Электронный
методический кабинет

Узгодження показників форми №1 “Баланс” з рахунками бухгалтерського обліку

Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності • 2004 (ua) 
Залишкова вартість (010)Ряд. 011-ряд.012

Первинна вартість (011)Дт 12

Знос (012) (Кт 133)

Незакінчене будівництво (020) Дт 15

Залишкова вартість (030) Ряд.031-ряд.032

Первинна вартість (031) Дт 10 – Дт 11

Знос (032) (Кт 131 + Кт 132)

Довгострокові фінансові інвестиції:

Що враховуються за методом участі в капіталі інших підприємств (040) Дт 141

Інші фінансові інвестиції (045) Дт 142 + Дт143

Довгострокова дебіторська заборгованість (050) Дт 16

Відстрочені податкові активи (060) Дт 17

Інші необоротні активи (070) Дт 18 – Кт 19

Усього за розділом І. (080) Ряд.010+ряд.020+ряд.030+ряд.040+ряд.045+ряд.050+ряд.060+ ряд.070

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси (100) Дт 20 + Дт 22 + Дт 25

Тварини на вирощуванні і відгодівлі (110) Дт 21

Незакінчене виробництво (120) Дт 23

Готова продукція (130) Дт 26 + Дт 27

Товари (140) Дт 28

Векселі отримані (150) Дт 34

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість (160) Ряд.161-ряд.162

Первісна вартість (161) Дт 36

Резерв сумнівних боргів (162) (Дт 38)Дебіторська заборгованість за розрахунками:

З бюджетом (170) Дт 641 + Дт 6421 + Дт 644

За виданими авансами (180) Дт 371

За нарахованими доходами (190) Дт 373

За внутрішніми розрахунками (200) Дт 682 + Дт 683

Інша поточна дебіторська заборгованість (210) Дт 6422 + Дт 372 + Дт 374 + Дт 375 + Дт 376 + Дт377

Поточні фінансові інвестиції (220) Дт 35

Кошти та їх еквіваленти:

У національній валюті (230) Дт 301 + Дт 311 + Дт 313

В іноземній валюті (240) Дт 302 + Дт 312 + Дт 314

Інші оборотні активи (250) Дт 24, 643, 331, 332

Усього за розділом ІІ (260) Ряд.100+ряд.110+ряд.120+ряд.130+ряд.140+ряд.150+ряд.160+ряд.170+ряд.180+ряд.190+ряд.200+ряд.210+ряд.220+ряд.230+ряд.240+ряд.250

ІІІ. Витрати майбутніх періодів (270) Дт 39

Баланс (280) Ряд.080+ряд.260+ ряд.270

І. Власний капітал

Статутний капітал (300) Кт 40

Пайовий капітал (310) Кт 41

Додатковий вкладений капітал (320) Кт 421 + Кт 422

Інший додатковий капітал (330) Кт 423 + Кт 424 + Кт 425

Резервний капітал (340) Кт 43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (350) Кт 441 – Дт 424 – Дт 443

Неоплачений капітал (360) (Дт 46)

Вилучений капітал (370) (Дт 45)

Усього за розділом І (380) Ряд.300+ряд.310+ряд.320+ряд.330+ряд.350+ряд.360+ряд.370

ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу (400) Кт 471 + Кт 472

Інші забезпечення (410) Кт 473 + Кт 474

Цільове фінансування (420) Кт 48

Усього за розділомІІ (430) Ряд.400+ряд.410+ ряд.420

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків (440) Кт 501 + Кт 502 + Кт 503 + Кт 504

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 Кт 5051 + Кт 5061 + Кт 52

Відстрочені податкові зобов’язання (460) Кт 54

Інші довгострокові зобов’язання (470) Кт 5052 + Кт 5062 + Кт 51 + Кт 53 + Кт 55

Усього за розділом ІІІ (480) Ряд.440+ряд.450+ряд.460+ряд.470

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків (500) Кт 601 + Кт 602 + Кт 603 + Кт 604

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (510) Кт 61

Векселі видані (520) Кт 62

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (530) Кт 63

Поточні зобов’язання за розрахунками:

За отриманими авансами (540) Кт 681

З бюджетом (550) Кт 641 + Кт 6742 + Кт 643

З позабюджетних платежів (560) Кт 6422

Зі страхування (570) Кт 65

З оплати праці (580) Кт 66

З учасниками (590) Кт 67

За внутрішніми розрахунками (600) Кт 682 + Кт 683

Інші поточні зобов'язання (610) Кт 605 + Кт 606 + Кт 684 + Кт 685, 644

Усього за розділом IV (620) Ряд.500+ряд.510+ряд.520+ряд.530+ ряд.540+ряд.550+ряд.560+ряд.570+ряд.580+ряд.590+ряд.600+ряд.610

V. Доходи майбутніх періодів (630) Кт 69

Баланс (640) Ряд.380+ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд.630