Электронный
методический кабинет

Облік реалізації товарів, які обліковуються за продажними цінами

Бухгалтерський облік в торгівлі • 2001 (ua) 
Бухгалтерський облік товарів за продажними (роздрібними) цінами ведеться на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування. Облік товарів на оптових складах за продажними цінами доцільно вести в тих торговельних організаціях і на підприємствах, які переважну більшість товарів відпускають зі складів своїм (на одному балансі) підприємствам торгівлі і громадського харчування.

4. При відображенні в обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі необхідно враховувати наступне:

1. Дохід від реалізації товарів населенню за готівку та покупцям за безготівковим розрахунком відображається за кредитом субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" відповідно в продажних або відпускних з податком на додану вартість цінах. Сума ПДВ з роздрібного продажу товарів визначається в установленому порядку й відображається за дебетом цього ж субрахунку. Таким чином, кредитове сальдо субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" показує суму доходу підприємства від реалізації товарів наростаючим підсумком з початку року.

2. Реалізовані товари списуються із підзвіту матеріально відповідальних осіб за обліковими продажними цінами й відносяться на дебет субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" як при реалізації товарів населенню за готівкові грошові кошти, так і при реалізації товарів покупцям за безготівковим розрахунком за відпускними цінами, включаючи ПДВ.

3. При наявності на підприємстві операцій з дрібнооптового і оптового відпуску товарів покупцям облік доходу від реалізації товарів за безготівковим розрахунком повинен вестись на окремому аналітичному рахунку до субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" з урахуванням методології обліку доходів та визначення і відображення на цьому рахунку податку на додану вартість згідно з виписаними товарними документами та податковими накладними.



4. Фінансовий результат від продажу товарів в роздріб за готівку та здійснення дрібнооптових і оптових операцій визначається на субрахунку 791 "Результат основної діяльності" за звітний рік і відображається в обліку заключними записами за рік шляхом списання на субрахунок 791 кінцевих сальдо із субрахунків 702 "Дохід від реалізації товарів" і 902 "Собівартість реалізованих товарів" та сальдуванням цих записів (Дт 702 - Кт 791 і Дт 791 - Кт 902).

5. Порядок обліку продажу товарів за готівку після введення в дію Закону про податок на додану вартість суттєво змінився, але Інструкцією регламентується тільки порядок обліку ПДВ, пов’язаного з реалізацією товарів. Організувати і вести бухгалтерський облік реалізації товарів повинні самі головні бухгалтери підприємств, враховуючи положення нормативних документів і специфіку роботи підприємств.

Зазначимо, що сталися зміни в обліку не тільки податку на додану вартість, а й реалізації товарів та пов’язаних з нею доходів і витрат. Якщо продаж товарів здійснюється за готівку, то записи на одержання доходу (виручки) та списання із підзвіту матеріально відповідальних осіб реалізованих товарів за продажними цінами роздрібної торгівлі будуть наступними:

За даними касових звітів або витягів з поточних рахунків підприємства в банку:

Дт 30 "Каса" – при надходженні виручки безпосере-дньо в касу підприємства або

Дт 31 "Рахунки в банках" – при здачі виручки безпосередньо на поточні рахунки в банках

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" – на суму зданої виручки від продажу товарів

За даними товарно-грошових звітів підприємств роздрібної торгівлі (крамниць, кіосків і ін.):

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 282 "Товари в роздрібній торгівлі" – на облікову продажну вартість реалізованих товарів

Суттєва зміна сталася відповідно до пункту 5 Інструкції та нового Плану рахунків бухгалтерського обліку у визначенні та відображенні в обліку податку на додану вартість і валового та чистого доходу торгівлі від продажу товарів в роздріб. Розглянемо облік реалізації товарів у роздрібних торговельних підприємствах.

5. Приклад 1. На відображення в обліку продажу товарів населенню, визначення валового доходу роздрібної торгівлі та фактичної собівартості реалізованих товарів і податкових зобов’язань з ПДВ:

1. Продано товарів населенню за місяць на суму 48000 грн.

в т.ч.: здано виручки в касу підприємства - 33000 грн.,

здано виручки безпосередньо на поточний рахунок в банку - 15000 грн.

2. Списуються продані товари із підзвіту матеріально відповідальних осіб за обліковими продажними цінами на суму 48000 грн.

3. За розрахунком визначені товарні надбавки, що відносяться до реалізованих за місяць товарів, в сумі 13440 грн.

4. Податок на додану вартість, за даними касових апаратів, складає 8000 грн.

За даними прикладу 1 необхідно зробити записи на бухгалтерських рахунках:

1. На відображення в обліку доходу (зданої виручки) від реалізації товарів у роздріб в сумі 48000 грн.:

1.1. Дт 30 "Каса"

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 33000

1.2. Дт 31 "Рахунки в банках"

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 15000

2. На відображення в обліку списання реалізованих товарів із підзвіту матеріально відповідальних осіб за обліковими продажними цінами - 48000 грн.:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 282 "Товари в роздрібній торгівлі" - 48000

3. На відображення в обліку товарних надбавок, що відносяться згідно з розрахунком до реалізованих за місяць товарів - 13400 грн.:

Дт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - 13440 або рівнозначний від’ємний запис:

Дт 902 - Кт 292 - 13440

4. На відображення в обліку податкового зобов’язання з ПДВ від суми виручки - 8000 грн.:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" - 8000

6. Бухгалтерський облік реалізації товарів, які обліковуються за продажними цінами, на оптових підприємствах ведеться аналогічно роздрібній торгівлі, але з врахуванням особливостей торговельної діяльності та обліку в оптовій торгівлі. Торговельні підприємства, що обліковують товари на складах за продажними цінами і здійснюють оптову і дрібнооптову торгівлю зі складів, а також відвантаження (відпуск) товарів із роздрібної торгівлі покупцям за безготівковим розрахунком, повинні вести управлінський облік доходів від реалізації товарів на двох аналітичних рахунках до субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів":

702-1 "Дохід від реалізації товарів оптом".

702-2 "Дохід від реалізації товарів у роздріб".

На аналітичному рахунку 702-1 "Реалізація товарів оптом" за кредитом рахунку відображається дохід за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, а за кредитом рахунку 702-2 "Реалізація товарів у роздріб" – дохід (виручка) від реалізації товарів населенню за продажними (роздрібними) цінами і дохід від реалізації товарів дрібним оптом за відпускними цінами.

7. Аналогічно слід вести облік витрат на реалізовані товари на двох аналітичних рахунках до субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів”:

902-1 “Собівартість товарів, реалізованих оптом”,

902-2 “Собівартість товарів, реалізованих у роздріб”.

На аналітичному рахунку 902-1 “Собівартість товарів, реалізованих оптом” відображається фактична собівартість реалізованих товарів, яка складається з облікової вартості товарів, реалізованих оптом, і витрат на покупку товарів, їх доставку і підготовку до реалізації, що за розрахунком відноситься до цих товарів, за вирахуванням товарних надбавок на реалізовані товари згідно з розрахунком. За кредитом рахунку 902-1 списується заключним записом за рік на зменшення одержаного чистого доходу фактична собівартість реалізованих оптом товарів (Дт 791 – Кт 902-1). Економічний зміст записів на аналітичному рахунку 902-2 “Собівартість товарів, реалізованих у роздріб” аналогічний.

Якщо товари обліковуються за продажними цінами, то при відвантаженні (відпуску) їх зі складу або безпосередньо із роздрібних торговельних підприємств покупцям-платникам ПДВ товарний документ необхідно виписати за відпускними договірними цінами, а списати товари із підзвіту матеріально відповідальної особи за обліковими продажними цінами.

Відвантаження (відпуск) товарів покупцям-платникам ПДВ як на роздрібних, так і на оптових торговельних підприємствах і їх реалізацію за безготівковим розрахунком (доходи) доцільно відображати на бухгалтерських рахунках в однаковому порядку. Але на торговельних підприємствах, які здійснюють і оптову, і роздрібну торгівлю, доходи та витрати, пов’язані з реалізацією товарів, на субрахунках 702 і 902 необхідно виділити на окремі аналітичні рахунки.

Якщо роздрібне торговельне підприємство має значні обороти з реалізації товарів оптом покупцям-платникам ПДВ, то для контролю й аналізу пов’язаних з ними доходів і витрат доцільно також виділити їх на окремі аналітичні рахунки (п. 6).

Приклад 2. На відображення в обліку безготівкового відпуску покупцям-платникам ПДВ товарів, що обліковуються за продажними цінами, після передоплати їх покупцем.

1. Підприємство отримало передоплату за товари, що за угодою повинні бути відпущені покупцю, в сумі 1008 грн., в т.ч. ПДВ - 168 грн.

2. Відпущено товари покупцю. За товарним документом значиться:

Товари за договірними відпускними цінами - 840 грн.

Відпускна вартість за угодою - 840 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 840 - 168 грн.

До оплати покупцем -1008 грн.

3. Облікова продажна вартість товарів, що списується із підзвіту матеріально відповідальної особи, - 1208 грн.

За даними прикладу 2 необхідно зробити записи на бухгалтерських рахунках:

1. На суму передоплати товарів покупцем - 1008 грн., в т.ч. ПДВ - 168 грн.:

1.1. Дт 31 "Рахунки в банках"

Кт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" - 1008

1.2. Одночасно відображається в обліку нарахування податкового зобов’язання з ПДВ - 168 грн.:

Дт 643 "З податкових зобов’язань"

Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" - 168

2. Списуються відпущені покупцю товари із підзвіту матеріально відповідальної особи за обліковими продажними цінами - 1208 грн.:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 28 "Товари", відповідні субрахунки - 1208

3. Одночасно відображається в обліку реалізація відпущених товарів (дохід) - 1008 грн.:

Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 1008

4. Списується нараховане при передоплаті товарів податкове зобов’язання з ПДВ - 168 грн.:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 643 "З податкових зобов’язань" - 168 (оп. 1.2)

Товарні надбавки, нараховані підприємством на ці (реалізовані) товари при їх надходженні, включаючи частину торговельної націнки (різницю між відпускною (без ПДВ) і купівельною (без ПДВ) вартістю товарів), будуть списані на зменшення продажної вартості реалізованих товарів в складі товарних надбавок, що відносяться за розрахунком до реалізованих товарів (п. 9).

Фінансовий результат роздрібної торгівлі від реалізації товарів за готівку і за безготівковим розрахунком визначається і відображається в обліку підсумком за звітний рік сальдуванням на субрахунку 791 "Результати основної діяльності" чистого доходу від реалізації товарів та собівартості реалізованих товарів заключними записами в кінці року: Дт 702 - Кт 791 і Дт 791 - Кт 902.

8. У тому разі, коли оплата товарів здійснена покупцем після їх відвантаження (відпуску), за даними прикладу 2 записи на бухгалтерських рахунках будуть наступні:

1. Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 28 "Товари" - 1208

2. Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 1008

3. Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" - 168

4. Дт 31 "Рахунки в банках"

Кт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" - на оплату товарів, відвантажених покупцю без попередньої оплати - 1008

При відвантаженні (відпуску) товарів до надходження платежу за товари на поточний рахунок в банку сума податку на додану вартість повинна бути віднесена на кредит рахунку 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" (п.п. 1, 10 -14).

Аналогічно відображається в обліку реалізація товарів за безготівковим розрахунком дрібним оптом, яка прирівнюється до роздрібного продажу товарів.

9. При визначенні ПДВ і чистого доходу роздрібної торгівлі треба врахувати, що змінено також порядок відображення в обліку товарних надбавок, які відносяться до реалізованих товарів. По-новому від’ємний запис способом сторно на визначену за розрахунком суму товарних надбавок, включаючи ПДВ, має бути наступний:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі "

Враховуючи необхідність раціональної організації аналітичного обліку та особливості комп’ютерного обліку, доцільно списувати товарні надбавки, що відносяться до реалізованих товарів, рівнозначним позитивним записом:

Дт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів" (див. Загальні положення)

Податок на додану вартість з реалізованих за готівку та безготівковим розрахунком (крім передоплат) товарів відображається в обліку бухгалтерською проводкою:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641 "Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість"

У роздрібній торгівлі, що здійснює також дрібнооптовий і оптовий відпуск товарів покупцям-платникам ПДВ, товарні надбавки, що відносяться до реалізованих за місяць товарів, у тому числі ПДВ, визначаються також за розрахунком. Але сума податкових зобов’язань з ПДВ в цьому разі складається із двох частин:

1. ПДВ від обороту з дрібнооптового, а також оптового відпуску товарів покупцям-платникам ПДВ за даними податкових накладних, який відображається в обліку на дебеті окремого аналітичного рахунку до субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" і записується на рахунках, як показано в прикладі 2 (Дт 702 - Кт 641(ПДВ) або Дт 702 - Кт 643 "З податкових зобов’язань", п.п. 7, 8).

2. Податкове зобов’язання з ПДВ від обороту з роздрібного продажу товарів за даними касових апаратів, яке відображається в обліку окремим записом на підставі розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів (Дт 702 - Кт 641 (ПДВ).

Тому при визначенні і відображенні в бухгалтерському облікові податкових зобов’язань з ПДВ необхідно врахувати, що сума ПДВ з дрібнооптового і оптового продажу товарів уже відображена в обліку на підставі відповідних товарних документів і податкових накладних (Дт 702 "Дохід від реалізації товарів" - Кт 643 "З податкових зобов’язань" або Дт 702 "Дохід від реалізації товарів" - Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість"). А сума ПДВ від обороту з продажу товарів у роздріб визначається за даними касових апаратів і відображається в обліку окремим записом на підставі розрахунку товарних надбавок: Дт 702 - Кт 641(ПДВ).

В даному випадку можливий і інший варіант обліку доходу від реалізації товарів у роздрібній торгівлі: дохід від продажу товарів у роздріб і реалізації дрібним оптом і оптом відображається за кредитом субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" з відображенням на ньому суми доходу від реалізації товарів за роздрібними цінами та відпуску їх оптом за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ. А сума податкових зобов’язань з ПДВ складатиметься із сум ПДВ згідно з даними касових апаратів (Дт 702 - Кт 641(ПДВ) і ПДВ від обороту з дрібнооптової та оптової реалізації товарів за даними відповідних товарних документів і податкових накладних (Дт 702 - Кт 643 або Дт 702 - Кт 641(ПДВ). При цьому дрібнооптові і оптові операції мають відображатися в обліку, як показано вище в прикладі 2 (п.п. 7, 8). Цей варіант обліку складніший, недостатньо наочний, а тому недоцільний.