Электронный
методический кабинет

Облік касових операцій

Канєва Т.В. • Бухгалтерський облік у бюджетних установах • 2004 (ua) 
Бюджетні установи поряд із безготівковими розрахунками провадять операції з готівковими коштами. Операції, що здійснюються

Таблиця 2.6 Кореспонденція з обліку операцій на валютному рахунку

Зміст операційДебетКредит1"Надійшло асигнування загального фонду на валютний рахунок в іноземній валюті318701,7022"Зараховано благодійні внески в іноземній валюті3187123 4Надійшли кошти в іноземній валюті за надані послуги318711Нарахована курсова різниця на кошти на валютному рахунку (щомісячно в разі зміни курсу): - збільшення курсу - зменшення курсу318 442442 3185Списання нарахованих курсових різниць за операціями в іноземній валюті: - збільшення курсу - зменшення курсу442 431,432431,432 4426Перераховані кошти установі банку для придбання іноземної валюти364311, 313 321,3237Проведено розрахунки з установою банку за придбану іноземну валюту: -зарахована придбана іноземна валюта на валютний рахунок - віднесені на фактичні видатки установи вартість послуги банку за придбання валюти318 801364 3648Проведено розрахунки з Пенсійним фондом за придбану іноземну валюту: - нараховано збір до Пенсійного фонду - перераховано збір до Пенсійного фонду801 651651 311,313 321, 3239Отримана готівка в касу в іноземній валюті30231810Перарерахована валюта для надання послуг, виконання робіт та інше364318 Бюджетними установами з готівковими коштами, називають касовими операціями.

Облік касових операцій повинен вирішувати такі завдання:

- своєчасність та повнота оприбуткування готівки в касі;

- постійний та суворий контроль за збереженням готівки в касі;

- цільове використання готівки;

- своєчасність та повнота здавання готівки на реєстраційні та банківські рахунки.

Щодо готівкової виручки, котра надходить до каси бюджетна установ, то вся готівка установи, в тому числі і та, яка стосується діяльності за рахунок коштів спеціального фонду, в повному обсязі зараховується на реєстраційний або спеціальні реєстраційні рахунки в відділеннях ДКУ та на рахунки в банку.Положенням про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р № 72 визначено норми і терміни зберігання грошей у касі, видачі їх на різні цілі, порядок і правила оформлення касових документів, ведення касової книги контролю за законністю касових операцій. Форми первинних документів наведено в таблиці 2.7.Розмір суми готівки в касі на кінець робочого дня суворо обмежується лімітом. Ліміти залишку готівки в касі бюджетним установам щорічно встановлюють органи ДКУ, які їх обслуговують. Ліміт каси протягом року може бути змінений органами ДКУ в разі письмового звернення установи. Для цього органами Державного казначейства України подається лист і, за умови його обґрунтованості, встановлений раніше ліміт каси має бути переглянутий. Установи мають право зберігати у своїй касі готівку, отриману в установі банку для виплат, пов'язаних з оплатою праці, виплатою стипендій, пенсій понад встановлений ліміт протягом трьох робочих днів.

Готівка, одержана з реєстраційного рахунка або з рахунка в установі банку використовується суворо за цільовим призначенням згідно з кошторисом.

Особливої уваги заслуговує порядок витрачання готівки на продукти харчування, господарські потреби та медикаменти. Витрачання готівки на придбання продуктів харчування та медикаментів можливе лише за наявності на це дозволу головного розпорядника бюджетних коштів.

Після отримання готівки на придбання продуктів харчування, документів та на господарські витрати до органів Державного казначейства обов'язково подаються документи, які підтверджують здійснення зазначених витрат і взяття на облік матеріальних цінностей. Такі підтверджувальні документи мають бути подані протягом трьох робочих днів після придбання.

у разі неподання розпорядниками коштів зазначених документів у встановлений термін органи Державного казначейства мають право припинити видачу чеків на отримання готівки для придбання продуктів харчування, господарських товарів і медикаментів.

Усі касові операції здійснює касир, з яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність. Усі прибуткові і видаткові касові ордери до передання їх у каси перевіряються і реєструються в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів та передаються в касу до виконання. Після здійснення операцій прибуткові і видаткові документи записуються в касовій книзі. Записи в касовій книзі здійснюються в двох примірниках через копіювальний папір. Перший примірник залишається в книзі, а другий - відривний - є звітом касира, який щоденно разом із прибутковими і видатковими документами передається в бухгалтерію.

З метою здійснення контролю за збереженням та використанням грошових коштів у касі в кожній установі повинна провадитися раптова ревізія каси не рідше одного разу на квартал.

Облік операцій з готівкою в касі ведеться на активному субрахунку 301 «Каса в національній валюті».

Бухгалтерські записи з обліку касових операцій наведено в таблиці 2.8.

Облік касових операцій ведеться в меморіальному ордері № 1 накопичувальної відомості за касовими операціями типової форми - 380 (бюджет). Меморіальний ордер складається щомісячно на підставі звітів касира. Кожен звіт касира заноситься в накопичувальну відомість за кореспонденціями відповідних субрахунків окремим рядком,тобто записуються всі обороти в касі з надходження або витрачання готівки за дебетом або кредитом субрахунка 301. У зв'язку з тим,що операції з надходження готівки з реєстраційних (поточних) рахунків у касу та перерахування готівки з каси також відображаються в меморіальному ордері № 2, то під час перенесення підсумків руху коштів у касі із накопичувальної відомості вони виключаються.

Таблиця 2.8.

Кореспонденція рахунків з обліку касових операцій

№ пор.Зміст операційДебетКредит1Надійшла готівка в касу з поточних або реєстраційних рахунків301311,321 313, 3232Повернено невикористані підзвітні суми в касу3013623Надійшла готівка в касу на погашення нестачі3013634Надійшла плата за навчання у вищих навчальних закладах3013645Надійшла плата за харчування працівників за місцем роботи3016746Виплачено із каси заробітну плату, стипендію, гонорари661,662 6693017Видано із каси готівку під звіт3623018Внесено готівку з каси на поточні або реєстраційні рахунки311,321 313, 3233019Віднесено на винних осіб виявлену нестачу готівки в касі363301 Позиція «Сума оборотів за меморіальним ордером» у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься в книгу «Журнал-головна».