Электронный
методический кабинет

Відображення змін в обліковій політиці

Бухгалтерська звітність підприємств • 2003 (ua) 
Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, які використовує підприємство для складання і представлення звітності (Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» п.1).

П(с)БО 6 виділяє два варіанта можливих змін в обліковій політиці:

? змінюється законодавче та нормативне регулювання системи бухгалтерського обліку;

? якщо такі зміни необхідні для забезпечення більш достовірного відображення подій або операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.

З метою дотримання принципу порівнянності даних фінансових звітів, зміни в облікову політику підприємства бажано вносити з початку звітного періоду, тобто з початку року. Зміни в обліковій політиці наводять в наказі про облікову політикую П(с)БО № 6 наводить два варіанти змін учбової політики із звітності шляхом:

? коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;

? повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх звітних періодів.Наприклад. Резерв сумнівних боргів з дебіторської заборгованості почали розраховувати з 1.01.2000 р. згідно П(с)БО № 10 «Дебітори». Типова кореспонденція з операцій «Нарахований резерв сумнівних боргів» - Дт 94, Кт 38, але в січні 2000 р. необхідно починати з кореспонденції Дт 442 «Непокриті збитки», Кт 38 «Резерв сумнівних боргів», бо наведений приклад є зміною облікової політики.

Необхідно пам’ятати, що згідно з П(с)БО 6:

? облікову політику можна змінювати (п.6), якщо можливі зміни в уставі підприємства; зміни в стандартах обліку; для забезпечення достовірності обліку;

? до змін в обліковій політиці не відноситься (п.10) наявність нових господарських операцій для підприємства (векселя, ЗЕД); явища, що не співпадають по змісту з попередніми явищами.

Якщо суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року неможливо визначити достовірно, то облікова політика поширюється лише на події і операції, які відбуваються після дати зміни облікової політики.

В сучасних умовах складно провести різницю між обліковою політикою та обліковою оцінкою.

В таких випадках, згідно П(с)БО 6 (п.14) такі зміни відносяться до облікової оцінки та коригуються за правилами коригування облікової оцінки.