Электронный
методический кабинет

Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства

Економіка підприємств • 2001 (ua) 
Дефініція техніч­ного розвитку та оцінка техніч­ного рівня підприємства. Фундаментальною базою технічного розвитку будь-якого підприємства стають усі пріоритетні напрямки науково-технічного прогресу. Технічний розвиток відображає процес формування та вдос­коналення техніко-технологічної бази підприємства, що має бути постійно зорієнтованим на кінцеві результати його виробничо-господарської, комерційної чи іншої діяльності.

Технічний розвиток як об'єкт організаційно-економічного уп­равління охоплює різноманітні форми, які мають відображати відповідні стадії процесу розвитку виробничого потенціалу і за­безпечувати просте та розширене відтворення основних фондів підприємства. Із сукупності форм технічного розвитку доцільно виокремлювати такі, що характеризують, з одного боку, підтриму­вання техніко-технологічної бази підприємства, а з іншого — її безпосередній розвиток через удосконалення й нарощування ви­робництва.

Оцінку технічного рівня різногалузевих підприємств треба про­вадити періодично (один раз на кілька років) у процесі аналізу та узагальнення певної системи показників, які відбивають ступінь технічної оснащеності праці персоналу, рівень прогресивності за­стосовуваної технології, технічний рівень виробничого устаткуван­ня, рівень механізації та автоматизації основного й допоміжного виробництва.

Найбільш важливі й типові для всіх підприємств (незалежно від галузевої належності) показники наведено в табл. 10.2.

Таблиця 10.2.ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВА

Ступінь технічної оснащеності праці

• Фондоозброєність праці

• Енергоозброєність праці

Рівень прогресивності технології

• Структура технологічних процесів за трудомісткістю

• Частка нових технологій за обсягом або трудомісткіс­тю продукції

• Середній вік застосовуваних технологічних процесів

• Коефіцієнт використання сировини і матеріалів

Технічний рівень устаткування

• Продуктивність (потужність)

• Надійність, довговічність

• Питома металомісткість

• Середній строк експлуатації

• Частка прогресивних видів обладнання в загальній кількості

• Частка технічно та економічно застарілого обладнан­ня в загальному парку

Рівень механізації та автоматизації виробництва

• Ступінь охоплення робітників механізованою працею

• Частка обсягу продукції, що виробляється за допомо­гою автоматизованих засобів праці

Об'єктивність такої оцінки можна забезпечити лише за умови не тільки методично правильного обчислення відповідних показників, а й порівняння їхньої динаміки на даному підприємстві за кілька років, а також порівняння з досягнутим рівнем на інших споріднених підприємствах. Для поглибленої аналітичної оцінки рівня технічного розвитку підприємства, необхідність у проведенні котрої, як правило, виникає за розробки спеціальної перспективної програми, треба застосовувати також інші показники, включаючи ті з них, що характеризують галузеві особливості виробництва, а саме:

• механоозброєність праці (відношення середньорічної вартості машин та устаткування до кількості робітників у найбільшій зміні);

• коефіцієнт фізичного спрацювання устаткування;

• коефіцієнт технологічної оснащеності виробництва (кількість застосовуваних пристроїв, оснастки та інструментів у розрахунку на одну оригінальну деталь кінцевого виробу);

• рівень утилізації відходів виробництва;

• рівень забруднення природного середовища;

• частка екологічно чистої продукції.

Основні етапи і планування технічного розвитку підприємства. У зв'язку з визначальним впливом на результати господарської діяльності технічного розвитку, а також у зв'язку з його багатоспрямованістю і великою складністю важливе практичне значення

Має постійно здійснювана та збалансована за всіма елементами система економічного управління цим процесом на підприємстві. Процес економічного управління технічним розвитком підприємства зазвичай включає такі основні етапи:

• установлення цілей — визначення, ранжирування, виокремлення пріоритетів;

• підготовчий — аналіз виробничих умов, підготовка прогнозної інформації;

• варіантний вибір рішень — розробка, вибір критерію та оцінка ефективності можливих варіантів;

• програмування (планування) робіт — узгодження вибраних і прийнятих рішень, їхнє інтегрування в єдиний комплекс заходів у межах програми технічного розвитку підприємства на найближчу та віддалену перспективу;

• супроводження реалізації програми — контроль за виконанням передбачених програмою заходів, проведення необхідного коригування програми.

Цілі та пріоритети технічного розвитку треба визначати згідно із загальною стратегією підприємства на тому чи тому етапі його функціонування. Конкретні стратегічні напрямки технічного розвитку підприємства можуть бути зв'язані з вирішенням проблем:

• кардинального підвищення якості виготовленої продукції, забезпечення її конкурентоспроможності на світовому й вітчизняному ринках;

• розробки й широкого впровадження ресурсозберігаючих (передовсім енергозберігаючих) технологій;

• скорочення до максимально можливого рівня затрат ручної праці, поліпшення її умов і безпеки;

• здійснення всебічної екологізації виробництва згідно із сучасними вимогами до охорони навколишнього середовища тощо.

У процесі економічного управління технічним розвитком підприємства стрижневими є завдання якісної розробки й коригування, забезпечення необхідними ресурсами, постійного відстежування здійснення програм (планів).

Зміст програм (планів) технічного розвитку підприємства визначається сукупністю конкретних заходів, що входять до їхнього складу. Як правило, такі програми (плани) охоплюють кілька розділів, а кожен з останніх — певну групу цілеспрямованих заходів (рис. 10.3).

Науково-дослідні і

проектно-конструкторські

роботи

Дослідження і розробки власними силами за певною тематикою з визначенням для кожної теми:

• мети дослідження (розробки)

• місця впровадження результатів

• головного виконавця і співвиконавців

• строків початку та закінчення роботи

• кошторисної вартості

• очікуваних результатів

Створення, освоєння нових і підвищення якості тих, що виготовляються, видів продукції

• Створення та освоєння випуску нових видів продукції

• Організація виробництва за ліцензія­ми або продукції, створеної іншими організаціями

• Розробка нових стандартів (технічних умов), складання карт технічного рівня

• Сертифікація продукції

• Зняття з виробництва застарілих видів продукції

Запровадження прогресивної технології, модернізація та автоматизація виробничих процесів

• Розробка та застосування нових технологій

• Запровадження нових видів устаткування та інструменту

• Капітальний ремонт і модернізація устаткування

• Механізація ручної праці

• Автоматизація виробництва і процесів управління

Зведені результати здійснення заходів технічного розвитку

За окремими напрямками технічного розвитку:

• зниження матеріальних витрат і собівартості товарної продукції

• приріст виробничої потужності підприємства

• відносне вивільнення працівників

Для всієї сукупності заходів:

• загальні витрати та результати

• динаміка основних техніко-економічних показників

Головним недоліком чинного нині в Україні порядку розробки програми (планів) технічного розвитку підприємства є механічне «підсумовування» різних пропозицій, брак їхньої реальної інтеграції в єдиний цілеспрямований комплекс заходів. Подолати цей недолік дає змогу попереднє опрацювання програми (плану) технічного розвитку в так званому режимі групової роботи. Мета такої роботи полягає в ретельному перегляді та узгодженні пропозицій, що рекомендуються для включення до проекту програми (плану). Саму роботу бажано проводити у вигляді проблемної наради, учасниками якої мають бути керівники підприємства і група експертів, включаючи незалежних. Це певною мірою забезпечує здійснення конкурсного відбору конкретних об'єктів і напрямків технічного розвитку підприємства.