Электронный
методический кабинет

Класифікація фінансової звітності

Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності • 2004 (ua) 
Звітність підприємства класифікується: 1.Фінансова (бухгалтерська) звітність складається з Балансу (Ф – 1), Звіту про фінансові результати (Ф – 2), Звіту про рух грошових коштів (Ф – 3), Звіту про власний капітал (Ф – 4), Приміток до фінансової звітності (річними є Ф – 3, Ф – 4, Примітки).

Суб’єкти, які ведуть спрощену форму обліку здають тільки дві форми звітності: Ф – 1м “Баланс”, Ф – 2м “Звіт про фінансові результати”. Фінансова звітність подається в:

•статистичні органи управління по місцю реєстрації;

•вищестоящі організації (власнику на вимогу);

•обслуговуючому банку при наявності непогашених кредитних ресурсів; •комісію з цінних паперів та фондового ринку – щорічно до 1 травня для ЗАТ і ВАТ. Квартальна звітність подається до 25 числа по закінченню звітного кварталу, річна – до 20 лютого. Особливістю фінансової звітності є те, що вона має повне узагальнення з даними обліку.2.Податкова – звітність підприємства по основних податках та платежах до бюджету і позабюджетних фондів. Звітні дані ґрунтуються на даних обліку з коригуванням за вимогами податкового законодавства.

3.Звітність по обов’язкових зборах на заробітну плату до органів соціального страхування.

4.Спеціальна звітність подається з окремих питань за рішенням уряду по певних показниках діяльності підприємства (наприклад, перевищення фонду оплати праці для підприємств-монополістів та інше).

5.Статистична звітність – термін та форми подання встановлюються державним органами статистики, показники визнаються як в грошових так і натуральних вимірах. Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям: -існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов’язаних з цією статтею; -оцінка статті може бути достовірно визначена. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.

Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації. Якісні характеристики фінансової звітності:

•Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива.

•Фінансова звітність повинна містить лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами.

•Фінансова звітність повинна бути достовірною.

•Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати: -фінансові звіти підприємства за різні періоди; -фінансові звіти різних підприємств.