Электронный
методический кабинет

Визнання змін показників власного капіталу в звітній формі Ф№4 “Звіт про власний капітал”

Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності • 2004 (ua) 
Власний капітал – це частина активів підприємства, що залишається після вирахування всіх його зобов’язань (п.4 Положення бухгалтерського обліку 2 “Баланс”.

Відомо, що для визначення частки власного капіталу в активах підприємства необхідно скористатися такою формулою:

Капітал = Активи – Зобов’язання

Зміст і форма цього звіту-ф.№4 “Звіт про власний капітал” – визначені Положенням бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”.

У даній формі необхідно представити не лише структуру власного капіталу, але і постатейну деталізацію всіх факторів, що вплинули на його величину протягом звітного періоду.Нижче в табличній формі зазначені причини, що призводять до зміни розміру власного капіталу, їх вплив на різні види власного капіталу збільшення (+) або зменшення (-) і взаємозв’язок показників ф.№4 “Звіт про власний капітал” з показниками інших форм фінансової звітності –ф.№1 “Баланс” і ф.№2 “Звіт про фінансові результати”.

Статутний капітал (графа 3 ф. №4; рядок 300 ф. №1 “Баланс”)

- формування розміру с статутного капіталу; (+)

- випуск нових акцій (для акціонерних товариств); (+)

- збільшення номінальної вартості акцій; (+)

- збільшення кількості акцій номінальної вартості; (+)

- реінвестування дивідендів у вигляді акцій; (+)

- зменшення номінальної вартості акцій; (-)

- анулювання (на суму номінальної вартості) акцій, викуплених в акціонерів; (-)

- повернення частки статутного капіталу при виході учасників – на суму, яка зафіксована в установчому договорі; (-)

Пайовий капітал (графа 4 ф. №4; рядок 310 ф. №1 “Баланс”)

- реєстрація пайових внесків; (+)

- повернення внесків (паїв) при виході учасника; (-)

Додатково вкладений капітал (графа 5 ф. №4; рядок 320 ф. №1 “Баланс”)

- емісійний доход (розміщення акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість); (+)

- реалізація викуплених акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість; анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких менше номінальної вартості; (+)

- анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких перевищувала номінальну вартість; (-)

- реалізація викуплених акцій за ціною, що менше ціни викупу; (-)

Інший додатковий капітал (графа 6 ф. №4; рядок 330 ф. №1 “Баланс”)

- дооцінка необоротних активів; (+)

- безплатно одержані необоротні активи ; (+) - уцінка необоротних активів; (-)

- нарахування амортизації за безплатно одержаними необоротними активами; (-)

Резервний капітал (графа 7 ф. №4; рядок 340 ф. №1 “Баланс”)

- спрямування частини прибутку на його формування та поповнення; (+)

- виплати за рахунок резервного капіталу (дивіденди за привілейованими акціями; відсотки за облігаціями); (-)

- покриття збитків; (-)

Нерозподілений прибуток (графа 8 ф. №4)

- чистий прибуток, одержаний за звітний період (рядок 350 ф.№1 “Баланс” або рядок 220 ф. №2 “Звіт про фінансові результати”); (+)

- виплата дивідендів; (-)

- чистий збиток за звітний період (рядок 350 ф.№1 “Баланс” або рядок 225 ф. №2 “Звіт про фінансові результати”); (-)

- відрахування до резервного капіталу; (-)

При коригуванні залишків на початок звітного періоду:

- зміна облікової політики (рядок 020 ф. №4 “Звіт про власний капітал”); (+) або (-)

- виправлення помилок (рядок 030 ф. №4 “Звіт про власний капітал”); (+) або (-)

- інші зміни (рядок 040 ф. №4 “Звіт про власний капітал”); (+) або (-)

Неоплачений капітал (графа 9 ф.№4; рядок 360 ф.№1 “Баланс”)

- заборгованість за внесками учасників до статутного капіталу; (+)

- погашення заборгованості шляхом внесення внесків до статутного капіталу; (-)

- заборгованість за неоплаченими акціями (частками), які раніше з метою перепродажу були викуплені в інших учасників; (-)

Вилучений капітал (графа 10 ф.№4; рядок 370 ф.№1 “Баланс”)

- фактична собівартість акцій власної емісії (часток), викуплених в акціонерів (учасників); (+)

- вилучення капіталу у випадку виходу учасника; (+)

- реалізація (перепродаж) викуплених акцій власної емісії (часток) – на суму фактичної собівартості; (-)

- анулювання викуплених акцій – на суму фактичної собівартості; (-)

Загальна суму власного капіталу підприємства визначається таким чином:

Капітал = ряд.380 ф.№1 “Баланс” або ( ряд.300 + ряд.310 + ряд.320 + ряд.330 + ряд.340 +/- ряд.350 – ряд.360 – ряд.370) ф.№1”Баланс”.