Электронный
методический кабинет

Примітки до фінансової звітності

Бухгалтерська звітність підприємств • 2003 (ua) 
Примітки до Звіту – це окремі пояснення, які дозволяють деталізувати та пояснити окремі статті фінансової (бухгалтерської) звітності. Крім того, примітки дозволяють не складати окремі пояснення до кожного Звіту. Як це потребують П(с)БО, а об’єднати всі додатки в одному документі - Примітки до звіту. Всі підприємства, які представляють повний фінансовий Звіт, повинні складати примітки до фінансової звітності, за винятком: бюджетних установ, представників іноземних суб’єктів підприємницької діяльності; суб’єктів малого підприємництва.

Примітки річного Звіту – це складний додаток до фінансової звітності, який можливо поділити на такі складові частини :

? форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності» заповнюються всіма підприємствами за єдиною, затвердженою формою. Має вигляд окремих таблиць. Всього таких таблиць тринадцять.

? інформація, яка наведена в П(С) БО і яка обов’язково повинна додаватися до річного фінансового (бухгалтерського) Звіту. Складається в довільній формі;

? інформація, яку за думкою керівництва, доцільно додати до річного фінансового (бухгалтерського) звіту.Форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності» складається з тринадцяти окремих розділів. Кожний розділ розкриває інформацію по окремому Звіту та відповідає приміткам до окремих П(С)БО.

Наприклад, розділ І «Нематеріальні активи» і ІІ «Основні засоби» - це розгорнута характеристика рахунків 10, 11, 12 та П(с)БО 7 «Основні засоби» та П(с)БО 8 «Нематеріальні активи».

Особливістю таких таблиць є наведення не тільки сальдо по рахунках, але і оборотів по дебіту та кредиту рахунків.

Порядок заповнення цих розділів представлені і в формі таблиці. Назва строк в таблиці відповідає назві субрахунків, тому в таблиці відповідає назві субрахунків, тому в таблиці наведені тільки коди відповідних строк.

Всі строки таблиць заповнюються на основі Головної книги (якщо підприємство веде журнально-ордерну форму обліку), або по даним оборотної відомості, при інших формах обліку.

В розділі І «Нематеріальні активи» показують статті І розділу І активу балансу і наведена інформація, розкриття якої передбачено П(с)БО 8 «Нематеріальні активи». В розділі ІІ «Основні засоби» і ІІІ «Капітальні інвестиції» розкриваються статті розділу І активу балансу та наведена інформація, надання якої передбачено П(с)БО 7 «Основні засоби».

Всі вимоги до складання Приміток можливо оформити в одну загальну таблицю.

Таблиця 2.42 – Загальна таблиця

РозділиДжерело інформаціїІ «Нематеріальні активи»

(код рядка 010-085)1 розділ активу балансу; приведено дані з синтетичних рахунків 12,133ІІ «Основні засоби»

(код рядка 100-085)ІІ розділ активу балансу; приведені дані з синтетичних рахунків 10, 131, 132ІІІ «Капітальні інвестиції»

(код рядка 280-340)І розділ активу балансу, підсумки розділів І і ІІ форми №5, дані за синтетичним рахунком 15ІV «Фінансові інвестиції»

(код рядка 350-426)ІІ розділ активу балансу наведено інформацію за П(с)БО 12 «Фінансові інвестиції» та по рахункам 14 і 35.V «Доходи і витрати»

(код рядка 440-632)І розділ Звіту про фінансові результати та додаткова інформація по операціях особливого роду - операційна оренда, курсові різниці, реалізація інших оборотних активів, штрафи, пені, витрати на комунальні та соціально-культурної послуги.VI «Грошові кошти»

(код рядка 640-691)Звіт про рух грошових коштів та характеристика синтетичних рахунків 30-35VII «Забезпечення і резерви»

код рядка 710-718)ІІ розділ пасиву балансу та синтетичний рахунок 47.VIII «Запаси « (код рядка 800-925)ІІ розділ активу балансу та синтетичні рахунки 20-28IX «Дебіторська заборгованість»

(код рядка 940-950)ІІ розділ активу балансу та характеристика рахунків 36, 37, 38X « Нестачі і витрати»

(код рядку 960-980)ІІ розділ активу балансу та синтетичний рахунок 375, забалансовий рахунок 07 «Списання активів».XI Будівельні контракти

(код рядка 1110-1160)Аналітичний облік будівельних контрактів згідно П(С) БО №18 «Будівельні контракти»XII Податок на прибуток

(код рядка 1210-1253)Відстрочені податкові активи та зобов’язання згідно П(С)БО №17 «Податок на прибуток». Рахунки 17 та 54XIII Використання амортизаційних відрахувань (код рядка 1300-1317)Аналітичний облік використання амортизаційних відрахувань

Таким чином, примітки показують як були розраховані статті окремих форм фінансової звітності; показують чинники, які вплинули на зміни в звітності; дозволяє зіставити звітність та дані синтетичного обліку. Крім кількісних показників в Примітках наводять інформацію в вигляді облікової політики, виправлення помилок попередніх звітних періодів, за якою первинною але переоціненою вартістю показані основні засоби, перелік сум дебіторської заборгованості; доходи та витрати від надзвичайних подій та інші.

Крім Приміток по формі №5 підприємства повинні подавати додаткову інформацію. Форму представлення додаткової інформації розробляє само підприємство. Це може бути текст, таблиці, діаграми, графіки, ілюстрації. Підприємства, для яких законодавством не вимагається обов’язкової публікації фінансової звітності, в пояснювальній записці обов’язково повинні навести таку інформацію:

? облікову політику підприємства на поточний рік;

? виправлення помилок, якщо вони біли виявлені в поточному періоді;

? зміни облікових оцінок;

? події, які відбулися після дати складання балансу та якщо вони можуть вплинути на фінансові результати;

? охарактеризувати за якою вартістю можуть бути активи показані в балансі. Це може бути первина вартість, балансова, чиста реалізаційна вартість, поточна та ін.;

? перелік основних дебіторів та сум довгострокової дебіторської заборгованості;

? склад та суму доходів та витрат по кожній надзвичайній події;

? перелік видів та сум гуманітарної допомоги.

Підприємства, які згідно законодавству повинні оприлюднити річну фінансову звітність (акціонерні товариства, банки та ін.), крім вище наведеної інформації повинні розкривати додаткову інформацію про кількість та рух акцій, характеристику капіталу, наявність облігацій, дивіденди.

В Примітках до фінансового Звіту повинно бути вказано повне назва підприємства, його організаційно-правову форму, коротку характеристику видів діяльності, середню чисельність підприємства в звітному періоді.

Наприклад: інформація о запасах, яку необхідно навести в примітках до фінансового Звіту.

Метод оцінки запасів – в звітному періоді не змінювалась : оцінка придбаних запасів відбувається за фактичною собівартістю, транспортно-заготівельні витрати обліковуються на окремих субрахунках (209, 287), кожний місяць розподіляється пропорційно руху залишкам та вибуттям запасів. Оцінка вибуття запасів розраховується за методом ФІФО.

Інформація про дебіторську заборгованість. Для розрахунку резерву сумнівних боргів проведена класифікація дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги групування за строками непогашення. Розраховані коефіцієнти сумнівності для кожної групи дебіторської заборгованості. Класифікація та перелік основних дебіторів додаються.