Электронный
методический кабинет

Баланс, як прийом в економічних дослідженнях

Бухгалтерська звітність підприємств • 2003 (ua) 
Баланс – це прийом надання економічної інформації, який досить широко використовується в економічній роботі. Це зручний наглядний прийом, який дає можливість охарактеризувати явище, що вивчається, з різних сторін в економічних дослідженнях. Баланс може бути бухгалтерський та статистичний. Так, бухгалтерський баланс дозволяє охарактеризувати ресурси підприємства по складу і джерелам їх утворення; статистичний баланс – використання робочого часу по відпрацьованому і невідпрацьованому часу по різним чинникам. Баланс може бути поданий або двосторонньою таблицею (баланс фінансового стану підприємства), або у вигляді простої таблиці, де ціле поділяється на складові частини (баланс робочого часу, баланс основних коштів, робочої сили). Бухгалтерський баланс звичайно подають у вигляді двосторонньої таблиці (табл. 2.7), для статистичного – характерно розкладання цілого на складові частини (табл. 2.8).Таблиця 2.7 – Баланс підприємства

АктивКод рядкаПасивКод рядка1. Необоротні активи1. Власний капіталНематеріальні активи:Статутний капітал300Залишкова вартість010Пайовий капітал310Первинна вартість011Додатковий вкладений капітал320Знос012Інший додатковий капітал330Незавершене будівництво020Резервний капітал340Основні засоби:Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350Залишкова вартість030Неоплачений капітал360Вилучений капітал370Усього за розділом 1380

Таблиця 2.8 – Баланс робочого часу на підприємстві, чол. – год.

А. Загальний фонд часу.І. Повний календарний фонд часу, в тому числі:292000- святкові і вихідні дні80000- чергові відпустки25000- неробочий час в робочі дні8300ІІ. Максимально можливий фонд робочого часу

Б. Фактичне використання часу178700І. Відпрацьований час134025ІІ. Робочий час, невикористаний по поважним причинам30827ІІІ Втрати робочого часу13848ІV. Відпрацьовано в понаднормовий час.4200

В бухгалтерському балансі використовують вартісні показники, в статистичному – і вартісні і натуральні. Баланс дозволяє наочно уявити явище, що вивчається, так як у балансі звичайно порівнюються дані, отриманні із різних джерел. За допомогою балансу можна показати зв’язок між окремими показниками у формі рівняння підсумків, які одержані в результаті різних математичних дій над показниками, що зіставляються. Однак, для складання балансової таблиці необхідна висока організація облікової роботи, бо використовують різні показники, які пов’язані друг з другом. Тому теоретично існують різні види таблиць, балансів, але на підприємствах і у виробничій діяльності вони використовуються рідко – обов’язковим для підприємства є бухгалтерський баланс.

В бухгалтерському обліку баланс є основною складовою фінансової звітності і є втіленням принципу безперервності. Баланс характеризує склад засобів підприємства та джерел їх утворення на конкретну дату в грошовій формі. Бухгалтерський баланс складається у вигляді двосторонній таблиці, в якій засоби підприємства характеризуються за їх складом та джерелами.

По складу засоби підприємства (активи) в бухгалтерському балансі поділяються на необоротні та оборотні, а за джерелами – на власні та зобов’язання, крім того, ще виділяють – видатки майбутніх періодів та доходи майбутніх періодів. Загальну схему балансу згідно П(с)БО № 2 «Баланс» можливо представити в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 – Загальна схема бухгалтерського балансу

АктивПасивІ розділ. Необоротні активиІ розділ. Власний капіталІІ розділ. Оборотні активиІІ розділ. Забезпечення наступних

виплат і платежівІІІ розділ. Витрати майбутніх періодівІІІ розділ. Довгострокові зобов’язанняІV розділ. Поточні зобов’язанняV розділ. Доходи майбутніх періодівБалансБаланс

Схему бухгалтерського балансу затверджує та розробляє кожна держава. Тому підходи та принципи складання бухгалтерського балансу є єдиними, але схеми індивідуальні. В додатках наведені приклади таких схем.

Таблиця 2.10 – Економічна характеристика складу бухгалтерського балансу

ПоказникВизначення поняттяМомент виникненняОцінкаКласифікаціяЗобов’язанняМайбутні платежі за товари, послуги, бюджету, працівникам та ін.Реєструються в обліку тільки тоді, коли виникає заборгованість по нимСума грошей, необхідна для оплати заборгованостіДовгострокові поточні забезпеченняВласний капіталІнвестиції та фінансовий результат діяльності підприємстваЗгідно установчим документам або розрахунку фінансових результатівСума грошей, які указані в установчих документах та в розрахунку фінансових результатівУставний (пайовий) капітал, нерозподілений прибутокНеоборотні активиЗасоби, які мають строк служби більш одного року, використовуються в діяльності підприємстваВ момент придбання або виготовленняЗа фактичною (історичною) собівартістюНематеріальні активи, основні засоби, інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованістьОборотні активиЗасоби, кошти та платежі, які підприємство використовує в поточній діяльностіРеєструються в обліку в момент надходження або в момент, коли виникає заборгованість по нимЗа фактичною (історичною) собівартістю, або як сума грошей необхідних для оплати заборгованостіЗапаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти