Электронный
методический кабинет

Відображення змін облікової оцінки у обліку та звітності

Бухгалтерська звітність підприємств • 2003 (ua) 
Згідно П(с)БО 6 «Виправлення помилок та фінансової звітності», облікова оцінка – це попередня оцінка, яка використовується підприємством в процесі підготовки фінансових звітів з метою розрахунку витрат і доходів між відповідальними звітними періодами. Наприклад, це термін використання необоротних активів, складання резерву сумнівних боргів за дебіторською заборгованістю, гарантійний резерв; резерв відпусток та інше.

За П(с)БО підприємство самостійно може змінити облікову оцінку, якщо змінюються обставини, на яких ґрунтувалася оцінка або отримали додаткову інформацію.

Результати зміни облікової оцінки слід включати до Звіту про фінансовий стан звітного періоду (стр. 176 «Атіка»)

В МСБО № 8 п. 27 сказано «Зміни облікової оцінки впливають тільки на поточні та майбутні періоди». Наприклад, зміни правил оцінки безнадійної заборгованості впливають на поточний період, а зміни правил розрахунку амортизації впливають на майбутні періоди.Але не всі зміни облікової оцінки потребують внесення змін до фінансової (бухгалтерської) звітності. С. Зубілевич в газеті «Бізнес» від 8.11.99 р.

наводить такий приклад. Для виробництва було придбано спеціальне обладнання. Термін використання обладнання був встановлений – 7 років. Але більш глибокий аналіз показав, що фактично обладнання буде використано 3 роки, бо через 3 роки буде припинено виробництво. В такому разі в звітному періоді виникають збитки (Дт 949 Кт 10 на суму залишкової вартості).

Наприклад. В 2002 році резерв відпусток склав 8,0% від нарахованої заробітної плати. В січні 2003 р. стало зрозуміло, що резерв був завищений. За розрахунками в 2003 р. резерв відпусток буде складати 7,0%.

В наведеній ситуації має місце як помилка так і зміна облікової оцінки, тому бухгалтер повинен поступити таким чином:

? по-перше виправити помилку, яка була зроблена в 2002 р. Згідно П(С)БО № 11 «Зобов’язання», залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу і, у випадку необхідності, коригується (збільшується або зменшується). На підприємстві було завищено резерв відпусток, тому на 31.12.02 року бухгалтер повинен був зменшити такий резерв, тобто зменшити витрати. Але бухгалтер цього не зробив. Тому в січні 2003 р. необхідно виправити помилку за правилами виправлення помилок. Необхідно відкоригувати рахунок 44 «Нерозподілений прибуток» та внести зміни до фінансової звітності;

? по-друге з 1.01.03 р. починати розрахунок резерву відпусток за новим нормативом, але резерв відпусток за 2002 р. не потребує перерахунку. Зміна нормативу це є приклад зміни облікової оцінки.

Бухгалтер повинен диференціювати помилку та облікову оцінку, бо методики їх виправлення та використання є різними.