Кт 641(ПДВ) або Дт 702 - Кт 643 “З податкових зобов’язань”, якщо товари були попередньо оплачені).

На підприємствах громадського харчування та оптових підприємствах, які обліковують товари на складах за продажними цінами роздрібної торгівлі, розрахунок реалізованих товарних надбавок і відображення їх у бухгалтерському обліку здійснюються аналогічно роздрібній торгівлі.

При розрахунку реалізованих товарних надбавок треба врахувати товарні надбавки, що нараховані в сумі ПДВ на товари, за які здійснена передоплата постачальникам, але на торговельне підприємство ці товари в звітному місяці не надійшли (якщо підприємство згідно з пунктами 3 і 5 Інструкції такі записи здійснює). Це можна зробити по-різному, але, на наш погляд, найбільш доцільно і економічно обґрунтовано треба здійснити його в наступному порядку:

1. В розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, виключити суму ПДВ на товари, що попередньо оплачені в звітному місяці, але ще не надійшли (Дт 28 Товари", субрахунок “ПДВ на товари, що не надійшли” - Кт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі" або відповідно Кт 291, 293), зменшивши суму товарних надбавок в гр. 2 розрахунку.

2. На суму початкового сальдо на рахунку 28, субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли" необхідно зменшити суму товарних надбавок на початок місяця в гр. 1 розрахунку.

3. В гр. 5 розрахунку зменшити суму залишку товарів на кінець звітного місяця на суму кінцевого сальдо на рахунку 28, субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли".

В теперішніх умовах торговельної діяльності підприємства роздрібної торгівлі поряд з продажем товарів населенню за готівку здійснюють також операції з відвантаження (відпуску) товарів дрібним оптом і оптом іншим підприємствам і установам. У зв’язку з цим податок на додану вартість від суми реалізації товарів дрібним оптом та оптом покупцям-платникам ПДВ в сумі податкових зобов’язань має бути списаний підсумком за місяць з рахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" бухгалтерською проводкою:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" - на суму податкових зобов’язань з реалізації оплачених і не оплачених покупцями товарів (крім передоплат).

У тому разі, коли при передоплаті покупцем товарів суми нарахованих податкових зобов’язань з ПДВ віднесені на субрахунок 643 "З податкових зобов’язань” (Дт 643 - Кт 641(ПДВ), то сума таких податкових зобов’язань з відвантажених (відпущених) товарів підсумком за місяць відображається в обліку записом на рахунках:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 643 "З податкових зобов’язань"

При відображенні в обліку реалізації товарів і валового доходу на підприємствах роздрібної торгівлі необхідно враховувати наступне:

1. Реалізація товарів населенню за готівку та підприємствам і установам у відповідних продажних цінах за безготівковим розрахунком відображається за кредитом субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів". Суму податкових зобов’язань з ПДВ від обороту з продажу товарів відносять на дебет цього субрахунку. Сальдо субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" показує суму чистого доходу роздрібної торгівлі.

2. При наявності на підприємстві операцій з дрібнооптового й оптового відпуску товарів облік доходу від реалізації товарів за безготівковим розрахунком повинен вестись на окремому аналітичному рахунку з визначенням і відображенням на дебеті цього рахунку податку на додану вартість згідно з виписаними покупцям товарними документами та податковими накладними.

3. Фінансовий результат від здійснення роздрібної торгівлі, дрібнооптових і оптових операцій визначається та відображається в обліку підсумком за рік на субрахунку 791 "Результат основної діяльності", відповідні аналітичні рахунки.

На підприємствах роздрібної торгівлі, що здійснюють також дрібнооптовий і оптовий відпуск товарів покупцям за безготівковим розрахунком, товарні надбавки, що відносяться до реалізованих за місяць товарів, у тому числі податковий кредит з ПДВ, визначаються за розрахунком (табл. 5). Але податкові зобов’язання з ПДВ в цьому разі складаються із двох частин:

1. ПДВ від обороту з дрібнооптового і оптового відпуску товарів за безготівковим розрахунком, що відображається в синтетичному обліку за дебетом субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" за підсумковими даними облікових регістрів на відвантаження (відпуск) товарів покупцям і про дохід (виручку) підприємства.

2. ПДВ від обороту з роздрібного продажу товарів за даними касових апаратів, що відображається в обліку окремим записом на підставі розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів (в тому числі податковий кредит з ПДВ і реалізована торговельна націнка).

Тому при визначенні і відображенні в бухгалтерському обліку податкових зобов’язань з ПДВ від доходу (виручки) з реалізації товарів за місяць необхідно врахувати, що сума ПДВ з дрібнооптового і оптового продажу товарів уже відображена в обліку на субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" (відповідний аналітичний рахунок) на підставі товарних документів і податкових накладних (Дт 702 "Дохід від реалізації товарів” - Кт 641 "Розрахунки за податками"(з ПДВ) або Дт 702 "Дохід від реалізації товарів" - Кт 643 "З податкових зобов’язань"). А сума ПДВ від обороту з продажу товарів у роздріб визначається за даними касових апаратів і відображається в обліку на підставі розрахунку товарних надбавок окремим записом: Дт 702 "Дохід від реалізації товарів", аналітичний рахунок “Дохід від реалізації товарів у роздріб” - Кт 641 "Розрахунки за податками" (з ПДВ).

У даному випадку можливий і інший варіант обліку: реалізація товарів у роздріб і реалізація товарів дрібним оптом та оптом відображається на одному субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" з відображенням суми обороту з реалізації (доходу) за роздрібними цінами та відпуску їх оптом за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, за кредитом цього рахунку. А сума податкових зобов’язань з ПДВ, що відносяться до реалізованих товарів, складатиметься із сум ПДВ згідно з даними касових апаратів (Дт 702 - Кт 641(ПДВ) і ПДВ від обороту з дрібнооптової та оптової реалізації товарів за даними відповідних товарних документів і податкових накладних (Дт 702 "Дохід від реалізації товарів" - Кт 641 "Розрахунки за податками" (з ПДВ) або Дт 702 - Кт 643 "З податкових зобов’язань". Але це складніший, не наочний та не доцільний варіант обліку.

Слід підкреслити, що облік реалізації товарів і відображення в обліку податкових зобов’язань з ПДВ та торговельної націнки став значно складнішим, але Інструкція регламентує його недостатньо. До того ж вибрані не найбільш раціональні варіанти обліку. Тому в практиці роботи бухгалтерів підприємств роздрібної торгівлі виникають певні труднощі, допускаються помилки в облікових записах.

Правильне визначення і відображення в обліку торговельної націнки, що відноситься до реалізованих товарів, і податкових зобов’язань з податку на додану вартість має важливе значення для визначення рентабельності й оцінки ефективності торговельної діяльності підприємства, забезпечення своєчасних і повних розрахунків з бюджетом з ПДВ.