Электронный
методический кабинет

Звіт про рух грошових коштів

Бухгалтерська звітність підприємств • 2003 (ua) 
Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітній період.

Така інформація дає можливість оцінити:

? зміни в активах підприємства;

? фінансовий стан підприємства (ліквідність, стійкість, платоспроможність);

? маневреність з грошовими коштами;

? планування використання грошових коштів;

? достовірність складання Балансу та Звіту про фінансові результати.

Звіт про рух грошових коштів дозволяє відстежувати грошові потоки. Грошові потоки характеризують рух грошових коштів, які не можливо простежити при розрахунках фінансових результатів. Це амортизація, капітальні витрати, податки, штрафи, заборгованість, займи та авансові внески. В умовах інфляції та кризи неплатежів керівництво грошовими потоками є найбільш актуальною задачею в управлінні фінансами.

Класифікацію грошових коштів можна поділити за видами діяльності підприємства на операційну, інвестиційну, фінансову.

Послідовність складання Звіту про рух грошових коштів визначається П(с)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів».Звіт заповнюють у вигляді таблиці, яка складається з рядків (від 010 до 400) та граф. Рядки поділені на розділи, які характеризують операційну, інвестиційну та фінансову діяльність.

Таблиці містить шість граф: найменування розділів та статей, код рядка, надходження та вибуття грошових коштів за два терміна (звітний та попередній).

Звіт заповнюється на основі прямого або непрямого методів.

Прямий метод засновано на аналізі руху грошових коштів по бухгалтерським рахункам підприємства. Цей метод дозволяє показати основні джерела надходження та напрямки руху грошових коштів; дає можливість зробити оперативні висновки відносно коштів для платежів по поточним обов’язкам; встановлює взаємозв’язок між реалізацією та грошовою виручкою в звітному періоді.

Непрямий метод засновано на аналізі статей балансу та звіту про фінансові результати. Він дозволяє показати взаємозв’язок між різними видами діяльності підприємства; встановити зв’язок між чистим прибутком та змінами і активах підприємства за звітний період.

На основі П(С)БО№4 «Звіт про рух грошових коштів» при складанні звіту використовують непрямий метод. І розділи звіту (операційна діяльність) заповнюють на основі непрямого методу. І та ІІ розділи (інвестиційна, фінансова діяльність) заповнюють на основі аналітичного обліку. Послідовність заповнення розділів наведена на схемі.

Потік коштів на початок періодуНадійшлоВитратаНадходження від реалізації продукції, робіт і послуг у поточному періоді

Аванси, отримані від покупців

Погашення дебіторської заборгованості

Інші надходженняОплата за сировину і матеріали

Заробітна плата робітників та службовців

Відрахування в бюджет і позабюджетні фонди

Інші витратиПотік коштів по інвестиційній діяльностіНадійшлоВитратаРеалізація довгострокових активівІнвестиціїПотік коштів по фінансовій діяльностіНадійшлоВитратаНадходження кредитів і позик, емісія акційПовернення кредитів і позик, виплата дивідендів, викуп акцій

Рисунок 2.9 – Схема заповнення Звіту про рух грошових коштів

Розділ І. Рух коштів в результаті операційної діяльності.

В Статті «Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування» (рядок 110) відображається прибуток (графа 3) або збиток (графа 4) від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період, що повинно відповідати показникам рядків 170, 715 форми 2.

В статті «Амортизація необоротних активів» (рядок 020) відображаються амортизаційні відчислення по матеріальним і нематеріальним активам, нараховані в звітний період, що повинно відповідати показникам рядка 260 форми 2.

В статті «Збільшення (зменшення) забезпечень» (рядок 030), відображається зміна (в рядку 3 - збільшення, в рядку 4 - зменшення), в составі забезпечень майбутніх рас ходів та платежів, не пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю. Джерелом інформації являється ІІ розділ пасиву Балансу.

В статті «Збиток (прибуток від нереалізованих курсових різниць» (рядок 040) в графі 3 - відображаються збитки, в графі 4 - прибуток від курсових різниць в результаті перерахунку статті Балансу «Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті», тощо курсові різниці, пов’язані з перерахунком дебіторської та кредиторської заборгованості в іноземній валюті, котрі пов’язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також з перерахунком залишку грошових коштів в іноземній валюті.

В статті «Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності» (рядок 050) в графі 3 відображається збиток, в графі 4 – прибуток від володіння (дивіденди, відсотки і т.п.) та реалізації фінансових інвестицій, а також від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших довгострокових активів, від обміну оборотних активів на необоротні активи та фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різниць, інші прибутки та збитки від інвестиційної та фінансової діяльності. В графі 3 відображаються дані, наведені в строках 150 та 160 форми 2 (крім збитків від нереалізованих неопераційних курсових різниць), в графі 4 – показники рядків 110, 120, 130 форми 2 (крім прибутків від нереалізованих неопераційних курсових різниць).

В статті «Витрати на сплату відсотків» (рядок 060) відображаються нараховані на протязі звітного періоду витрати на сплату відсотків та інші витрати підприємства, пов’язані з прилученням позикового капіталу, що повинно відповідати показникам рядків 140 форми 2.

В статті «Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в чистих оборотних активах» (рядок 070) відображається різниця між сумами грошових надходжень та сумами грошових витрат, відображених по рядкам 010-060 : позитивна різниця – по графі 3, негативна – по графі 4.

В статті «зменшення (збільшення) оборотних активів» (рядок 080) в графі «Надходження» відображається зменшення, в графі «Витрати» - зростання статей оборотних активів (крім статей «Грошові кошти та їх еквіваленти», «Поточні фінансові інвестиції» та інші статті неопераційних оборотних активів), здійснені в звітний період. Джерелом інформації являються показники слідуючи рядків Балансу : 100 ч 140, 160, 170, 180, 200, 210, 250. В цю статтю не включаються:

? зміна заборгованості держави по податку на прибуток (в составі статті «Дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом»);

? зменшення дебіторської заборгованості бюджетних організацій шляхом зменшення заборгованості перед бюджетом по податку на прибуток;

? зміна суми виданих авансів, котрі не пов’язані з операційною діяльністю;

? зменшення дебіторської заборгованості акціонерів шляхом погашення заборгованості по сплаті дивідендів;

? зміна дебіторської заборгованості за реалізовані фінансові інвестиції, необоротні активи, майнові комплекси (в составі статті «Інша поточна дебіторська заборгованість»);

? погашення дебіторської заборгованості необоротними активами;

? зменшення запасів у зв’язку з їх використовуванням для поліпшення необоротних активів (капітального характеру);

? зачислення внесків у капітал;

? виправлення помилок минулих років.

В статті «зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів» (рядок 090) в графі «Надходження» відображається зменшення, в графі «Витрати» - збільшення майбутніх періодів, здійснені в звітний період. Джерелом інформації є показники рядку 270 Балансу.

В статті «Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань» (рядок 100) в графі «Надходження» відображається збільшення, в графі «Витрати» - зменшення в статтях розділу Балансу «Поточні зобов’язання» (крім статей «Короткострокові кредити банків», «Поточна заборгованість по довгостроковим зобов’язанням», «Поточні зобов’язання по розрахункам з учасниками», сум зобов’язань по відсоткам та іншим зобов’язанням, не пов’язаними з операційною діяльністю). В цю статтю не включаються:

? зміна зобов’язань по податку на прибуток;

? погашення зобов’язань по ПДВ шляхом зменшення суми переплати по податку на прибуток;

? збільшення зобов’язань по виплаті податкового прибутку, нарахованого на дивіденди;

? зміна зобов’язань по відсоткам;

? зміна суми авансів одержаних, котрі не пов’язані з операційною діяльністю;

? погашення зобов’язань власними акціями, які були викуплені;

? зміна заборгованості по сплаті придбаних необоротних активів, фінансових інвестицій, майнових комплексів;

? зміна заборгованості, яка пов’язана з поліпшенням (модернізацією і реконструкцією) основних засобів.

В статті «Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів»(рядок 110) в графі «Надходження» відображається збільшення, в графі «Витрати» - зменшення в составі доходів майбутніх періодів в звітний період. Джерелом інформації є показники рядку 630 Балансу.

В статті «Грошові засоби від операційної діяльності» (рядок 120) відображається різниця між сумами надходжень та витрат, відображених по рядкам 070 ч 110 : позитивна різниця – по графі 3, негативна – по графі 4.

В статті «Сплачені відсотки» (рядок 130) відображаються суми, використані на сплату відсотків за використання кредитами, позиками грошових коштів, що повинно відповідати показникам рядка 140 форми 2 ± збільшення (зменшення) заборгованості по відсотках, не пов’язаних с рухом грошових коштів (із рядка 610 Балансу: заборгованість по відсотках).

В статті «Сплачені податки на прибуток» (рядок 140) показується використання грошових коштів для сплати податків на прибуток, при умові, що вони не ототожнюються з фінансовою або інвестиційною діяльністю.

В статті «Чистий рух коштів до надзвичайних подій» (рядок 150) демонструється надходження або витрати коштів, відображених в статті «Грошові кошти від операційної діяльності», з обліком витрат коштів, відображених по рядкам 120,130,140: позитивна різниця – по графі 3, негативна – по графі 4.

В статті «Грошові кошти від надзвичайних подій» (рядок 160) відображаються, відповідно, надходження або витрати коштів, пов’язаних з надзвичайними подіями в період операційної діяльності.

В статті «Чистий рух коштів від операційної діяльності» (рядок 170) відображається результат руху коштів від операційної діяльності с обліком руху коштів від надзвичайних подій, що відповідає сумі рядків 150 та 160.

Розділ ІІ. Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності.

Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін в статті розділу Балансу «Необоротні активи» та статті «Поточні фінансові інвестиції», а також статей Звіту про фінансові результати («Дохід (втрати)» від участі в капіталі)», «Інші фінансові доходи», «Інші доходи (витрати)».

В статті «Реалізація фінансових інвестицій» (рядок 180) відображаються суми грошових коштів від продажу акцій або довгострокових зобов’язань інших підприємств, а також часткою в капіталі інших підприємств (відрізні від надходжень, котрі є еквівалентами грошових коштів або утримуються для дилерських або торгових цілей).

В статті «Реалізація необоротних активів» (рядок 190) відображається надходження грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

В статті «Реалізація майнових комплексів» (рядок 200) відображається надходження грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (крім грошових коштів, реалізованих в составі майнового комплексу).

В статті «Отримані відсотки» (рядок 210) відображається надходження грошових коштів у вигляді відсотків за аванси грошовими коштами та позиками, наданим іншим сторонам (які не є авансами та позиками, здійсненими фінансовим закладом), за фінансові інвестиції у довгострокові цінні папери, за використання наданих у фінансову оренду необоротних активів тощо.

В статті «Отримані дивіденди» (рядок 220) відображаються суми грошових надходжень у вигляді дивідендів, як результат покупки акцій або часткою участі у капіталі інших підприємств, а також часткою участі у сумісних підприємствах (крім виплат, котрі є еквівалентом грошових коштів або по таким, котрі утримуються для дилерських або торгових цілей).

В статті «Інші надходження» (рядок 230) відображаються грошові надходження коштів від повернення авансів (крім авансів, пов’язаних з операційною діяльністю) та позик, наданих другим сторонам (надходження інші, ніж аванси та займи фінансового закладу), надходження грошових коштів від ф’ючерсних контрактів, опціонів тощо (за виключенням тих контрактів, котрі заключаються для основної діяльності підприємства, або коли надходження вважається, як фінансова діяльність) , та інші надходження від інвестиційної діяльності, не передбачені вищевказаними статтями.

В статті «Придбання фінансових інвестицій» (рядок 240) відображаються виплати грошових коштів для придбання акцій або довгострокових зобов’язань інших підприємств, а також часткою участі в сумісних підприємствах (крім виплат, котрі є еквівалентом грошових коштів або по таким, котрі утримуються для дилерських або торгових цілей).

В статті «Придбання необоротних активів» (рядок 250) відображаються виплати грошових коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, нематеріальних активів та другими необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

В статті «Придбання майнових комплексів» (рядок 260) відображаються грошові кошти, сплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські одиниці (за відрахуванням грошових коштів, придбаних в складі майнового комплексу).

В статті «Інші платежі» (рядок 270) відображаються аванси (крім пов’язаних с операційною діяльністю) та займи у вигляді грошових коштів, надані іншим сторонам (крім авансів та позик фінансових закладів); виплати грошових коштів по ф’ючерсним контрактам, форвардним контрактам, опціонам тощо (крім випадків, коли ці контракти укладаються для операційної діяльності або виплати класифікуються як фінансова діяльність); виплати у зв’язку зі здійсненням у звітному періоді капітального ремонту, модернізації та реконструкції основних засобів; інші виплати, не передбачені у вищевказаних статтях.

В статті «Чистий рух коштів до надзвичайних подій» (рядок280) відображається різниця між сумами грошових надходжень та витрат, відображених по строкам 180-270.

В статті «Рух коштів від надзвичайних подій» (рядок 290) відображаються, відповідно, надходження або витрати коштів, пов’язаних з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності.

В статті «Чистий рух коштів «Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності» (рядок 300) відображається результат рух коштів від інвестиційної діяльності з обліком руху коштів від надзвичайних подій, що повинно відповідати сумі рядків 280 та 290.

Розділ Ш. Рух грошових коштів в результаті фінансової діяльності.

Рух грошових коштів в результаті фінансової діяльності визначається на основі змін в статтях Балансу по розділу «Власний капітал» та статтях, пов’язаних з фінансовою діяльністю, в розділах Балансу : «Забезпечення майбутніх витрат та сплат», «Довгострокові зобов’язання» та «Поточні зобов’язання» (Короткострокові кредити банків) та «Поточні зобов’язання по розрахункам з учасниками» тощо).

В статті «Надходження власного капіталу» (рядок 310) відображається надходження грошових коштів від розміщення акцій та других операцій, що приводить к збільшенню власного капіталу.

В статті «Отримані позики» (рядок 320) відображається надходження грошових коштів в результаті утворення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових та довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю).

В статті «Інші надходження « (рядок 330) відображається інші надходження грошових коштів, пов’язаних з фінансовою діяльністю.

В статті «Погашення позик» (рядок 340) відображаються виплати грошових коштів для погашення одержаних позик (одержаних позик, облігацій, які були випущені та інших видів коротко - та довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю).

В статті «Сплачені дивіденди» (рядок 350) відображаються суми дивідендів та податку на прибуток, утриманого із дивідендів, сплачених грошовими коштами на протязі звітного періоду.

В статті «Інші платежі» відображається використання грошових коштів для покупки акцій підприємства, які були випущені раніше, виплати грошових коштів орендодавцю для погашення заборгованості по фінансовій оренді, повернення позик банку для робітників та по іншим платежам, пов’язаним з фінансовою діяльністю.

В статті «Чистий рух коштів до надзвичайних подій» (рядок 370) відображається різниця між сумою грошових надходжень та витрат, відображених по рядкам 310 або 360.

В статті «Рух коштів від надзвичайних подій» (рядок 380) відображаються, відповідно, надходження або витрачення коштів, пов’язаних з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності.

В статті «Чистий рух коштів за звітний період» (рядок 400) відображається різниця між сумою грошових коштів та витрат, відображених в статтях: «Чистий рух коштів від операційної діяльності» (рядок 170), «Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності»(рядок300) ті «Чистий рух коштів від фінансової діяльності» (рядок 390).

В статті «Залишок коштів на початок року» (рядок 410) відображається залишок грошових коштів на початок року, наведений в Балансі по графі3 рядків 230 и 240.

В статті «Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів» (рядок 420) відображаються прибутки (збитки) від курсових різниць, які виникли в результаті перерахування грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті в результаті коливання курсу валют в період звітного періоду.

В статті «Залишок коштів на кінець року» (рядок 430)наводиться різниця між сумою грошових коштів та витрат, відображених в статтях : «Чистий рух коштів за звітний період» (рядок 400), «Залишок коштів на початок року» (рядок 410) та «Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів» (рядок 420) . Розрахований таким чином показник повинен рівнятися наведеному у Балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду по графі 4 рядків 230 та 240.

Порядок заповнення звіту про рух грошових коштів наведено в таблиці та додатках.

Таблиця 2.34 – Звіт про рух грошових коштів

Види діяльностіХарактеристикаЗбільшення ЗменшенняДжерелоОпераційна діяльністьФінансовий результат (прибуток чи збиток) за звітний період-Ф№2 ряд.170 (175)АмортизаціяДодається до прибутку або збитку+Ф№2 ІІ розділЗміни поточних активів- короткострокові фінансові вкладання

- дебіторська заборгованість

- запаси

- інша поточна заборгованість+

-

-

-Ф№1, рядки 100-250Зміни поточних зобов’язань- кредиторська заборгованість

- інші поточні зобов’язання

- забезпечення+

+

+Ф№1, рядки 520-600

рядки 400, 410,420Інвестиційна діяльністьПридбання: нематеріальні активі, основні засоби, капітальні вкладення, довгострокові капітальні вкладення.

Реалізація: нематеріальні активи, основні засоби, капітальні вкладення, довгострокові капітальні вкладення_

+Аналітичний облік

Аналітичний облікФінансова діяльністьПридбання : кредити, займи, реалізація акцій, облігацій, цільові надходження

Погашення: кредитів, позик, акцій, облігацій, векселів, дивідендів+

_Аналітичний облік

Не включаються до звіту про рух грошових коштів негрошові операції:

? отримання активів шляхом фінансової оренди;

? бартерні операції;

? придбання активів шляхом емісій акцій;

? внутрішні зміни у складі грошових коштів (Дт 311 Кт 301 Дт 301 Кт311).

При складанні Звіту про рух грошових коштів практикуючий економіст зустрічається з рядом складностей, які пов’язані з неповною пристосованістю аналітичного обліку до сучасної звітності. Тому необхідно пам’ятати, що не включення до негрошових операцій має місце тільки у випадках використання прямого методу вирахування чистого руху грошових коштів. На підприємствах залізничного транспорту частину дебіторських та кредиторських розрахунків складають – внутрігосподарські операції, а вони нерідко є негрошовими. Перед складанням звітності рахунки 682 683 необхідно трансформувати на грошові операції. Крім того, необхідно провести такі корегування: виділити доходи та витрати, які не пов’язані з рухом грошових коштів (допомога з ліквідації стихійного лиха на сусідньому підприємстві, бартерні операції і ін., прибутки (збитки), пов’язані з інвестиційною і фінансовою діяльністю; зміни в складі запасів).

Необхідно пам’ятати:

Рахунок 371 «Аванси видані» та рахунок 34 «Короткострокові векселя одержані» включають господарські операції по трьом видам діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової). Це можна віднести також і до рахунків 36, 37, 63, 685. Уточнення потребує рахунок 66, заробітна плата може бути нарахована не тільки по операційній діяльності, і тому цей рахунок необхідно коректувати на рівні аналітичного обліку.

Необхідно коректувати зміни оборотних активів по таким операціям:

? внесення в уставний капітал матеріалами, або іншими запасами (кореспонденція з рахунком 46 «Неоплачений капітал»);

? використанні запаси на капітальне інвестування, модернізацію, реконструкцію основних засобів (кореспонденція з рахунком 15 «Капітальні інвестиції»);

? погашення нарахованих дивідендів запасами, погашення зобов’язань по фінансовій оренді; отримані або передані запаси в обмін на необоротні активі.

При коректуванні поточних зобов’язань необхідно пам’ятати про господарські операції по передачі необоротних активів інвестицій, помилки попередніх звітних періодів.

Таким чином при заповненні Звіту про рух грошових коштів необхідно не тільки використовувати загальну таблицю заповнення, а і пам’ятати про коректування.