Электронный
методический кабинет

Облік надходження транспортних засобів на АТП

Бухгалтерський облік в галузі народного господарства • 2004 (ua) 
Основні засоби можуть надходити на автотранспортні підприємства в порядку капітальних інвестицій, внесення засновниками (учасниками) до статутного капіталу, шляхом придбання основних засобів у постачальників і капітального будівництва, в результаті безоплатного отримання від інших підприємств. Крім того, підприємство може отримати в тимчасове користування основні засоби іншого підприємства в порядку оренди на певний строк за договором.

Придбання автомобіля мазда у юридичної особи на території України

Усі платежі, що стягує ДАІ при оформленні права власності, відносяться на збільшення первісної вартості автомобіля.

Якщо витрати по доставці автомобіля не включаються до його ціни, а доставка здійснюється самовивезенням, то на збільшення вартості відносяться всі витрати, понесені при доставці: використані паливно-мастильні матеріали, заробітна плата водіїв та відрахування на соціальні заходи тощо.

Витрати на придбання автомобіля складають його первісну вартість і підлягають амортизації ( таблиця 1).

Таблиця 1.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку придбання

автомобіля в юридичної особи

Відображено вартість придбаного автомобіля без ПДВ 152 631

Сума ПДВ 641 631

Введено в експлуатацію автомобіль 105 152

Облік внесення автомобіля до статутного капіталу

Оціночна вартість майна, що вноситься до статутного капіталу, погоджується із засновниками підприємства. Якщо відсутні документи, які підтверджують вартість цього майна, вартість визначається засновниками, про що складається Протокол зборів засновників. Якщо засновники не можуть дійти спільної думки з оцінки майна, то проводиться експертна оцінка.

При отриманні автомобіля в результаті внеску до статутного капіталу податкові зобов'язання не виникають. Отримувач основних засобів за умовою їх використання у виробничій діяльності може нараховувати на них амортизацію (таблиця 2).

Таблиця 2.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку внесення автомобіля до статутного капіталу

Відображено заборгованість засновників по внескам до статутного капіталу 46 40

Внесено новий автомобіль до статутного капіталу 105 46

Облік безоплатного отримання автомобіля

Безоплатна передача автомобільних засобів від підприємства фізичній особі здійснюється на підставі договору даріння, який укладається в письмовій формі.

Автомобіль, отриманий безоплатно, обліковується за вартістю, яка вказана в документах на передачу; тобто первісна вартість безоплатно отриманих, основних, засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання.

Вартість необоротних активів, безоплатно отриманих підприємством від інших осіб, відображається на субрахунку 424 “Безоплатно одержані необоротні активи”.

У випадку безоплатного отримання підприємством необоротних активів дохід визначається виходячи з суми амортизації таких активів одночасно з її відображенням на субрахунку 745 “Дохід від безоплатно одержаних активів” (таблиця 3).

Таблиця 3.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку безоплатного отримання автомобіля, який був в експлуатації

Відображено плату за державну реєстрацію та інші витрати, пов'язані з оприбуткуванням автомобіля

152

685

Внесено плату за державну реєстрацію та понесено інші витрати, пов’язані з придбанням автомобіля

685

311

Оприбутковано автомобіль за вартістю, зазначеною в документах на передачу або в оціночному акті

105

424

Відображено суму зносу 105 131

Віднесено на збільшення вартості об’єкту витрати, пов’язані з його оприбуткуванням

105

152