Электронный
методический кабинет

Обов'язки посадових осіб митних органів України.

Митне право України (ua) 
В той же час, окрім прав, співробітники митних органів є носіями юридичних обов'язків — встановлених нормами права і обов'язкових до виконання посадових функцій. Співробітник митних органів, як і інший державний посадовець, виконує покладені на нього обов'язки у відповідності з чинним законодавством, діє в його рамках в межах своєї компетенції і виконує розпорядження тільки свого безпосереднього начальника. При здійсненні своїх обов'язків співробітник митного органу захищається державою. Це означає, що ніхто не може втручатися в його діяльність, і від такого втручання співробітник митного органу захищений у встановленому законом порядку.

Як і права, так і обов'язки співробітника митних органів можна поділити на загальні і спеціальні. Вони ще визначаються як загальнопосадові і спеціальні. Перші зумовлені обов'язками державних службовців та митним законодавством. До них належать такі обов'язки:

Забезпечувати при здійсненні своєї діяльності дотримання вимог Конституції України та інших законів. Така вимога витікає із принципу законності будь-якої правозастосовної діяльності.

Дотримуватися і захищати права і законні інтереси фізичних і юридичних осіб, сприяти їм при їх здійсненні. Така вимога витікає із конституційного положення про те, що зміст діяльності державних органів визначається їх здатністю слугувати людині, вчасно і ефективно захищати її законні права та інтереси.

Викопувати накази, розпорядження і вказівки вищих у порядку підпорядкування органів та їх керівників. Втім ніхто не зобов'язаний виконувати протизаконні вказівки і розпорядження. Виконанню підлягають лише правомірні розпорядження і ті, що стосуються безпосередньо посадової діяльності.

Своєчасно розглядати звернення та заяви фізичних і юридичних осіб, забезпечувати оперативність їх розгляду і прийняття рішень, бути гарантом запобігання виникненню збитків.

Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, що є запорукою чіткої і ефективної роботи митних органів, усунення волокита і швидкого митного оформлення.

Підтримувати рівень кваліфікації і постійно її підвищувати, витікає із необхідності високого професіоналізму співробітників митних органів при здійсненні своєї діяльності. Для цього у системі митних органів України передбачена система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації яка забезпечує:

1) підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів;

2) підготовку фахівців митної справи з вищою освітою;

3) перепідготовку працівників митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій;

4) підвищення кваліфікації працівників митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій;

5) стажування молодих, спеціалістів, новоприйнятих працівників, кадрового резерву;

6) самостійне навчання службових осіб митної служби України.

ДМСУ здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників митної служби України за окремими напрямами діяльності також у вищих закладах освіти за державним замовленням. Обсяги підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації встановлюються, виходячи з потреб митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій та вимог до освітньо-кваліфікаційного рівня працівників і узгоджується з відповідними центральними органами виконавчої влади.

Зберігати державну та іншу таємницю, що стала відомою у зв'язку з виконанням посадових обов'язків. Це стосується і відомостей про фізичних осіб, які перетинають митний кордон чи мають відношення до митниці. При прийнятті на посаду, яка вимагає доступу до відомостей, які є державною таємницею, співробітник митного органу повинен пройти відповідну процедуру допуску. Він повинен досконально вивчити чинне законодавство і порядок ознайомлення з такою інформацією.

Спеціальний рівень обов'язків посадових осіб митних органів визначається інструкціями відповідно до займаної посади.