Электронный
методический кабинет

Наочні навчальні посібники й технічні засоби навчання (тзн)

Ковальчук Г.О. • Активізація навчання в економічній освіті • 2003 (ua) 
Невід’ємною складовою та одним із чинників ефективності навчального процесу є засоби навчання. До них ми відносимо всі матеріалізовані знаряддя, які забезпечують цілеспрямовану взаємодію викладача та студентів. Метою використання засобів навчання є організація ефективного сприймання навчальної інформації із залученням усіх інформаційних (репрезентативних) систем і каналів (рис. 2.3).

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАНАЛІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Найважливіші канали сприйняттяВиділяють такі типи систем, за допомогою яких ми пізнаємо дійсність: візуальна, аудіальна, кінетична, змішана (логічна). Провідною є та система, через яку суб’єкт отримує найбільшу кількість відомостей про навколишній світ . Кожна репрезентативна система має свої індикатори, передусім тип мовлення, ключові слова, манеру зорового контакту, стиль поведінки у критичній ситуації.

Людина сприймає інформацію через різні канали. Канал сприйняття — це пучки нервових волокон, які йдуть від органів чуттів до головного мозку. Ефективність взаємодії головним чином залежить від того, наскільки відповідно до репрезентативної системи студента викладач обирає канал передачі інформації.

У процесі навчання використовуються такі канали:

слуховий — доповіді, бесіди, обговорення;

зоровий — схеми, діаграми, плакати, тексти;

моторний — розв’язування задач, завдань, виконання конкретних предметних дій.

Як бачимо з рис. 2.3, основним у сприйманні навчальних матеріалів є оптичний (зоровий) канал, який забезпечує найбільший обсяг передачі інформації. Однак лише в оптимальному поєднанні всіх репрезентативних систем ми отримуємо найвищу якість засвоєння змісту навчальної теми. Закономірності дії зорових подразників на увагу людини показано на рис. 2.4.Існує кілька класифікацій засобів навчання, які використовуються в економічній освіті. Зупинимося на деяких з них (табл. 2.7.). Так, наприклад, за видами навчальних дій і за призначенням наочні навчальні посібники та ТЗН поділяють на:

а) інформаційні (настановчі), які забезпечують наочність навчання;

б) операційні — сприяють реалізації пізнавальної діяльності;

в) контрольні — забезпечують здійснення контрольних заходів.