Электронный
методический кабинет

Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності підприємств роздрібної торгівлі

Бухгалтерський облік в торгівлі • 2001 (ua) 
Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності підприємств роздрібної торгівлі, виходячи із змісту статей доходів і витрат, встановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” до окремих синтетичних фінансово-результатних рахунків, повинен вестись в розрізі наступних статей:

До субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів":

– за кредитом:

1. Дохід від реалізації товарів:

1.1. За готівку.

1.2. За безготівковим розрахунком.

1.3. За іншими операціями.

2. Інші доходи

– за дебетом:

1. Податок на додану вартість.

2. Акцизний збір.

3. Інші податки і збори з обороту.

4. Інші вирахування з доходу.

5. Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.До субрахунку 704 “Вирахування з доходу”:

– за дебетом:

1. Надані покупцям знижки (після дати реалізації).

2. Вартість повернених покупцями товарів.

3. Інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу.

– за кредитом:

1. Списання сальдо вирахувань з доходу на фінансові результати.

(Використання в бухгалтерському обліку субрахунку 704 “Вирахування з доходу” в частині повернення покупцем товарів незрозуміле).

До субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів":

– за дебетом:

1. Продажна вартість реалізованих товарів.

2. Витрати на придбання товарів.

3. Транспортно-заготівельні витрати.

4. Витрати на доведення товарів до придатного для реалізації стану.

Разом собівартість реалізованих товарів.

– за кредитом:

1. Товарні надбавки на реалізовані товари за розрахунком.

2. Списання сальдо собівартості реалізованих товарів на фінансові результати.

Аналітичний облік до рахунків 71 "Інший операційний дохід", 92 "Адміністративні витрати" і 94 "Інші витрати операційної діяльності" ведеться за видами (статтями) доходів і витрат так само, як на оптових підприємствах. Аналітичний облік торговельних витрат до рахунку 93 "Витрати обігу" ведеться за встановленою для торгівлі номенклатурою статей аналогічно як на оптово-збутових і оптових підприємствах.

Аналітичний облік доходів і витрат в роздрібній торгівлі, як і в інших галузях діяльності, має розкривати створення чистого доходу від їх реалізації товарів і елементи собівартості реалізованих товарів та служити джерелом інформації (облікових даних) для заповнення Звіту про фінансові результати.

Аналітичний облік витрат до рахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" рекомендується вести в спеціальній відомості (книзі), як показано в таблицях 8.1, 8.2.