Электронный
методический кабинет

Події, що відбулися після звітної дати

Бухгалтерська звітність підприємств • 2003 (ua) 
3.5 Події, що відбулися після звітної дати

Для практикуючих бухгалтерів це нове поняття і у примітках до П(с)БО 6 наданий можливий перелік таких подій. Всі вони поділені на два списки:

1) Події після дати балансу, які надають додаткову інформацію про визначення сум, які пов’язані з умовами, що існували на дату балансу, вимагають коригування відповідних активів і зобов’язань.

2) Події, що відбуваються після дати балансу і вказують на умови, що виникли після цієї дати.

В книзі «Посібник з переходу на нову систему бухгалтерського обліку» (Київ, 2000), наведена така таблиця коригування подій, що відбулися після звітної дати:

Таблиця 3.7 – Внесення змін у обліку та звітності в залежності від характеру

подій, що відбулися після звітної датиПодіяВиправлення та зміни у обліку та звітності121. Події після дати балансу, які надають додаткову інформацію про визначення сум, пов’язаних з умовами, що існували на дату балансу, вимагають коригування відповідних активів і зобов’язань.Коригування активів і зобов’язань здійснюється шляхом сторнування та (або) додаткових записів в обліку звітного періоду, які відображають уточнення оцінки відповідних статей внаслідок подій після дати балансу1.1. Оголошення банкротом дебітора підприємства, заборгованість якого раніше була визнана сумнівною.Дт 38 Резерв сумнівних боргів Кт 36 Розрахунки з покупцями та замовниками1.2. Переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їхньої вартості, визначеної на дату балансу.Дт 94 Інші операційні витрати Кт рахунку активу, який знецінився1.3. Отримання інформації про фінансовий стан і результати діяльності дочірніх і асоційованих підприємств, яка свідчить про стійке зниження вартості їхніх акцій на фондових біржах.Дт 96 Втрати від участі в капіталі Кт 14 Довгострокові фінансові інвестиції1.4. Продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату балансу.Дт 94 Інші операційні витрати Кт 2 Клас (відповідний рахунок)1.5. Отримання від страхової організації матеріалів про уточнення розміру страхового відшкодування, переговори щодо якого велись на звітну дату.Дт 99 Надзвичайні витрати Кт Рахунок активу, вартість якого відшкодовується Дт 37 Розрахунки з різними дебіторами Кт 71 Інший операційний дохід або Кт 75 Надзвичайні доходи2. Події, що відбуваються після дати балансу і вказують на умови, що виникли після цієї дати.Не потребують коригування статей фінансових звітів. Такі події слід розкривати в примітках до фінансових звітів, якщо відсутність інформації про них вплине на здатність користувачів звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення.2.1. Прийняття рішення щодо реорганізації підприємства.2.2. Придбання цілісного майнового комплексу.2.3. Рішення про припинення операцій, які становлять значну частину основної діяльності підприємства.2.4. Знищення (втрата) активів підприємства внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної події.2.5. Прийняття рішення щодо емісії цінних паперів.2.6. Непрогнозовані зміни індексів цін і валютних курсів.2.7. Укладання контрактів щодо значних капітальних і фінансових інвестицій.2.8. Прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність підприємства.2.9. Дивіденди за звітний період оголошені підприємством після дати балансу.

Таким чином, в П(с)БО 6 наведені такі варіанти можливих виправлень і коригувань.

Таблиця 3.8 – Варіанти виправлень в бухгалтерському обліку

Види змінкоригування121. Помилкаскладається кореспонденція з рахунком 44 «Нерозподілений прибуток» та виправляється звітність попереднього та звітного періоду2. Облікова поміткаскладається кореспонденція з рахунком 44 «Нерозподілений прибуток « та виправляється звітність попереднього та звітного періоду, або вносяться зміни до доходів та витрат поточного періоду3. Облікова оцінкавносять зміни до доходів та витрат поточного періоду4. Події, які відбулися після дати балансу за списком 1

за списком 2коригування фінансової (бухгалтерської) звітності

пояснення до приміток до фінансової (бухгалтерської) звітності

При внесені різних виправлень в бухгалтерський облік необхідно використовувати Методичні рекомендації Міністерства фінансів України від 28.07.03 р. № 04230 – 04108, в яких наведена методика суттєвості в бухгалтерському обліку окремих господарських операцій та об’єктів. В Методичних рекомендаціях вказано, що поріг суттєвості визначається керівником підприємства, якщо друге не вказано в П(с)БО. Для виправлення в бухгалтерському обліку розміри суттєвості в П(с)БО 6 не встановлені. В Методичних рекомендаціях наведено поріг суттєвості для витрат – 2% чистого прибутку (збитку) підприємства, для окремих активів (дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи) та капіталу (нерозподілений прибуток) – 5% загальної вартості активів та власного капіталу підприємства відповідно. Якщо виправлення буде відповідати наведеним критеріям, то воно обов’язково повинно бути розкрито в примітках до фінансової звітності.