Электронный
методический кабинет

Звіт про фінансові результати

Бухгалтерська звітність підприємств • 2003 (ua) 
У Звіті про фінансові результати показують послідовно доходи та витрати звітного періоду. Основною формулою, за якою складається Звіт є вираз:

Дохід – Витрати = Прибуток (Збиток).

Доходи та витрати показують за різними видами діяльності накопиченим підсумком на початок року.

Дохід (виручка) від реалізації на підприємствах залізниці може бути отриманий від різних суб’єктів – юридичних осіб залізничного транспорту, юридичних осіб сторонніх, відносно залізничного транспорту підприємств, фізичних осіб.

На підприємствах основної діяльності залізничного транспорту дохід складається із доходів від перевезень та доходів від підсобно-допоміжної діяльності.

Формування доходів залізниць України від перевезень проводиться згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від. 16.02.98 р. № 173 «Про перелік робіт (послуг), що належать до основної діяльності залізничного транспорту, та Порядок розподілу доходних надходжень від основної діяльності залізничного транспорту».Доходи від перевезення - кошти, які належать залізниці за виконані в п межах перевезення і пов'язані з ними послуги.

Розподіл нарахованих доходних надходжень від перевезень вантажів і паса¬жирів здійснюється за тарифним принципом за кожним перевізним та проїзним доку¬ментом з виділенням окремих видів сполучень та статей доходів.

Розмір доходів від перевезень вантажів визначається щомісяця виходячи із се¬реднього по Україні рівня фактично нарахованих тарифних платежів з одного тонно-кілометра (дохідна ставка) у прямому сполученні за встановленими групами вантажів і виконаним обсягом вантажних перевезень.

Розподіл доходів від перевезень у контейнерах у прямому сполученні здійсню¬ється виходячи з тарифу за 1 тонну.

Квиток включає частку вартості проїзду, яка дорівнює витратам на переміщення вагона залежно від категорії вагона та поїзда.

Плацкарта включає частку вартості проїзду, яка дорівнює витратам на підготов¬ку в рейс та експлуатацію вагона залежно від категорії вагона та поїзда.

Суми, зазначені у квитку, проданому в прямому внутрішньодержавному сполу¬ченні через автоматизовану систему оформлення проїзних документів, розподіляються пропорційно відстані проїзду по кожній залізниці, а суми, зазначені у квитку, проданому касиром ручним способом, - пропорційно пасажиро-кілометрам за середньомережною дохідною ставкою.

Кошти, виручені від продажу плацкарти, належать залізницям формування поїздів (вагонів).

Якщо оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов’язання, які призводять до збільшення власного капіталу.

Моментом надходження активу вважається вартість відвантаженої продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах, включаючи продажну вартість відвантаженої продукції (робіт, послуг).

Тобто, доходи визначаються, коли вони відбуваються, а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти, і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться.

Крім доходів від основної діяльності на залізниці є доходні надходження, які не показують в Звіті про фінансові результати. Доходні надходження – платежі, нараховані за перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу, пошти і пов’язані з ними послуги, що підлягають розподілу між залізницями, які беруть участь у перевезеннях.

Доходні надходження від основної діяльності акумулюють по спеціальних розподільчих рахунках, які відкривають за місцем інкасації виручки та місцезнаходженням технологічних центрів з обробки перевізних документів. Доходні надходження щоденно в повній сумі перераховуються обслуговуючим банком на розподільчий рахунок відповідної залізниці, про що між банком та залізницею укладається угода. З розподільчих рахунків залізниць доходні надходження перераховують на розподільчий рахунок Укрзалізниці.

Доходні надходження від перевезень розподіляються між підприємствами залізниці з урахуванням частки виконаних робіт та наданих ними послуг в єдиному перевізному процесі.

Таким чином, за часом виникнення доходні надходження та доходи від перевезень на співпадають у часі. Доходи від перевезень можливо вирахувати на базі доходних надходжень в залежності від статистичних показників – об’ємів виконаних робіт по перевезенню вантажів, пасажирів, багажу та пошти.

Дохід, який показують в Звіті про фінансові результати згідно затвердженого Плану рахунків в такій послідовності:

Таблиця 5.4 – Взаємозв’язок Плану рахунків та Звіту про фінансові результати

Вид доходуКод Плану рахунківЗвіт про фінансові результатиДохід від реалізації готової продукції701Код рядку 010Дохід від реалізації товарів702Код рядку 010Дохід від реалізації робіт і послуг703Код рядку 010Дохід від вантажних перевезень залізниці7030Код рядку 010Дохід від пасажирських перевезень залізниці7031Код рядку 010Дохід від вантажних перевезень підприємств залізниці7032Код рядку 010Дохід від пасажирських перевезень підприємств залізниці7033Код рядку 010Дохід допоміжного виробництва705Код рядку 010Інший операційний дохід71Код рядку 060

Витрати звітного періодуВид діяльностіСтруктурне підприємствоСобівартість звітного періодуЗвіт про фінансові результати23 «Виробництво»231 «Перевезення»2310 Пасажирське господарство 2311 Господарство вантажної та комерційної роботи . . .903 «Собівар-тість реалізованих робіт та послуг»Код рядка 040 «Собівар-тість реалізова-ної продукції (товарів, робіт, послуг)»232 «Перевезення»2320 Господарство водопостачання і водовідведення 2321 Господарство матеріально- технічного забезпечення . . .233 «Допоміжне виробництво»2330 Ремонт основних засобів 2331 Паливне господарство . . .234 «Допоміжне виробництво»2340 Деповський ремонт вантажних вагонів235 «Сільське господарство»901 «Собівар-тість реалізованої готової продукції»236 «Допоміжне промислове виробництво»

Рисунок 5.3 – Взаємозв’язок Плану рахунків бухгалтерського обліку та

Звіту про фінансові результати.

На залізничному транспорті в разі здійснення пільгових перевезень окремих категорій населення, відповідно до діючого в Україні законодавства, в момент надання послуг слід проводити нарахування доходних надходжень на суму наданих послуг, утворюючи дебіторську заборгованість, яка в майбутньому повинна покриватися цільовим фінансуванням.

При цьому, якщо не існує ймовірності відшкодування зазнаних витрат, то дохід не визнається, а такі витрати визнаються витратами звітного періоду. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображуються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов’язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства.

Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображаються у Звіті про фінансові результати на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.

Якщо активи визначені такими, що в подальшому не принесуть економічних вигод, то вони відображаються як витрати в Звіті про фінансові результати.

Витрати на залізниці згідно П(С)БО поділяють на операційні, інвестиційні та фінансові. Методика формування операційних витрат за принципами бухгалтерського обліку є єдиною для всіх структурних підприємств та залізниці. Але правила обліку окремих господарських операцій є специфічними для різних структурних підприємств.

Наприклад. Витрати, пов’язані з виконанням робіт локомотивами для іншого депо своєї залізниці та інших залізниць України, відображаються в депо приписки локомотивів на субрахунку 2313 «Локомотивне господарство».

Формування доходів та витрат від операційної діяльності на підприємствах залізниці має значну галузеву специфіку і регламентується галузевими методичними рекомендаціями, які основані на використанні П(С)БО.