Электронный
методический кабинет

Вступ

Бухгалтерський облік в комунальній галузі • 2003 (ua) 
Бухгалтерський облік полягає у реєстрації фінансових операцій, обробці та узагальненні фінансових даних з метою забезпечення обліковою інформацією процесу управління та звітування перед власниками і кредиторами підприємства. Основна мета галузевого бухгалтерського обліку і фінансової звітності - надання повної, правдивої, прозорої і неупередженої інформації про фінансовий стан і результати діяльності комунальних підприємств їх власникам, інвесторам і кредиторам.

Метою цього посібника є надання методичної підтримки підприємствам водо-, теплопостачання та водовідведення по поглибленню реформи бухгалтерського обліку, що базується на впровадженні національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - НП(С)БО) та нового Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

В Україні державне регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, в складі якого є управління методології бухгалтерського обліку. При Міністерстві фінансів України діє дорадчий орган - Методологічна рада з бухгалтерського обліку .На рівні окремих галузей міністерства і відомства, що мають в управлінні підприємства загальнодержавної та комунальної власності, забезпечують бухгалтерський облік на таких підприємствах. У межах своєї компетенції, вони організовують і розробляють на єдиних методологічних засадах (на базі НП(С)БО) галузеві положення, вказівки та методичні рекомендації щодо галузевих особливостей по окремих напрямках обліку, розробляють та затверджують галузеві форми первинних документів при відсутності типових форм, вживають заходів для посилення контрольних функцій бухгалтерського обліку, підвищення професійного рівня кадрів і бухгалтерських служб.

Цей посібник призначений для використання бухгалтерами, фінансистами, економістами і керівниками підприємств комунальної галузі та управлінь житлово-комунального господарства міськвиконкомів. Посібник виконує дві функції, а саме:

-Це видання є практичним посібником - довідником з фінансового бухгалтерського обліку. В ньому містяться стислі характеристики ряду НП(С)БО та положення щодо їх застосування по окремих специфічних для галузі ділянках обліку з урахуванням організаційних, правових та технологічних особливостей виробничо-господарської діяльності комунальних підприємств. Аналогічного видання в Україні по цій галузі до цього часу не існувало.

-Посібник містить методичні вказівки по розмежуванню методики і практики ведення фінансового та податкового обліку підприємствами галузі.

В другому розділі цього посібника представлено результати перших трьох років впровадження реформи бухгалтерського обліку в комунальній галузі та її практичні наслідки, переваги реформованого обліку та проблеми. В третьому -описані особливості організації і методології ведення галузевого бухгалтерського обліку по найбільш суттєвих напрямках і господарських процесах, які часом є

проблемними і неврегульовані в законодавстві. Четвертий розділ присвячено організації підготовки, методиці складання та подання фінансової звітності комунального підприємства. В посібнику даються посилання на нормативні документи, НП(С)БО, МСБО, План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцію по його застосуванню, інформаційні джерела та професійні видання. Положення облікового процесу ілюструються рисунками, цифровими прикладами, розрахунками (наведені дані є умовними).

В посібнику подаються кореспонденції рахунків для ілюстрації порядку відображення відповідних господарських процесів у системі рахунків фінансового бухгалтерського обліку тощо.

Посібник розроблено за фінансової підтримки Агентства СІЛА з міжнародного розвитку (АМР США) в рамках Програми "Реформування тарифів та реструктуризація комунальних підприємств в Україні". Узагальнений в цьому посібнику досвід є результатом співпраці фахівців програми, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, а також підприємствами водопровідно-каналізаційного та теплового господарства, які є учасниками програми. Очікується, що у підготовці наступних видань посібника враховуватиметься досвід й інших комунальних підприємств.