Электронный
методический кабинет

Звіт про власник капітал

Бухгалтерська звітність підприємств • 2003 (ua) 
Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни в складі власного капіталу підприємства на протязі звітного періоду. Порядок складання звіту наведено в П(с)БО №5 «Звіт про власний капітал».

Звіт про власний капітал складається по закінченні року на підставі бухгалтерського обліку. Звіт має вигляд шахової таблиці в розрізі статей розділу 1 Пасиву балансу та причин змін власного капіталу. Шахова таблиця складається 11 (по горизонталі) граф та 300 (по вертикалі) строк. Підсумок по графі 11 повинен співпадати з результатом та рядком 300. Умовно Звіт можливо розділити на дві частини. В першій наведені коригування, пов’язані із зміною облікової політики підприємства, виправленням помилок та іншими змінами, які впливають на капітал підприємства. В другій частині наведені чинники які теж приводять до змін капіталу: дооцінка та уцінка необоротних активів; розподіл прибутку -дивіденди, збільшення статутного капіталу, відрахування до резервного капіталу, безкоштовне отримання активів.

Крім того, в Звіті наведені статі: викуп акцій (частина), перепродаж викуплених акцій, анульовання викуплених акцій, вилучення в капіталі, зменшення номінальної вартості збитків. На підприємствах залізниці які відносяться до державної власності ці статті не заповнюються. Звіт має певний взаємозв’язок із даними інших форм річної звітності – балансом, Звітом про фінансові результати. (розділ ІІ).До власного капіталу належить частка в активах підприємства, які залишаються після зменшення його зобов’язань. При такому підході капітал визначають за залишковим принципом, а це означає, що обов’язки перед кредиторами (О) та активами підприємства (А) є основою для розрахунку власного капіталу (К)

К = А - О

Для складання Звіту необхідно знати – вплив яких чинників приводять до зміни власного капіталу.

Таблиця 2.38 – Чинники змін за статтями власного капіталу.

Зміни в статутному капіталіЗбільшення (+)Зменшення (-)За рахунок перерозподілу прибутку в статутний капіталЗа рахунок ліквідації активів які були внесені до статутного капіталуЗміни іншого додаткового капіталуЗбільшення (+)Зменшення (-)Дооцінка необоротних активів; Безкоштовне отримання активів ІншіУцінка необоротних активів (якщо вона не перевищує суми попередньої дооцінки цих же активів)Нерозподілений прибуток корегування залишків на початок звітного періодуЗбільшення (+)Зменшення (-)- зміни в обліковій політиці

- виправлення помилок

- інші зміни- зміни в обліковій політиці

- виправлення помилок

- інші зміниЗміни за звітний періодЗбільшення (+)Зменшення (-)Чистий прибуток звітного періодуЧистий прибуток звітного періоду

Між різними формами звітності є суттєвий зв’язок. Баланс та Звіт про власний капітал має зв’язок, який наведено в таблиці.

Таблиця 2.39 – Співставлення балансу та звіту про власний капітал.

П(С) БО 2П (С) БО5Розділ пасиву Балансу (на начало та кінець звітного року)№ рядкуГрафи Звіту про власний капітал (рядки 010 і 310)№ рядку1.Власний капіталСтатутний капітал300Статутний капітал3Пайовий капітал310Пайовий капітал4Додатковий капітал320Додатковий капітал5Інший додатковий капітал330Інший додатковий капітал6Резервний капітал340Резервний капітал7Нерозподілений прибуток350Нерозподілений прибуток8Несплачений капітал360Несплачений капітал9Вилучений капітал370Вилучений капітал10Разом за розділом І380Разом11

В Звіті про власний капітал суми, зменшуючи статті власного капіталу (значення граф), наводять в дужках, до річного звіту «Звіт про власний капітал» додають у вигляді двох таблиць – за звітний період та за попередній період. Це дає можливість проводити аналіз інформації про зміни капіталу.

Звіт про власний капітал складають після заповнення Балансу, Звіту про фінансової результати та рух грошових коштів.

Таблиця 2.40 – Порядок складання балансу та Звіту про власний капітал

Звіт про власний капіталБаланс1.Сальдо на початок року (рядок 010)Дорівнюють 1 розділу пасиву балансу2.Коректування (рядки 020-040)Заповнюють, якщо були зміни в обліковій політиці, помилки3.Скоректоване сальдо на початок року (рядок 050)Різниця між п.1 - п.2 наведеними в таблиці4.Дооцінка – уцінка активів (рядок 060-120)Господарські операції за проводками Дт 10, 20, 22, 12 14,........... Кт 4245.Чистий прибуток (збиток) за зворотний період (рядок 130)Звіт про фінансовий результат (рядок 220)6.Розподіл прибутку (рядок 140-170)За даними аналітичного обліку Дт44 Кт 407.Внески учасників (рядок 180-200)На Залізничних підприємствах відсутні8.Виключення капіталу (рядок 210-250)На Залізничних підприємствах відсутні9.Інші зміни в капіталі (рядок 260-280)На Залізничних підприємствах відсутні10.Усього зміни в капіталі (рядок 290)Сума по графам (1-11) Звіту11.Сальдо на кінець рокуДорівнює 1 розділу пасиву Балансу (гр4)

В статтях «Залишок на початок року» (ст. 010) та «Залишок на кінець року» (ст. 300) показують суми власного капіталу, які наведено в першому розділу пасиву балансу підприємства, в відповідності, на початок та кінець звітного періоду.

В статті «Зміни облікової політики» (ст. 020), «Виправлення помилок» (ст. 030), «Інші зміни» (ст. 040) показують суми коректування згідно з П(с)БО 6 «Виправлення помилок» та зміни в фінансовій звітності.

В статті «Скоректований залишок» (ст. 050) на основі коректування показують суму залишку власного капіталу на початок звітного періоду, як суму попередніх статей.

Розділ «Переоцінка активів» (ст. 060-120). В розділи представлено дані з переоцінки активів (уцінка або дооцінка). До оцінка приводить до збільшення власного капіталу, уцінка – до зменшення власного капіталу. Але згідно з П(с)БО при складних ситуаціях бухгалтер повинен проводити до оцінку та уцінку в строго встановленій послідовності (див. розділ «Баланс» посібника).

В статті «Чистий прибуток (збиток)» (ст. 130) – сума чистого прибутку (збитку), яка повинна співпадати зі Звітом про фінансові результати (ст. 220,225).

В розділі «Розподілення прибутку» (ст. 140-170) показують суми нарахованих дивідендів, поповнення статутного капіталу, резервний капітал.

Розділ «Внески учасників» (ст. 180-200) включає дані про зростання статутного капіталу підприємства і зміни несплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників по вкладах до статутного капіталу підприємства.

В розділі «Вилучений капітал» (ст. 210-250) приведені дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу власників, викупу або анульовання вилучених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій. Викуп акцій приводить до збільшення статті «Вилучений капітал», а їх перепродаж або анульовання до зменшення.

В розділі «Інші зміні у капіталі» (ст. 260-280) приводять дані про зміни у власному капіталі підприємства – списання неповернених збитків, безкоштовно отриманих або переданих активів.

В статі «Всього змін у капіталі» (ст. 290) наводять підсумок всіх змін та руху власного капіталу. Підсумок власного капіталу на кінець року розраховують на підставі скоректованого залишку на початок року (ст. 050) та підсака змін в капіталі (ст. 290).

Розкриття інформації про зміни у власному капіталі у Примітках до фінансової звітності. Згідно з П(c)БО 5 «Звіт про власний капітал» усі підприємства розкривають у Примітках до фінансової звітності призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного капіталу).

Акціонерні товариства наводять у Примітках до фінансової звітності таку інформацію щодо власного капіталу:

1) Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату.

2) Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата, у порівнянні з передбаченими величинами.

3) Загальну суму коштів, одержаних в ході передплати на акції, у такому розрізі:

? всі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

? вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

? загальну суму іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку.

4) Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

? кількість випущених акцій, з зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу;

? номінальна вартість акції;

? зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що

? перебувають в обігу;

? права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, в тому числі

? обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;

? акції, що належать самому товариству, його дочірнім і

? асоційованим підприємствам;

? перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють; кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5%;

? акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, з визначенням їх термінів і сум.

5) Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.

6) Суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

Всі інші підприємства наводять у Примітках до фінансової звітності таку інформацію щодо власного капіталу:

1) Розподіл часток статутного капіталу між власниками;

2) Права, привілеї або обмеження щодо цих часток;

3) Зміни у складі часток власників у статутному капіталі.