Электронный
методический кабинет

Фінансова звітність комунального підприємства

Бухгалтерський облік в комунальній галузі • 2003 (ua) 
Організація підготовки та подання фінансових звітів

Звітність - основне джерело інформації і відображення результатів виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємств. Тому вона має відповідати завданням управління підприємством і задовольняти певні вимоги. Зокрема такі: обов'язковість, своєчасність подання, державне регламентування, практичність, вірогідність, методологічна єдність розрахунків показників та їх порівнянність, простота і зрозумілість, доступність і гласність, раціональність, економічність, дійовість.

Відповідно до Закону всі підприємства ВКГ та теплопостачання повинні на основі даних бухгалтерського обліку складати і подавати річну фінансову звітність109.

Фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Вона повинна забезпечити інформаційні потреби користувачів. Форми фінансової звітності і порядок їх заповнення встановлені Міністерством фінансів України в П(С)БО у складі п'яти стандартних форм110: Баланс (П(С)БО 2), Звіт про фінансові результати (П(С)БО 3), Звіт про рух грошових коштів (П(С)БО 4), Звіт про власний капітал (П(С)БО 5) і Примітки до фінансової звітності111.

Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, окрім випадків, передбачених законодавством. Стосовно комунальних підприємств не існує жодного обмеження щодо оприлюднення річної фінансової звітності.Фінансова звітність комунальних підприємств не обмежується складанням обов'язкових стандартних форм, установлених П(С)БО. Невід'ємною частиною фінансової звітності є примітки до звітів. В них розкривається інформація, яка безпосередньо не наведена в звітах. Практика свідчить, що підприємства комунальної власності практично не мають досвіду складання Приміток або він є зовсім незначним. Необхідність складання Приміток випливає безпосередньо з дотримання принципів бухгалтерського обліку і звітності таких, як: принцип повного висвітлення і принцип послідовності. Принципи підготовки фінансової звітності повинні застосовуватися тільки разом, а не вибірково. Загальні вимоги до складу Приміток викладені в п. 25 П(С)БО 1. Примітки мають розкривати: облікову політику підприємства , інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами) та таку, яка містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості і доречності. Склад і зміст Приміток до фінансових звітів залежить від видів діяльності підприємства, його організаційно-правового статусу, інших чинників. Бухгалтерська практика галузевого обліку свідчить, що основними складовими які, як правило, повинні бути відображені в Примітках є:

• Інформація про підприємство, його коротка характеристика;

• Загальні відомості про звітність;

• Облікова політика підприємства;

• Події після дати балансу;

• Зміна облікової політики, облікових оцінок і виправлення помилок;

• Пояснення до статей стандартних форм звітності.

Постановою КМУ від 28 лютого 2000 року № 419 затверджено Порядок подання фінансової звітності з урахуванням змін, що відбулися та доповнень. Річна фінансова звітність подається підприємствами не пізніше 20 лютого наступного за звітним року. Квартальна фінансова звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року у складі двох форм Балансу, Звіту про фінансові результати і подається не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Конкретні терміни подання підприємствами фінансової звітності в межах, зазначених п.п.5-11 Постанови встановлює міністерство (наказом) або інший центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство. Наприклад, Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України наказом від 9 березня 2000 р. № 45 "Про порядок подання фінансової звітності" встановив для підприємств, що входять до сфери управління Комітету і

фінансуються з Держбюджету, подавати квартальну фінансову звітність до 13 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річну - не пізніше 10 лютого наступного за звітним роком. Госпрозрахунковим організаціям, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, подавати консолідовану фінансову звітність Комітету у визначені ним терміни, але не пізніше 30 днів після закінчення звітного кварталу та не пізніше 1 квітня наступного за звітним року. Аналогічні рішення може приймати власник - виконавчий орган місцевого самоврядування, який встановлює терміни своїм розпорядчим документом.

Датою подання фінансової звітності вважається день фактичної передачі її відповідному органу, а у разі відправлення поштою - дата одержання органом-адресатом звітності, яка зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата. Відповідальність за складання та подання фінансової звітності несе керівництво підприємства, підписуючи форми звітів.

Основні етапи підготовки і складання фінансової звітності включають:

• Закриття рахунків доходів і витрат;

• Визначення чистого фінансового результату звітного періоду;

• Визначення залишків на балансових рахунках;

• Підтвердження залишків на рахунках активів і зобов'язань за допомогою інвентаризації . Інвентаризації підлягають усі активи і зобов'язання, майно і ТМЦ, які обліковуються на балансових і позабалансових рахунках, крім майна, засобів і зобов'язань, інвентаризація яких проводилась не раніше 1 жовтня звітного року;

• Внесення коригувань до даних обліку за результатами інвентаризації (у разі виявлення відхилень даних обліку від даних інвентаризації);

• Складання звіту про фінансові результати; балансу; звіту про рух грошових коштів; звіту про власний капітал;

• Складання Приміток до фінансової звітності;

• Коригування показників звітності і формування (підготовка) Приміток за подіями після дати балансу;

• Перевірка узгодженості показників фінансової звітності119.

Зміст даних етапів залежить від особливостей організації діяльності, облікового процесу на підприємстві, форми річного звіту і т.п., про що може зазначатися в обліковій політиці підприємства.

Методика складання фінансових звітів

Фінансова звітність складається на основі бухгалтерських записів, які підтверджені відповідними первинними документами, даними поточного обліку і оборотно-сальдового балансу з використанням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Докладно загальні вимоги до складу, порядку та методики складання усіх форм фінансових звітів широко подані в ряді вітчизняних бухгалтерських професійних джерел120.

В практиці бухгалтерського обліку підприємств комунального господарства зустрічається багато проблем визнання, класифікації, оцінки, некоректного відображення, які негативно позначаються на достовірності фінансових звітів.

В додатку 7 наведені типові помилки які допускаються підприємствами водо-, теплопостачання і водовідведення при веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності, їх короткий опис невідповідності вимогам П(С)БО щодо ведення обліку та складання звітності та пропозиції щодо їх усунення.

Наявність помилок в бухгалтерському обліку частіше є наслідком відсутності облікової політики або наявності помилок у її формуванні; відсутності системного та послідовного застосування і недостатнього розуміння положень П(С)БО та правил обліку, що передбачені Інструкцією № 291.

З метою вдосконалення практики формування облікової політики увазі бухгалтерів пропонується проект наказу про облікову політику підприємства, який приведений в додатку 8 і може бути використаний підприємствами водо-, теплопостачання і водовідведення.