Электронный
методический кабинет

Коментарі до макета складання балансу

Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності • 2004 (ua) 
Коментар №1. У пункті 15 ПБО 2 сказано: “У статті “Незакінчене будівництво” відображається вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, й обладнання для монтажу), що здійснюється підприємством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва.

Коментар №2. Рядок 031 балансу містить не тільки дебетове сальдо рахунка 10 “Основні кошти”, але й дебетове сальдо рахунка 11 “Інші необоротні активи”.

Коментар №3. У Плані рахунків одним з критеріїв розподілу рахунка 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” на субрахунки є пов’язаність сторін, іншим – метод обліку. В статті “Довгострокові фінансові інвестиції”, окремо відображаються довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств;

- інші фінансові інвестиції.Коментар №4. Дебетове сальдо рахунка 642 “Розрахунки за обов’язковими платежами” не може бути в повному обсязі віднесене в рядок балансу 170, що відображає дебіторську заборгованість за рахунками з бюджетом, оскільки деякі обов’язкові платежі можуть сплачуватися не до бюджету.

Коментар 5. Рядок балансу 210 “Інша поточна дебіторська заборгованість” містить дебетове сальдо рахунків переважно 3-го класу, які не можуть бути включені в інші рядки балансу, крім них, у цей рядок балансу включається дебетове сальдо субрахунку за обов’язковими платежами, які сплачуються не до бюджету (див. Коментар №4).

Коментар №6. У пункті 41 ПБО сказано: “У статті “Резервний капітал” наводиться сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або засновницьких документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства”.

Коментар №7. Підприємства, що є відповідно до законодавства страхувальниками, у випускному рядку 415 наводять суму страхових резервів.

Коментар №8. У статті “Довгострокові кредити банків” відображається сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов?язанням.

Таким чином, в рядок балансу 440 “Довгострокові кредити банків” можна включити лише кредитове сальдо за рахунками 501, 502, 503, 504.

Коментар №9. У пункті 47 ПБО 2 сказано: “У статті “Інші довгострокові фінансові зобов’язання” наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов’язань із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки.

Коментар №10. У рядок балансу 500 “Короткострокові кредити банків” можна включити лише кредитове сальдо за рахунками 601,602, 603, 604.

Коментар №11. Кредитове сальдо за рахунками 605 і 606 включено в рядок балансу 610 “Інші поточні зобов’язання”, оскільки воно не може бути включене до складу інших рядків балансу, що належать до розділу IV “Поточні зобов’язання”, у тому числі і до складу рядка балансу 500 “Короткострокові кредити банків”.