Электронный
методический кабинет

Облік повернення товарів покупцям

Бухгалтерський облік в торгівлі • 2001 (ua) 
10. До надходження товарів відноситься повернення їх підприємству покупцями. Порядок відображення в обліку повернення покупцями товарів, відвантажених або відпущених на умовах наступної оплати, нормативними документами не регламентується. Питання обліку повернення товарів покупцями з різних причин є актуальним.

Розглянемо на прикладі повернення покупцями товарів, враховуючи періоди їх реалізації та списання товарів при відвантаженні (відпуску) їх покупцям за купівельними (без ПДВ) цінами, включаючи витрати, які до них входять.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 "датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження (передачі) продукції, товарів, підписання документів про виконані роботи". Отже, після 1.08.97 р. для відображення в обліку реалізації товарів міг застосовуватись тільки спосіб нарахування реалізації.

11. Приклад 2. На відображення в обліку повернення покупцями товарів, відвантажених їм на умовах наступної оплати:

11.1. Підприємство відвантажило покупцю товари на умовах наступної оплати:

1. За товарним документом значилось:

Товари за договірними цінами - 2000 грн.Податок на додану вартість, 20 % - 400 грн.

До оплати покупцем - 2400 грн.

2. Облікова купівельна вартість відвантажених товарів - 1800 грн.

3. Відвантажені товари покупцем не оплачені і повернені повністю підприємству-постачальнику.

За даними прикладу 2 при поверненні товарів підприємство-постачальник повинно зробити наступні записи в бухгалтерському обліку:

11.2. Якщо товари відвантажені покупцю до 1.01.2000 р. і реалізація їх відображена в обліку способом нарахування, то для того, щоб правильно зрозуміти і зробити в обліку записи на повернення оприбуткованих товарів, необхідно виходити із записів, що були зроблені в обліку при відвантаженні товарів покупцю:

до 1 січня 2000 року:

1. Дт 46 - Кт 40, 41 - на облікову вартість відвантажених товарів - 1800

2. Дт 62(45) - Кт 46 - на відпускну з ПДВ вартість цих товарів - 2400

3. Дт 46 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість” - на суму нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ - 400

4. Дт 46 - Кт 80 - на суму фінансового результату від реалізації товарів (різниці в цінах) - 200

після 1 січня 2000 року:

1. Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 281 “Товари на складах” - 1800

2. Дт 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

Кт 702 “Дохід від реалізації товарів” - 2400

3. Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість” - 400

Згідно з пунктами 7-8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї ж самої статті Звіту про фінансові результати, яка раніше застосовувалась для відображення доходів або витрат, пов’язаних з об’єктом такої оцінки.

Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до Звіту про фінансові результати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.

Враховуючи наведені положення ПСБО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” на повернення покупцем товарів, на думку автора, бухгалтерські записи повинні бути такими, як показано нижче.

За даними прикладу 2 на повернення товарів, відвантажених покупцю до 1 січня і після 1 січня 2000 року та оприбуткування їх на склад у цьому разі необхідно зробити сторнувальні записи способом червоного сторно;

1. На зменшення доходу (обороту) з реалізації товарів, включаючи ПДВ, і заборгованості покупця в сумі 2400 грн.:

Дт 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

Кт 702 “Дохід від реалізації товарів” - 2400

2. На зменшення затрат з реалізації повернених товарів і надходження їх на підприємство в сумі 1800 грн.:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 281 “Товари на складах” - 1800

3. На зменшення нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ в сумі 400 грн.:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість” - 400

Слід підкреслити, що від’ємний сторнувальний запис за кредитом рахунку 281 “Товари на складах” рівнозначний збільшенню цих товарів, а за кредитом рахунку 641 (ПДВ) – зменшення податку на додану вартість у зв’язку з поверненням покупцями товарів.

В результаті зроблених сторнувальних записів на бухгалтерських рахунках будуть зменшені в звітному місяці суми доходу і витрат з реалізації товарів. В місяці повернення товарів і сторнування суми їх реалізації дохід і витрати звітного місяця будуть відповідно зменшені на суму доходу від реалізації повернених товарів та їх собівартості, які були відображені в обліку в місяці їх відвантаження.

У тому разі, коли покупцем повернені відвантажені йому на умовах наступної оплати виробничі запаси та інші оборотні активи, на повернення покупцем цих цінностей бухгалтерські записи мають бути аналогічними з використанням рахунків 20 “Виробничі запаси” і інших, 71 “Інший операційний дохід” та 94 “Інші витрати операційної діяльності”.