Электронный
методический кабинет

Принципи та вимоги до ведення бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік в комунальній галузі • 2003 (ua) 
Згідно статті 1 Закону4 бухгалтерський облік розглядається як система суцільного, безперервного та взаємопов'язаного відображення господарської діяльності підприємства, засіб узагальнення всіх господарських операцій у вартісному виразі. Бухгалтерський облік - це основа, ядро інформаційного забезпечення діяльності підприємства. В його системі формується близько 80% усього обсягу інформації щодо фінансово-господарських операцій.

Метою нової системи бухгалтерського обліку на підприємствах комунального господарства є забезпечення:

• відповідності нової системи обліку сьогоднішній системі економічних відносин та інтеграційним процесам, тобто її відповідність реаліям ринкової економіки і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

• формування надійного джерела інформації про фінансовий стан підприємства в цілому;

• наявності інформації, придатної для об'єктивного ціноутворення (формування тарифів на послуги) та ефективного управління (використання облікової інформації в процесі прийняття управлінських та інвестиційних рішень);• більшої відкритості вітчизняного обліку для українських та західних інвесторів та прозорість фінансової звітності.

Принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображені їх результатів у фінансовій звітності. Основні принципи бухгалтерського обліку та підготовки фінансової звітності викладені в статті 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та п.18 П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" і включають: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність.

Система бухгалтерського обліку в Україні складається з наступних елементів:

1. Нормативно-правове забезпечення реформування обліку на основі Закону та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що визначають принципи та методи обліку і складання фінансової звітності і не суперечать міжнародним стандартам бухгалтерського обліку;

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій;

3. Облікова політика підприємства (рис. 1);

4. Самостійний вибір форм організації ведення бухгалтерського обліку;

5. Первинне спостереження, реєстрація, документація (первинні документи і облікові регістри);

6. Облікові оцінки як система вартісного виміру та калькулювання;

7. Інвентаризація, рахунки обліку та подвійний запис;

8. Фінансова звітність (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансових звітів) на підставі накопичення інформації у новій обліковій системі згідно з вимогами П(С)БО;

9. Методично-інформаційне забезпечення і комп'ютеризація та технічне оснащення облікової функції;

10. Контроль та аналіз господарської діяльності.Сучасний облік на підприємствах комунальної галузі повинен відповідати ряду вимог, зокрема:

1. За якістю:

- Бути своєчасним, щоб оперативно використовувати облікові дані в процесі управління;

- Бути документально обґрунтованим, достовірним (дані обліку повинні точно відповідати дійсності, тобто фактичній наявності цінностей, які є предметом обліку, дійсному стану та руху в часі всіх засобів, що мають місце на підприємстві);

- Задовольняти вимоги - необхідності і достатності інформації для управління та контролю роботи підприємства;

- Бути доступним і зрозумілим для всіх учасників діяльності підприємства, здійснення перевірок та розробки заходів щодо покращення показників роботи.

2. За змістом:

- Правильно відображати вимоги нормативно-правових документів;

- Відображати виконання завдань, поставлених апаратом управління;

- Охоплювати всі види звичайної діяльності підприємства: операційну (постачання, виробництво та збут), фінансову, інвестиційну, інші;

- Показувати наявність, рух та використання усіх видів засобів - матеріалів, палива, енергії, обладнання, інструменту, а також робочої сили;

- Визначати фонд заробітної плати, виявляти продуктивність праці;

- Надавати інформацію про фактичні витрати для розрахунків собівартості продукції;

- Відображати фінансовий стан підприємства, фінансові результати діяльності.

3. За побудовою:

- Правильно відображати організацію та технологію виробництва;

- Побудова обліку і способи обчислення облікових даних повинні відповідати побудові і методиці планових показників для можливості їх порівняння;

- Побудова обліку і методика обчислення облікових даних і фінансово-економічних показників діяльності повинні бути однаковими в усіх підприємствах даної галузі економіки, що дає можливість порівнювати роботу окремих підприємств для використання передового досвіду.