Электронный
методический кабинет

Дидактична доцільність використання засобів наочності в процесі вивчення економіки

Ковальчук Г.О. • Активізація навчання в економічній освіті • 2003 (ua) 
За способом зображення предмета вивчення в економіці (об’єктів, процесів чи явищ) засоби наочності можна поділити на такі групи:

Натуральні об’єкти: а) предмети господарської діяльності людей, що вивчаються в аудиторії (наприклад, колекції грошових знаків, бланки документів, прикладні комп’ютерні програми тощо); б) господарські об’єкти в їхньому природному середовищі, які вивчаються під час екскурсій чи виробничої практики, продукція їхнього виробництва, системи взаємодії між ними тощо). Вони служать для формування безпосередніх уявлень про предмети та явища, їхні властивості, зв’язки й відношення.

Відтворення натуральних об’єктів і явищ: а) моделі (зокрема комп’ютерні); б) ілюстративні зображення (фото, картини, слайди, діапозитиви, малюнки тощо). Вони відтворюють узагальнені образи відповідних об’єктів чи явищ з певного погляду, акцентують увагу на конкретних аспектах господарської діяльності людей, сприяють розвитку уяви.

Описи предметів і явищ за допомогою символів: а) вербальні посібники (підручники, довідники, робочі зошити, текстові таблиці); б) графічні схематичні посібники (схеми різних видів і призначення); в) графічні статистичні посібники (графіки, діаграми, статистичні таблиці). Вони сприяють формуванню логічного мислення, розкривають сутність і структуру об’єктів і явищ, особливості їхнього просторового функціонування, допомагають засвоєнню теоретичних знань, формуванню вмінь аналізувати економічні об’єкти та явища, визначати їхні кількісні показники, працювати з технічними засобами, фіксувати й опрацьовувати отриману інформацію, класифікувати її відповідно до заданих критеріїв (параметрів).

Вибір конкретних засобів навчання (наочності) залежить від багатьох факторів. Серед них: вид навчальної діяльності, зміст і обсяг теми, вимоги до рівнів засвоєння знань студентів, тривалість навчального заняття та його форма, наявність відповідних засобів і т. ін.

Так, під час лекційних занять у великих групах ефективно використовувати проектори, комп’ютери, засоби відтворення й посилення звуку. На практичних заняття з успіхом можна використовувати роздаткові матеріали (тексти, бланки документів, описи випадків чи ситуацій, умови завдань (задач), а також комп’ютерні прикладні програми «Галактика», «1С: Бухгалтерія», «1С: Підприємство», «Банківське ситуаційне моделювання» тощо.

Зрозуміло, чим більші вимоги до формування конкретних умінь студента — майбутнього економіста, тим різноманітніші та складніші засоби мають бути використані в навчальному процесі.

Тривалість заняття також суттєво впливає на вибір відповідних засобів наочності. На короткому занятті (45 хв) доцільно використати невелику кількість засобів (1-2). Триваліше заняття (2—6 год) потребує більшої різноманітності та складності обраних навчальних знарядь.

Загальним принципом вибору є динаміка від простого до складного.